آ ین خاکریز

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت آ ین خاکریز به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

یه زمانی یه بابایی خوب یا بد داشت این کشور رو اداره میکرد . شما اومدید تو گوش ملت خوندید که این بلد نیست و اله و بله ، ما هم انداختیمش بیرون و به شما خیلی محترمانه گفتیم بفرمایید اداره کنید و آبادش کنید. حالا از اون تاریخ دقیقا 36 سال میگذره دستاورد شما چی بوده؟

گرانی

فقر

بی کاری

پاسپورت بی ارزش

پرستیج پایین

زندگی سخت

ی از گل نازک تر بهتون بگه میشه محا.رب ، میشه ضد انقلاب . آخه بی انصافها یه کارگر بدبخت از کجا بیاره؟ جواب خدا رو چی میدید؟ چقدر وعده ؟ چقدر وعید؟

چندتا 36 سال دیگه ما باید صبر کنیم؟

ذخایر نفتمونو فروختین پولش کجاس ؟

هنوز که ایران خودرو اون بدبخت داره ماشین میسازه ، هنوز سایپای اونه که داره یه آب باریکه میده به مردم ، هنوز تراکتورسازی تبریز اونه که داره به کشاورز ما سرویس میده ، هنوز کارخانه های قند پدرش داره چقندر کشاورز ایرانی رو تبدیل به پول میکنه ،

شماها چه سنگی رو سنگ گذاشتین؟

چرا هرکی ازتون انتقاد میکنه فی.لترش میکنید ، سا.نسورش میکنید ، سرکوبش میکنید ،

ندارم ...ندارم ... ندارم ... ای هوار ...

بابک ایران دوست


اطلاعات

یه زمانی یه بابایی خوب یا بد داشت این کشور رو اداره میکرد . شما اومدید تو گوش ملت خوندید که این بلد نیست و اله و بله ، ما هم انداختیمش بیرون و به شما خیلی محترمانه گفتیم بفرمایید اداره کنید و آبادش کنید. حالا از اون تاریخ دقیقا 36 سال میگذره دستاورد شما چی بوده؟

گرانی

فقر

بی کاری

پاسپورت بی ارزش

پرستیج پایین

زندگی سخت

ی از گل نازک تر بهتون بگه میشه محا.رب ، میشه ضد انقلاب . آخه بی انصافها یه کارگر بدبخت از کجا بیاره؟ جواب خدا رو چی میدید؟ چقدر وعده ؟ چقدر وعید؟

چندتا 36 سال دیگه ما باید صبر کنیم؟

ذخایر نفتمونو فروختین پولش کجاس ؟

هنوز که ایران خودرو اون بدبخت داره ماشین میسازه ، هنوز سایپای اونه که داره یه آب باریکه میده به مردم ، هنوز تراکتورسازی تبریز اونه که داره به کشاورز ما سرویس میده ، هنوز کارخانه های قند پدرش داره چقندر کشاورز ایرانی رو تبدیل به پول میکنه ،

شماها چه سنگی رو سنگ گذاشتین؟

چرا هرکی ازتون انتقاد میکنه فی.لترش میکنید ، سا.نسورش میکنید ، سر.کوبش میکنید ،

بخدا من خودم یه کارگرم ، ندارم ...ندارم ... ندارم ... ای هوار ...

بابک ایران دوست


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نان بریده شد
 • کلمات کلیدی: ندارم ,میکنید ,ندارم ندارم

یه زمانی یه بابایی خوب یا بد داشت این کشور رو اداره میکرد . شما اومدید تو گوش ملت خوندید که این بلد نیست و اله و بله ، ما هم انداختیمش بیرون و به شما خیلی محترمانه گفتیم بفرمایید اداره کنید و آبادش کنید. حالا از اون تاریخ دقیقا 36 سال میگذره دستاورد شما چی بوده؟

گرانی

فقر

بی کاری

پاسپورت بی ارزش

پرستیج پایین

زندگی سخت

ی از گل نازک تر بهتون بگه میشه محا.رب ، میشه ضد انقلاب . آخه بی انصافها یه کارگر بدبخت از کجا بیاره؟ جواب خدا رو چی میدید؟ چقدر وعده ؟ چقدر وعید؟

چندتا 36 سال دیگه ما باید صبر کنیم؟

ذخایر نفتمونو فروختین پولش کجاس ؟

هنوز که ایران خودرو اون بدبخت داره ماشین میسازه ، هنوز سایپای اونه که داره یه آب باریکه میده به مردم ، هنوز تراکتورسازی تبریز اونه که داره به کشاورز ما سرویس میده ، هنوز کارخانه های قند پدرش داره چقندر کشاورز ایرانی رو تبدیل به پول میکنه ،

شماها چه سنگی رو سنگ گذاشتین؟

چرا هرکی ازتون انتقاد میکنه فی.لترش میکنید ، سا.نسورش میکنید ، سر.کوبش میکنید ،

بخدا من خودم یه کارگرم ، ندارم ...ندارم ... ندارم ... ای هوار ...

بابک ایران دوست


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نان بریده شد
 • کلمات کلیدی: ندارم ,میکنید ,ندارم ندارم

یه زمانی یه بابایی خوب یا بد داشت این کشور رو اداره میکرد . شما اومدید تو گوش ملت خوندید که این بلد نیست و اله و بله ، ما هم انداختیمش بیرون و به شما خیلی محترمانه گفتیم بفرمایید اداره کنید و آبادش کنید. حالا از اون تاریخ دقیقا 36 سال میگذره دستاورد شما چی بوده؟

گرانی

فقر

بی کاری

پاسپورت بی ارزش

پرستیج پایین

زندگی سخت

ی از گل نازک تر بهتون بگه میشه محا.رب ، میشه ضد انقلاب . آخه بی انصافها یه کارگر بدبخت از کجا بیاره؟ جواب خدا رو چی میدید؟ چقدر وعده ؟ چقدر وعید؟

چندتا 36 سال دیگه ما باید صبر کنیم؟

ذخایر نفتمونو فروختین پولش کجاس ؟

هنوز که ایران خودرو اون بدبخت داره ماشین میسازه ، هنوز سایپای اونه که داره یه آب باریکه میده به مردم ، هنوز تراکتورسازی تبریز اونه که داره به کشاورز ما سرویس میده ، هنوز کارخانه های قند پدرش داره چقندر کشاورز ایرانی رو تبدیل به پول میکنه ،

شماها چه سنگی رو سنگ گذاشتین؟

چرا هرکی ازتون انتقاد میکنه فی.لترش میکنید ، سا.نسورش میکنید ، سر.کوبش میکنید ،

بخدا من خودم یه کارگرم ، ندارم ...ندارم ... ندارم ... ای هوار ...

بابک ایران دوست


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نان بریده شد
 • کلمات کلیدی: ندارم ,میکنید ,ندارم ندارم

یه زمانی یه بابایی خوب یا بد داشت این کشور رو اداره میکرد . شما اومدید تو گوش ملت خوندید که این بلد نیست و اله و بله ، ما هم انداختیمش بیرون و به شما خیلی محترمانه گفتیم بفرمایید اداره کنید و آبادش کنید. حالا از اون تاریخ دقیقا 36 سال میگذره دستاورد شما چی بوده؟

گرانی

فقر

بی کاری

پاسپورت بی ارزش

پرستیج پایین

زندگی سخت

ی از گل نازک تر بهتون بگه میشه محا.رب ، میشه ضد انقلاب . آخه بی انصافها یه کارگر بدبخت از کجا بیاره؟ جواب خدا رو چی میدید؟ چقدر وعده ؟ چقدر وعید؟

چندتا 36 سال دیگه ما باید صبر کنیم؟

ذخایر نفتمونو فروختین پولش کجاس ؟

هنوز که ایران خودرو اون بدبخت داره ماشین میسازه ، هنوز سایپای اونه که داره یه آب باریکه میده به مردم ، هنوز تراکتورسازی تبریز اونه که داره به کشاورز ما سرویس میده ، هنوز کارخانه های قند پدرش داره چقندر کشاورز ایرانی رو تبدیل به پول میکنه ،

شماها چه سنگی رو سنگ گذاشتین؟

چرا هرکی ازتون انتقاد میکنه فی.لترش میکنید ، سا.نسورش میکنید ، سر.کوبش میکنید ،

بخدا من خودم یه کارگرم ، ندارم ...ندارم ... ندارم ... ای هوار ...

بابک ایران دوست


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نان بریده شد
 • کلمات کلیدی: ندارم ,میکنید ,ندارم ندارم

مجموعه لشکرکشی های آشور به سرزمین ماد در قرن هشتم پ. م؛ و خطر حمله از غرب به وسیله ت زورمند آشور، نیاز تشکیل یک ت متمرکز را برای مادها که جدیدترین مهاجران به زاگرس بودند بوجود آورد.

شاهنشاهی ماد در زمان هووخشتره به بزرگ ترین پادشاهی غرب آسیا حکومت می کرد و سراسر ایران را آن چنان که در نقشه سرزمین ماد هویدا است برای نخستین بار در تاریخ به زیر یک پرچم آورد. هوخشتره بنیانگذار اولین قدرت ایرانی بود. پایه گذاری ت ماد به عنوان نخستین ت بر پایه وحدت اقوام مختلف ن فلات ایران با مشترکات و پیوندهای فرهنگی را باید به عنوان مهم ترین رویداد در تاریخ ایران به شمارآورد.

هرودوت می نویسد:

آشوری ها در آسیا پانصد سال حکومت د، اول مردمی که سر از اطاعت آن ها پیچیدند، مادها بودند. اینان برای جنگیدند، رشادت ها د و از قید بندگی رستند.

کوروش بزرگ :

به نظر می رسد که کوروش پادشاهی ماد را منسوخ نکرد. در عوض، انتقال قدرت از خاندانی به خاندان دیگر بود. به هر حال، کوروش و جانشینانش، عنوان های رسمی شاهان ماد و سیستم مدیریتی آنها را پذیرفتند. در امپراطوری هخا ، ماد موقعیتش را به عنوان دومین استان بعد از پارس به دست آورد. اشرافزادگان مادی در همان جایگاهشان در حکومت کوروش و جانشینانش (به رغم شورش علیه داریوش یکم در ۵۲۱ پ. م. توسط گوبریاس باقی ماندند. اولین حکمران بابل بعد از فتح توسط پارس ها، یک مادی بود. در گاهشماری نبونئید، او به عنوان «حکمران دیار گوتیم» گواهی داده شده است که بابل را بدست آورده است. در اول هزاره پ. م. گوتیم نام ماد، یا حداقل، قسمت غربی اش بود. همچنین ذکر شده که علاوه بر پارسی ها و عیلامی ها، مادی ها هم در گارد جاویدان ۱۰ هزار نفری هخا خدمت می د. یهودیان، یونانیان و مصریان، و دیگر مردم های دنیای باستان، پارس ها را مادی خواندند و حکومت پارس ها را ادامه ماد شمردند. به استناد برخی مدارک بابلی که بعد از فتح میانرودان توسط پارس ها، نوشته شده است، خیلی از مادها در مقام های عالی رتبه استانی، افسران نظامی، سربازهای سلطنتی، در بابل اشتغال داشتند. به علاوه، به نظر می رسد که مادها در بابل و دیگر ای بزرگ به عنوان افراد خصوصی زندگی می د. اسناد میخی همچنین تائید می کنند که تاجرهای بابلی با داد و ستدهای مختلفی در اکباتان و دیگر ای مبادرت می ورزیدند.کوروش پس از تسخیر سرزمین ماد، رسماً خود را فرمانروای ماد خواند و لقب شاهان ماد را به خود اختصاص داد: «شاه ماد (شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین ها)». اما در عمل، سرزمین ماد توسط یک فرماندار پارسی اداره می شد. گرچه هرودوت در بخش های پژوهشی کارهایش با کمال دقت بین آداب و رسوم مادها و پارس ها تفاوت قائل می شود، ولی در فصولی که به افسانه ها و داستان ها می پردازد، شیوه های این را با یکدیگر مخلوط می کند و درهم می آمیزد. تئوگنیس و سیمونید و سایر شاعران یونانی نیز پارسی ها را اهل ماد خواندند.

مناطق کوردنشین جداشده از سرزمین ایران

تیره های ایرانی نژاد کرد که در کشورهای ترکیه، عراق، ایران و زندگی می کنند، جشن نوروز را با شکوه تمام برگزار می کنند. کردها از نظر زبان و مذهب به گروههای مختلفی تقسیم می شوند ولی همه آنها نوروز را جشن می گیرند و به آن نِوروز می گویند زیرا از دیدگاه نژادی ایرانی هستند و ایران که واژه ای اوستایی است در معنی خواستگاه آریایی ها می باشد . آتش افکنی و نوروز دو رکن اساسی جشنهای ملی کردها محسوب می شود . کردهای ایرانی در پیوند با باورهای دیرین و باور سایر اقوام ایرانی دو بار، در چهارشنبه آ سال و آ ین شب سال آتش روشن می کنند، تاضمن پایبندی به آیینهای باستانی، پیوندی بافرهنگ سایر اقوام ایرانی هم داشته باشند. اهمیت نوروز برای کردها صرف نظر از این که به چه زبانی صحبت می کنند و به چه مذهبی اعتقاد دارند، مانند باقی ایرانیان بسیار زیاد است زیرا نه تنها هیچ تفاوت نژآدی – زبانی و فرهنگی میان کردها و باقی ایرانیان وجود ندارد بلکه کردها از ریشه های درخت تنومند تمدن و فرهنگ ایران زمین هستند و به عبارتی یکی از پایه های اساسی در شکل گیری این کشور سترگ محسوب می شود ( ماد - پارس و پارت ) به همین جهت خود را موظف در پاسداری از این کهن ترین جشن گیتی میدانند . به طوریکه کردها ایرانی ن ترکیه برای اجرای این جشن ملی ایران با ت ترکیه که آنها را تا چند سال پیش از برگزاری نوروز منع میکرد دست به مبارزه نیز زدند .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: کورد و تبار ایرانی
 • کلمات کلیدی: ایرانی ,کردها ,دولت ,مادها ,نوروز ,سرزمین ,باقی ایرانیان ,اقوام ایرانی ,سایر اقوام ,دیگر شهرهای ,توسط پارس‌ها، ,سایر اقوام ایرانی
سال ۱۳۵۱ باستان شناسانی که در تپه حسنلو مشغول حفاری بودند خودشان هم چیزی را که می دیدند باور نمی د.

تیم مشترک تحقیقاتی ایران و به س رستی رابرت اچ دایسون مشغول تحقیقات در این تپه باستانی بودند که قبری را پیدا د.

در قبری با قدمت حدود ۳ هزار سال اسکلت دو نفر در آغوش یکدیگر پیدا شد.

در قبر به جز تخته سنگی که در بالای سر شخص سمت چپ قرار دارد هیچ شی دیگری وجود نداشت و از آن زمان آنها لقب «عشاق» را گرفتند.

از سال ۲۰۰۵ در موزه پنسلوانیا تیمی مشغول به فعالیت تنها برای انتشار نتیجه تحقیقات و گزارش های حفاری در تپه حسنلو هستند؛ تپه ای باستانی که قدمت آن به ۶ تا ۸ هزار قبل از میلاد می رسد.

با گذشت سالها، در موزه پنسلوانیا تصویر عشاق ایرانی یکی از موارد مورد توجه است.


اطلاعات

به پسرمان که درصدد ازدواج بود، گفتم متوجه باش،
در ازدواج فقط با همسر مورد علاقه ات ازدواج نمی کنی،
بلکه با یک خانواده کاملا جدید وصلت می کنی.
بهتر است بدانی دست به چه کاری می زنی.
خانواده ها مهم اند،اثری می گذارند و بعدها خودت این موضوع رامی فهمی...
ورود به یک خانواده جدید بی شباهت به زندگی در کشوری دیگر نیست.
باید راه و رسم و عادت های آنها را یاد بگیریم و حق اقامت ب کنیم،
در حالیکه هویت خویش را حفظ می کنیم.

اطلاعات

بررسی روانشناختی خ مگی

کتاب بررسی روانشناختی خ مگی را، مانس اشپربر روانشناس آلمانی در سن 32 سالگی و در دهه 1937 میلادی یعنی پیش از آن که هیتلر جهان را به کام جنگ جهانی دوم بکشاند، نگاشته است. او حتی در کتاب خود از روی تحلیل روانی رفتار دیکتاتورها، پیش بینی کرده است که ی مثل هیتلر سرانجام خودکشی خواهد کرد. وقتی این کتاب منتشر شد، نویسنده اش نه تنها مجبور شد برای مصون ماندن از خشم نازی ها، به زندگی پنهانی روی آورد بلکه حتی کمونیست های پیرو استالین نیز خواندن این کتاب را ممنوع د و پیروانشان حتی از دست زدن به این کتاب هم پرهیز می د.

بخشی از مقدمه کتاب در توصیف شرایط انتشار این کتاب بیان شده است:

«اما چرخ روزگار با این اثر سر ناسازگاری داشت. پیروی محض از دستور حزب مبنی بر ممنوعیت مطالعه این اثر باعث شد که کمونیست ها و هوادارانشان به کتاب نزدیک نشده و حتی حاضر نباشند آن را به دست گیرند. دستور به کارگیری توطئه سکوت در خصوص این کتاب چنان محکم و قاطع بود که حتی نشریات بورژوایی در تبعید نیز حاضر به چاپ آگهی انتشار آن نبودند و نهایتا گشتاپو(پلیس مخفی آلمان نازی) کار را یک سره کرد و با دست یافتن به نسخه های این کتاب تمامی آن ها را نابود کرد... چرخ روزگار را بنگر که سرنوشت "بررسی روانشناختی خ مگی" نیز این چنین بود. نوشته ای که روح زمانه توان تحمل آن را نداشت.»

کتاب بررسی روانشناختی خ مگی


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: معجزه ی روانشناسی
 • کلمات کلیدی: کتاب ,روانشناختی ,بررسی ,خودکامگی ,روانشناختی خودکامگی ,بررسی روانشناختی ,بررسی روانشناختی خودکامگی

برای فهم اینکه چرا آدمهای قدرت طلب در سازمان، به هر وسیله ممکن، درصدد تصاحب قدرت هستند، نیاز چندانی به روانشناسی نیست.

اما وقتی انی، به چماقی که با تحقیر بر سرشان فرود می آید، به چشم عصای معجزه گر می نگرند، دیگر برای فهم چنین حالاتی حتما به روانشناسی نیازمندیم.

(کمی شه کنید ، زیان در پی ندارد ...)


اطلاعات


در روزگاری که نامردی از سر و روی کشورهای به اصطلاح م ع و بالاخص عربی می بارد جای تعجب نیست که فرمانده نیروهای نظامی مستقر در کوبانی مظلوم یک شیر زن باشد. یک زن مبارز کرد به نام "مایسا عبدو" فرماندهی نیروهای نظامی کوبانی را در مبارزه با بر عهده دارد. این زن نظامی که به نام "نارین آفرین" شهرت دارد، کمتر مقابل دوربین ها حاضر می شود. گفته می شود وی مغز متفکر عملیات های نیروهای کرد در کوبانی است و در کنار "محمود برخودان"، فرمانده ارشد نظامیان این شهر، در مقابل عناصر ایستادگی می کند. به گفته رامی عبدالرحمن، دیده بان در ، "بخش اعظم عملیات های نظامی علیه در کوبانی توسط نارین آفرین طرح ریزی شده اند و با فرماندهی وی اجرا می شوند."


نشان چنین اند ز ایرانیان !

چگونه اند گوردان و جنگ آوران ؟

دلیران ایران به روز نبرد

زخاک دشمن برآرند گرد
اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نارین آفرین
 • کلمات کلیدی: نظامی ,کوبانی ,آفرین ,نارین ,داعش ,نیروهای ,نارین آفرین ,نیروهای نظامی


سیلی شهید لشکری به صورت پسر عموی صدام

آزاده شهید سرلشکر حسین لشگری از همان اول روزهای جنگ به اسارت

رژیم وحشی بعثی درآمد.

بعد از اسارت و انتقال به عراق؛ پسر عموی صدام که برای بازجویی شهید

لشکری انتخاب شده بود، به وی با افتخار می گوید "من سیلی محکمی توی صورت

شما (شهید تندگویان- وقت نفت) زدم!".

بعد از چند روز شهید لشکری در فرصتی مناسب سیلی محکمی به آن بازجو می زند و

می گوید "این جواب چَکی بود که به کشور من زدی".

این حرکت شهید لشکری آنقدر بازتاب داشت که صدام بازجو و تیم وی را از کار برکنار می کند.اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: شهید حسین لشکری
 • کلمات کلیدی: شهید ,لشکری ,صدام ,سیلی ,شهید لشکری ,سیلی محکمی ,عموی صدام

المومنین فرمودند:

ای گروه مردان ! زنها ایمانشان ناقص است ، ارث هاشان ناقص است ، عقل هاشان ناقص است . و اما علت اینکه ایمانشان ناقص است برای آن است که در حال حیض و روزه ندارند و اما علت این که عقلشان ناقص است برای آن است که شهادت دو زن به جای یک مرد قبول می شود و اما سبب این که ارثشان کم است برای آن است که نصف مرد ارث می برد ، پس از زنهای بد بپر د و از نیکانشان در حذر باشید و در کارهای خوب از آنها اطاعت نکنید تا در کارهای زشت طمع نکنند.

برگرفته از کتاب مهدی موعود تالیف محسن امین قمی (صفری راد)

کپی شده از وبلاگی به این آدرس : http://montazer-noor. /post-25.aspx

لطفا نظر ندهید


اطلاعات

به یزدان که گر ما د داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم
بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگی و زیستن
اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است

چه صحنه ای از این دل اش تر است ؟

ع پسر بچه 8-9 ساله ای ( کلاس سوم دبستان ) که در خیابان انقلاب

با یک ترازوی ساده مشغول امرار معاش است

که در عین حال به درسهای مدرسه اش هم رسیدگی میکند

و مشغول انجام تکالیف مدرسه است و هم در کنار ان چند اسباب بازی نیز میفروشد

البته صحنه های این چنینی در مملکت ما بی نهایت دیده میشود

بیخیال در عوض آ تمان آباد است


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: سر انجام بد
 • کلمات کلیدی: زندگی ,انجام

اسید پاشی به صورت دختران بی گناه کشورمان را به شدت محکوم میکنیم

خواستار برخورد شدید با عاملین این اقدام ناجوانمردانه هستیم که موجب

زیر سوال رفتن فرهنگ و پرستیژ ملت بزرگ ایران شده است

به سبب دل اش بودن و عمق فاجعه از گذاشتن ع معذوریم


اطلاعات

من یک "کورد" هستم،
من یادگار کاوه آهنگرم،
من زخمهای هشدار (ش.م.ر) سردشت را شنیده ام،
تو مثل من طعم شیمیایی را چشیده ای؟
من "کورد" هستم،
میراث ملتی که خونشان از نان ارزانتر است،
ملتی که در خانه خود تروریست و در بیرون خانه بیگانه به شمار می آیند،
من یک "کورد" هستم،
با همان لباس باز،
و خاطراتی از مینهای عمل نکرده لب مرز،
شما زندگی کنید و لبخند بزنید به اشکهای ما،
ما عمریست به امید لبخند نقش زندگی را بازی میکنیم


اطلاعات

کوردی (به کوردی هەڵپەڕکێ، govend)، بخشی از آیین های نمایشی کوردها است که بصورت گروهی و به شکل حلقه ای نا کامل مرکب از ندگان زن و مرد (گەنم و جۆ = گندم و جو) در حالیکه پنجه دست هایشان به هم گره خورده است و از چپ به راست در حرکت هستند اجرا می شود.

اولین نفر سمت راست گروه که با دستمالی در دست وظیفه هدایت و هماهنگ حرکت بقیه ندگان را به عهده دارد و سرعت و ریتم و شور ندگان بستگی به هدایت او دارد را سَرچُوپی کِش (به کوردی: سەر چۆپی کێش) و آ ین نفر گروه که در منتهی الیه سمت چپ حلقه قرار دارد و او نیز مسئولیت مشابهی دارد را انی می نامند.
-----------------------
انواع کوردی
گهڕیان، به معنی گشتن /پشت پا/ههڵگرتن/فتاح پاشایی/لب لان/چه پی/زَنگی یا زَندی/شَلایی/سه جار (جار= بار)/خان ی
/سێ پێیی


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: کوردی
 • کلمات کلیدی: کوردی ,رقصندگان
هم میهنان عزیز توجه فرمایید

هم میهنان عزیز توجه فرمایید

کوبانی شهر خون آزاد گشت

فرمانده نیروهای کرد در شهر کوبانی ، از عقب نشینی نیروهای گروه تروریستی از اکثر نقاط مهم این شهر خبر داد. به گزارش ایرنا ، بهارین کندال، از فرماندهان نیروهای کرد گفت: نیروهای از اکثر پایگاه های کوبانی عقب رانده شده اند .کندال اظهار امیدواری کرد که تمام نقاط کوبانی به طور کامل آزاد شده و تروریست ها زمین گیر شوند. پایگاه اطلاع رسانی رو مه آ.ب.ث اسپانیا هم در گزارشی به قلم 'میکل آیستاران' خبرنگار خاورمیانه ای خود گزارش داد: کوبانی پس از یک ماه کشمکش نفس راحتی کشید . آب ث افزود: اکنون فقط دو نقطه در شرق کوبانی همچنان در کنترل قرار دارد. رسانه های اسپانیایی به نقل از ناظر در لندن اعلام کرده اند که طبق مدارک مستند، تعداد 662 تن در درگیری های چند هفته اخیر در کوبانی از دو طرف کشته شده اند که 330 تن از آنها تروریست های بوده اند. وی افزود: احتمالا آمار واقعی کشته ها بیش از دو برابر این رقم است ولی این دفتر فقط توانسته است همین تعداد را ثبت کند. رسانه های غربی در حالی تلاش می کنند علت عقب نشینی و ش ت را حملات نیروهای ائتلاف معرفی کنند که گزارشهای منابع موثق حاکی از آن است نان شهر کوبانی از جمله ن و دختران آن با تمام توان به مقابله مسلحانه با گروه تروریستی پرداخته اند و به آنها اجازه پیشروی نمی دهند.

در صدد است که این تحقیر بزرگ را جبران کند و حمله وسیعی را به شهر کوبانی آغاز کرده که با ضد حمله نیروهای پیشمرگه مواجه شده و تعدادی از سران اصلی این گرو جهنمی به درک واصل شده اند

آدم بی اختیار یاد مشهر می افتد و بی اختیار قطره های اشک بر گونه ها جاری می شوند.

کجایید ای شهیدان خ چقدر جایتان خالیست...

یکی آن بالا هست که مراقب ایران و ایرانی است.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: کوبانی شهر خون آزاد گشت
 • کلمات کلیدی: کوبانی ,داعش ,نیروهای ,آزاد ,تروریستی داعش ,گروه تروریستی ,توجه فرمایید ,عزیز توجه ,میهنان عزیز

پایگاه خبری صدای کردستان ع ی منتشر کرده که گویا اگر خدا بخواهد سردسته مشهور و خونخوار اعراب کثیف ی به دست شیر مردان پیشمرگه که با دستو بزرگ خلق کورد ، عبدالله اوجالان برای بازپسگیری کوبانی وارد شهر شدند به درک واصل شده . همچنین اجساد صدها تن از کفتارهای برروی زمین افتاده و زوزه هایشان در مقابل غرش شیرهای آریایی پیشمرگه خاموش شده است این پیروزی بزرگ بر نان فلات ایران مبارک و پاینده باشد.


اطلاعات

ان! عید قربان است

من عزادارم. شما خوبید؟!

در هجوم دشنه و دشنام استرس دارم شما خوبید؟!

ان! کیف تان کوک است؟!

استرس دارید؟!!!

باکی نیست سر ب های پی در پی

این طرف ها تیغ پاکی نیست!

شعرهایم زخمی و خونین شعرهایم درب داغان اند

خسته ام از گفتن اندوه

بغض ها هستند و پنهان اند

چشم ها قربانی وحشت

دست ها قربانی زنجیر

دور گردن هایمان یوغی ست

روی رویاهایمان شمشیر

ان! شهر خالی شد از ته دنیا غم آوردم

خواستم از صلح بنویسم دست هاتان را کم آوردم

در تمام شهر چرخاندند تیغ های هرز را

با نگاهی خیس می خوانم آ ین اخبار را!

سر ب های پی در پی پیش چشمم هست، بی رحمم؟!!!

ان! استرس دارید؟ ح ان را خوب می فهمم . . .

هیچ راهی جز ش تن نیست

استخوان زندگی پوک است

بوسه ی قصاب مجانی ست

ان! کیف تان کوک است!

اشرف گیلانی


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: جشن قربان
 • کلمات کلیدی: استرس ,استرس دارید؟
ان! عید قربان است

من عزادارم. شما خوبید؟!

در هجوم دشنه و دشنام استرس دارم شما خوبید؟!

ان! کیف تان کوک است؟!

استرس دارید؟!!!

باکی نیست سر ب های پی در پی

این طرف ها تیغ پاکی نیست!

شعرهایم زخمی و خونین شعرهایم درب داغان اند

خسته ام از گفتن اندوه

بغض ها هستند و پنهان اند

چشم ها قربانی وحشت

دست ها قربانی زنجیر

دور گردن هایمان یوغی ست

روی رویاهایمان شمشیر

ان! شهر خالی شد از ته دنیا غم آوردم

خواستم از صلح بنویسم دست هاتان را کم آوردم

در تمام شهر چرخاندند تیغ های هرز را

با نگاهی خیس می خوانم آ ین اخبار را!

سر ب های پی در پی پیش چشمم هست، بی رحمم؟!!!

ان! استرس دارید؟ ح ان را خوب می فهمم . . .

هیچ راهی جز ش تن نیست

استخوان زندگی پوک است

بوسه ی قصاب مجانی ست

ان! کیف تان کوک است!

اشرف گیلانی


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: جشن قربان
 • کلمات کلیدی: استرس ,استرس دارید؟
ای بی شرف ها نشسته اید تا کوبانی سقوط کند؟ چرا کاری نمیکنید؟ برای اعراب فلسطینی که حاضر نیستند خون ایرانی را به بدن مجروهانشان تزریق کنند سنگ بر میزنید، ما کوردها برادر و خواهر شما هستیم غیرت ندارید؟ شرف ندارید؟ آبرو ندارید؟ چرا حمایت نمیکنید؟

اطلاعات

ای بی شرف ها نشسته اید تا کوبانی سقوط کند؟ چرا کاری نمیکنید؟ برای اعراب فلسطینی که حاضر نیستند خون ایرانی را به بدن مجروهانشان تزریق کنند سنگ بر میزنید، ما کوردها برادر و خواهر شما هستیم غیرت ندارید؟ شرف ندارید؟ آبرو ندارید؟ چرا حمایت نمیکنید؟

اطلاعات

آقایانی که درصدا و سیمای نشسته اید ، شمایی که دم از عشق به فرهنگ ایران میزنید و هنگامی که ی به خلیج فارس بگوید خلیج ع.ر.ب داد و بی داد راه می اندازید ، چرا در بخش اخبار صدا و سیما به جای نام زیبا و ایرانی کوبانی از واژه منحوس و بیگانه عین العرب استفاده می کنید ما به چیز باور کنیم؟ قسم حضرت عباس؟ یا دم وس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اطلاعات

به یک کیلومتری کوبانی رسیده است خیلی از جوانان کشته شده اند . مادران تفنگ پسرانشان را به دست گرفته و به خط مقدم میروند آنها میگویند اگر میخاهد شهر را تصرف کند باید تک تک ما را بکشد . برای ایجاد ترس و وحشت اسرا را سر میبرد . یک فاجعه هولناک انسانی در پیش داریم. ای سازمان ملل متحد تو به چه دردی میخوری ؟ چرا حرکتی انجام نمیدهی؟


اطلاعات

روزی که دوباره متحد شویم . روزی که دوباره یکپارچه شویم . روزی که زیر یک پرچم برویم، افغان و تاجیک و کورد و آذری و ... به هم بگوییم برادر و خواهر آن روز دیگر ی جرات نخواهد داشت به فرزندان سرزمین کوروش بزرگ کوچکترین بی احترامی کند.

به امید آن روز قشنگ


اطلاعات

این یک کرد است در منطقه شنگال کردستان. خدا میداند اکنونزنده است یا جان خود را از دست داده.

برادران بختیاری . دلاوران آذری شیر مردان بلوچ نام آوران قشقایی ای ملت ایران این خواهر ایرانی شماست که دست خائنین از سرزمین مادریش جدایش کرده هزاران کودک همنژاد ما اکنون گرفتار ا.ع.راب. کثیف دائش هستند ما کردها همواره فریاد رس ایران بوده ایم اینک خودمان گرفتار شده ایم برادران بفریادمان برسید.


اطلاعات

آفرین بر مردمان دلاور کرد که چهار خاک کردستان علیه دشمن مشترک یعنی متحد و یک صدا شده اند. من از سایر اقوام ایرانی میخاهم که در این قیام بزرگ در کنار برادران کردزبانشان باشند. مخصوصا برادران لر و ایل بزرگ بختیاری که همیشه با کردها متحد بوده اند این بار هم ما را تنها نگذارید.

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: مرگ بر
 • کلمات کلیدی:
آفرین بر مردمان دلاور کرد که چهار خاک کردستان علیه دشمن مشترک یعنی متحد و یک صدا شده اند. من از سایر اقوام ایرانی میخاهم که در این قیام بزرگ در کنار برادران کردزبانشان باشند. مخصوصا برادران لر و ایل بزرگ بختیاری که همیشه با کردها متحد بوده اند این بار هم ما را تنها نگذارید.

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: مرگ بر
 • کلمات کلیدی: