ണഠഠ๓ℓ¡ℊнт

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت ണഠഠ๓ℓ¡ℊнт به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

ع عاشقانه, ع عاشقانه 94, ع عاشقانه دخترانه

تو را به جای همه انی که نشناخته ام

دوست می دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود

دوست می دارم تو را برای دوست داشتن

دوست می دارم

تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام

دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

برای اشکی که خشک شد

و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت

دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم

برای پشت به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال

دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

برای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارم

تورا برای لبخند تلخ لحظه ها پرواز شیرین خاطره ها

دوست می دارم

تورا به اندازه ی همه ی انی که نخواهم دید دوست می دارم

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت

دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه ی انی که نمی شناخته ام

دوست می دارم

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ...

و برای نخستین گناه تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای تمام انی که دوست نمی دارم ...


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: دوست میدارم
  • کلمات کلیدی: دوست ,خاطر ,اندازه ,همهاني ,دوست داشتن ,داشتن دوست ,براي دوست ,خاطر دوست ,دارم تورا

آخرین مطالب