مشنگستون :)

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت مشنگستون :) به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

پسری به دختری ریاضی درس میداد...!


او را بوسید و دوباره باز بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند!

! ...دختر پسر را بوسید...

پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند!!!

بعد همدیگر را به اغوش کشیدندو یکدیگر را بوسیدند و گفت :

به این عمل ضرب میگویند..!!!

!...ناگهان پدر دختر امد...!

پسرک را تکه تکه کرد و گفت این عمل را تقسیم میگویند...!

سپس خشتک پسر رابر روی سرش کشید و جوری بر سرش کوبید که

سرش تا کمرش خم شد و گفت این عمل را صورت در م ج میگویند...!

...دیدید چقدر ریاضی شیرین است...!!!!


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: خخخخخخ
  • کلمات کلیدی: میگویند ,بوسید

آخرین مطالب