گذری بر زندگی استان یزد

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت گذری بر زندگی استان یزد به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید محمدعلی قدسی اردکانی

محل تولد: یزد

نام پدر: احمد

تاریخ تولد شهید: 1340/10/19

تاریخ شهادت شهید: 1361/05/06

نام عملیات: رمضان

محل دفن: خلدبرین

سمت: تک تیرانداز

نحوه شهادت: اصابت ترکش به پشت

محل شهادت: شلمچه

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید حسینعلی شمسی پور

محل تولد: یزد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد شهید: 1333/12/07

تاریخ شهادت شهید: 1360/09/07

نام عملیات: *****

محل دفن: خلدبرین

سمت: مردمی

نحوه شهادت: گلوله نوکران یی

محل شهادت: علوم و فنون

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید حسین علی زنبق

محل تولد: یزد

نام پدر: آقامحمد

تاریخ تولد شهید: 1332/06/26

تاریخ شهادت شهید: 1357/08/30

نام عملیات: *****

محل دفن: خلدبرین

سمت: مردمی

نحوه شهادت: اصابت تیر به و پهلو

محل شهادت: حسینیه حاجی یوسف

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید محمدحسین زحمتکش سردوراهی

محل تولد: یزد

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد شهید: 1333/07/23

تاریخ شهادت شهید: 1358/10/07

نام عملیات: *****

محل دفن: خلدبرین

سمت: *****

نحوه شهادت: اصابت گلوله به خودرو درحین یت وضربه مغزی به سر

محل شهادت: سیستان و بلوچستان

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید محمدعلی چاوشیان

محل تولد: یزد

نام پدر: غلام الحسین

تاریخ تولد شهید: 1334/08/20

تاریخ شهادت شهید: 1359/07/26

نام عملیات: *****

محل دفن: خلدبرین

سمت: *****

نحوه شهادت: سوختگی کامل بدن در اثر انفجار ماشین حامل مهمات

محل شهادت: سر پل ذهاب

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید سیدمحمد پاک نژاد

محل تولد: یزد

نام پدر: آقاسیدابوالقاسم

تاریخ تولد شهید: 1318/08/05

تاریخ شهادت شهید: 1360/04/07

نام عملیات: *****

محل دفن: خلدبرین

سمت: عضوهیئت مدیره مرکز چوب وکاغذ

نحوه شهادت: به دست منافقین

محل شهادت: سالن مرکز دفتر مرکزی حزب

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید رجبعلی بستانی قلعه کهنه

محل تولد: یزد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد شهید: 1307/01/21

تاریخ شهادت شهید: 1360/06/27

نام عملیات: *****

محل دفن: خلدبرین

سمت: مردمی

نحوه شهادت: اصابت تیر دژخیمان پهلوی

محل شهادت: خ روبروی قلعه کهنه

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید حسن بستانی قلعه کهنه

محل تولد: یزد

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد شهید: 1341/11/22

تاریخ شهادت شهید: 1361/02/31

نام عملیات: بیت المقدس

محل دفن: خلدبرین

سمت: تک تیرانداز

نحوه شهادت: اصابت ترکش به شکم

محل شهادت: شلمچه

جمله قصار1 :

جمله قصار 2:

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید احمد اخباریه

محل تولد: یزد

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد شهید: 1340/06/03

تاریخ شهادت شهید: 1361/11/21

نام عملیات: والفجر مقدماتی

محل دفن: خلدبرین

سمت: تک تیرانداز

نحوه شهادت: به جا ماندن در منطقه

محل شهادت: رق ه

جمله قصار1 : عزیزان زندگی دنیاست آنگاه که کشت گاه آ ت باشد

جمله قصار 2: عزیزان زندگی زیباست وقتی که گناهی نباشد

جمله قصار 3 : زندگی زیباست وقتی که الله در آن باشد و به او اتکال شود

جمله قصار 4 :


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: 32 - شهید احمد اخباریه
  • کلمات کلیدی: جمله ,شهید ,قصار ,شهادت ,جمله قصار ,زیباست وقتی , عزیزان زندگی
در صورتی که از شهید ذیل متن ، خاطره و یا مطلب قابل توجهی داشتید و یا حتی حاجت گرفته اید، در قسمت نظرات درج نمایید.

نام نام خانوادگی: شهید احمد اخلاص

محل تولد: یزد

نام پدر: ناصر

تاریخ تولد شهید: 1335/01/05

تاریخ شهادت شهید: 1361/03/02

نام عملیات: بیت المقدس

محل دفن: خلدبرین

سمت: تک تیرانداز

نحوه شهادت: اصابت ترکش به ناحیه

محل شهادت: خونین شهر

جمله قصار1 : به همه آنهایی که دوستشان دارم می گویم تا می توانید مسلمان باشید اگر نمی توانید انسانی باشید آزاد

جمله قصار 2: از همه آنهایی که دوستم دارند و می دانند دوستشان دارم می خواهم که درست زندگی کنند و روحی بزرگ داشته باشند

جمله قصار 3 :

جمله قصار 4 :


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: 33 - شهید احمد اخلاص
  • کلمات کلیدی: جمله ,شهید ,قصار ,شهادت ,جمله قصار ,دوستشان دارم