منصور اخگر

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت منصور اخگر به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
سکوت می کنم به اعتبار این دنیا

می خواهم خودم باشم و درخت سیب که نذر مادرم باشد

می گویند دارچین عطر خوبی دارد

این را فدای دیدنت می کنم

کمی برایم حرف بزن بگو که فردا کیلومترها از ما دور است

بخند شاهزاده ی رویاها

ای آ ین فطریه ی عید من

بیا خاطراتمان را به حراج بگذاریم

شاید توانستیم با پولش برای من کفشی ب یم

اندازه اش هر چه باشد مهم نیستاطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: فطریه
 • کلمات کلیدی:

به تمام روزهای قشنگت قسم
من آمدم
کنار شومینه ات
سردم شده بود
یادم هست تو برایم یک فنجان قهوه ریختی
روزهای تلخ زندگی بیادم آمد
بغض گلویم را مهمانی میکرد
تو سرفه می کردی
و من خواب چشمهایت را می دیدم
بیدار که شدم
تو مرده بودی و من
خودم را کفن می ...


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: بغض
 • کلمات کلیدی:

باورهایم را خاک می کنم

یادگاری که ناخواسته به ارث بردم

نمی خواهم میراث من باشد

پل هایی که از چوب برایم ساختند

این جاده به آ نمی رسد

مگر از نو بسازیم

را کنار بزنیم و

رها کنیم بال کبوتر را

و در آ بکاریم همان چیزی

که در آغاز به دنبالش بودیم...


اطلاعات

یک روز دلتنگ تمام دنیا می شوم

کاش می توانستم خیلی بنویسم

خیلی حرف دارم

بیشتر از حروف سرطانی

وقتی نمی توانم با ی حرف بزنم

واژه ها در دهانم بو می کنند

تاول می زند بدنم و کلمه کلمه چرکین می شوم

مثل حروف اضافه ی جامعه

داشت یادم می رفت

باید برگردم سر کوچه بروم نانوایی

جواد گونه نوبت را رعایت نمی کنم

بیچاره مادرم نمی داند این نان سهم او نیست!

به خواب می روم

صبح می شود چای می ریزد

صدایم بلند میشود کم رنگ است مادر !

دلش سلطان می شود

آهسته می گوید: چای خشک تمام کرده ایم...


اطلاعات

باورهایم را خاک می کنم

یادگاری که ناخواسته به ارث بردم

نمی خواهم میراث من باشد

پل هایی که از چوب برایم ساختند

این جاده به آ نمی رسد

مگر از نو بسازیم

را کنار بزنیم و

رها کنیم بال کبوتر را

و در آ بکاریم همان چیزی

که در آغاز به دنبالش بودیم...


اطلاعات

کودکی هایم را صدا

جوابم داد : وای چقدر بزرگ شده ای !

حتماخسته ای ؟گفتم : نه

دلم برایت تنگ شده است

خندید و گفت:برایم اسباب بازی هایی را

که دوست داشتم ن یدند.

به جای کارتون ،کارتن دیدم...

جلوی دهانش را گرفتم

گفتم بس است من هم مقصرم

دستی بر موهایش کشیدم و با ناراحتی رفت .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: کودکی هایم
 • کلمات کلیدی: کودکی هایم
بد و خوب من برای تو چه فرقی دارد

وقتی سراغم را نمی گیری!

قول دادی همسایه خاطراتم شوی

ببین چه بر سرم آمده است!

تاریخ تولدم شدی " تبریک "

کدام کادو بوی تو می دهد؟

درگیر تمام لحظه های ندیدنت هستم

کمی برایم وقت بگذار

با خودت نزد من بیا

تا برایت از دلتنگی هایم حرف بزنم

به آیینه که نگاه می کنم

تو را می بینم

باورم نمی شود روزهای اول

صدایم میکردی ...نفس

خوب یادت هس ت؟


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نفس
 • کلمات کلیدی:

به تمام روزهای قشنگت قسم
من آمدم
کنار شومینه ات
سردم شده بود
یادم هست تو برایم یک فنجان قهوه ریختی
روزهای تلخ زندگی بیادم آمد
بغض گلویم را مهمانی میکرد
تو سرفه می کردی
و من خواب چشمهایت را می دیدم
بیدار که شدم
تو مرده بودی و من
خودم را کفن می ...


اطلاعات

سکوت می کنم به اعتبار این دنیا

می خواهم خودم باشم و درخت سیب که نذر مادرم باشد

می گویند دارچین عطر خوبی دارد

این را فدای دیدنت می کنم

کمی برایم حرف بزن بگو که فردا کیلومترها از ما دور است

بخند شاهزاده ی رویاها

ای آ ین فطریه ی عید من

بیا خاطراتمان را به حراج بگذاریم

شاید توانستیم با پولش برای من کفشی ب یم

اندازه اش هر چه باشد مهم نیست


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: آ ین فطریه
 • کلمات کلیدی: آخرین فطریه