آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

او هم آدم است!

اگر دوستت دارم هایت

را نشنیده گرفت،

غصه نخور!

اگر رفت گریه نکن!

یک روز چشمهای یک نفر

عاشقش می کند .....

یک روز معنی کم محلی را میفهمد ....

یک روز ش تن را درک میکند ....

آن روز میفهمد آه هایی که کشیدی

از ته قلب بوده!

میفهمد ش تن یک دل

تاوان سنگینی دارد ... !

http://upcity.ir/images2/02660195142710885613.jpg


اطلاعات

آخرین مطالب