سجادسبزعلی {وزنه بردارخوش آتیه لرستانی}

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت سجادسبزعلی {وزنه بردارخوش آتیه لرستانی} به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

ﺳﺘﺮوﺋﯿﺪھﺎی ﻣﺨﻠﻮط(ﻣﯿﮑﺲ)

اﯾﻦ داروها از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮهای ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻮاص اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ بهتر و دوام اﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد.هرآﻣﭙﻮل ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﯽ از هر ﻧﻮع اﺳﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از مهمترین ‫اﻧﻮاع آن ﻣﯽ ﺗﻮان به ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن و اوﻣﻨﺎدرن اﺷﺎره ﮐﺮد.

در ادامه به معرفی دو ﻧﻮع از استروئیدهای می که مهمترین و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ آنها را‫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪهند می پردازیم.

ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮنسوستانون

sustanon 250 vials (250mg/1ml)

اﯾﻦ دارو ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از۴ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎهم واﮐﻨﺶ وﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ وﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهند. ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن در ﺧﻮن دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﺴﯿﺎر داروی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪاری درﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزان ﻣﯽ‫ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ﯾﮏ داروی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ دراﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺣﺠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن دراﺑﺘﺪا ﺑﺎ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ۲۵۰ ﺗﺎ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم هر ۱۰روز ﯾﮑﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا دوره اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ به ﺳﺎﯾﺮ‫ اﺳﺘﺮها ﻧﻈﯿﺮ استرهای اﻧﺎﻧﺘﯿﻨﺖ و ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت که ﻧﯿـﺎز...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن 250
  • کلمات کلیدی: ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن ,ﺑﺴﯿﺎر ,ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﺨﺸﯽ ,ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن

آخرین مطالب