کتابخانه ی احدیت

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت کتابخانه ی احدیت به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

خانم احدیت قدم نو رسیده مبارک...

پیام آقای ضیا دراینستاگرام:

دور هم جمع میشیم
پنجشنبه
به بهانه ی رونمایی رمان حضرت مادرم
ساعت 17
نشر ثالث
هفت تیر
زیر پل کریم خان
رفقای هنرمندم هم میان

شما میتونید همونجا کتاب رو با امضای مادر جانم تهیه کنید
منتظرتونم
تا دیدار تازه کنیم در یه فضای فرهنگی


اطلاعات