وبلاگ آموزشی معارف و فلسفه

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت وبلاگ آموزشی معارف و فلسفه به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

بارم بندی درس دینی و قرآن( 2) پایه دوم متوسطه
 • - از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات قرآن ارزشی به عمل می آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره ر می شود.
 • - در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی کند به ازای هر حرف 25/0 و حداکثریک نمره از قرائت او ر می شود.
 • - درصورتی که دانش آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت او رمی شود.
 • - چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده می شود.

1- قرائت قرآن کریم
(4 نمره):

الف: ارزشی مستمر -
( نمونه ی برگه ارزشی مستمردر صفحه 51 کتاب معلم آمده است)

ازهردانش آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعنای آیات پرسش می شود، هر بار حدود 3 سطر از این گونه آیات را معنا می کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می شود.

2- درک معنای آیات قرآن کریم
( 3 نمره ) :

- فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، شه درآیات و پیام آیات مشخص شده اند.این فعالیت ها در هنگام تدریس دبیر باید انجام شود تا مشارکت دانش آموزان در حین تدریس بیش تر شود.

- سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

3-انجام فعالیت های داخل درس (4نمره)

- سؤال ها وفعالیت های مربوط به شه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان د اسخ گویی

- سؤال هایی که دبیر در جلسة بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

( توجه : دراین بخش به دفتر کار دانش آموز ، نمره ای تعلق نمی گیرد.)

4- پاسخ به سؤال های بخش شه و تحقیق (4 نمره)

5 - مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار گروهی (3نمره ).

6 - داشتن دفتر کار منظم و کامل ( 2 نمره)

تذکر : دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت های علمی و هنری» اضافه می گردد.

1- امتحان قرائت قرآن کریم(4 نمره):

از هر دانش آموز درهر امتحان پایانی حدود دو ونیم صفحه ازآیات شریفه کتاب درسی و بخشی از قرآن کریم که دبیر محترم معین نموده است ،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزشی مستمر انجام می گیرد.

ب: ارزشی پایانی

2- امتحان کتبی از محتوای دروس ( 16 نمره)
شهریور نوبت دوم نوبت اول درس بخش اول

2

5

4

اول و دوم

مرحله اول

2

3

سوم و چهارم

5

9

پنجم تا نهم

3

2

-

دهم

مرحله دوم

3

-

یازدهم و دوازدهم

مرحله سوم

2

3

-

سیزدهم و چهاردهم

2

3

-

پانزدهم و شانزدهم

16

16

16

جمع

تذکرات :

الف - مبحث خمس درصفحه 168 تا اول مالیات درصفحه169 برای دانش آموزان اهل سنت حذف می باشد.

ب - موارد زیر درارزشی ها لحاظ نشود :

1- فعالیت ها : شامل نمونه ی درصفحة 11- خ وی درصفحات 89 ، 90 و 118 - مقایسه در صفحة 91- ذکرنمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129- تطبیق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آیات درصفحة 130- بررسی در صفحات 131 ، 167 و180

2- پیشنهاد ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 185 و 189

3- یادآوری ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111

4- مباحث علمی در صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و شعر صفحة 15

5- پاورقی های کتاب

6- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.

7- گام ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188

8- بیشتربدانیم هادرصفحات23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ،99، 120تا122 ، 141 تا 142 ، 153تا157 ، 171تا 172 و186 تا 187

ج - حفظ عین آیات وروایات ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید ازدانش آموزان خواسته شود که آیه یاحدیثی دربارة توبه بنویسند.بلکه بایدآیه یاحدیث مطرح شود ودانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

د - آیاتی که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمة این آیه ها درارزشی ها مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمة آن حفظ ترجمة این قبیل آیات باشد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کنندة درس عربی است سؤال شود.


بارم بندی درس دینی و قرآن (3) پایه ی سوم
 • - از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آیات قرآن ارزشی به عمل می آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.).به ازای هر غلط روخوانی 25/0 از چهار نمره ر می شود.
 • - در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی کند به ازای هر حرف 25/0 و حداکثریک نمره از قرائت او ر می شود.
 • - درصورتی که دانش آموزآیات رابه صورت مقطع ومکرربخوانداز5/0نمره تا1نمره از نمرة قرائت او رمی شود.
 • - چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده می شود.

1- قرائت قرآن کریم
(4 نمره):

الف: ارزشی مستمر -
( نمونه ی برگه ارزشی مستمردر صفحه 51 کتاب معلم آمده است)

ازهردانش آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعنای آیات پرسش می شود، هر بار حدود 3 سطر از این گونه آیات را معنا می کند و هرسطریک نمره داردکه به میزان صحت معنای هرسطر نمره این قسمت مشخص می شود.

2- درک معنای آیات قرآن کریم
( 3 نمره ) :

 • - سوال هایی که دبیر در هنگام تدریس یا پایان آن ویا در جلسات بعدی می پرسد .
 • - فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناوینی مانند : تفکر ، جمع آوری اطلاعات، تفکیگ ، شه در آیات و ... مشخص شده اند.
 • - سوال و فعالیت های مربوط به شه و تحقیق با توجه به توانایی دانش آموز در پاسخ گویی (در این بخش به دفتر کار دانش آموز نمره ای تعلق نمی گیرد.)

3- پاسخ به سئوال ها و فعالیت های داخل و پایان هر درس
(جمعا 9 نمره) شامل :

4 - مشارکت در فعالیت های کلاسی و کار گروهی (2نمره ).

5- زیبایی ونظم دفتر کار( 2 نمره)

تذکر : دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش«پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام می دهند 2 نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت های علمی و هنری» اضافه می گردد.

1- امتحان قرائت قرآن (4 نمره) :درامتحان پایانی نوبت اوّل ،ازهردانش آموز حدود دوونیم صفحه از آیات شریفه ی کتاب درسی امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه ی نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزش ی مستمر پایه های اوّل و دوم انجام می گیرد.

ب ـ ارزش ی پایانی
نوبت اوّل :

- امتحان کتبی (16 نمره)

دروس

اول تا سوم

چهارم و پنجم

ششم تا هشتم

نمره

5

5

6

تذکر: دروس ششم تا هشتم برای دانش آموزان اهل سنت حذف می باشدوبه جای آن ازسه درس اول کتاب ضمیمه امتحان گرفته می شود.

دروس

اوّل تا پنجم

ششم تا هشتم

نهم و دهم

یازدهم و دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم تا شانزدهم

جمع

نمره

4

3

3

4

2

4

20

پ _ ارزش ی پایانی نوبت دوم و شهریور

تذکرات :

تذکر 1 : دروس ششم تا دوازدهم برای دانش آموزان اهل سنت حذف است وبه جای آن ازکتاب ضمیمه بر اساس ج فوق امتحان گرفته می شود.
تذکر2 :
دبیران محترم وطراحان سئوال به نکات مندرج در ابتدای کتاب درسی با عنوان«چند نکته ی مهم درباره ی ارزش ی » توجه نمایند و موارد زیر درارزشی ها لحاظ نشود :

1- کلیه پیشنهادها، یادآوری ها، گام ها، پاورقی ها
2- فعالیت ها : شامل تکمیل درصفحه ی 11 - نمونه ی درصفحات 193 و196 - بررسی در صفحات 21 ، 151 ، 220 و235 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبیق در صفحات 61 و 175 - خ وی در صفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه ی 148 - برنامه ریزی در صفحه ی 156 - شه در صفحه ی 169 - طبقه بندی در صفحات 215 و219 راه حل در صفحه ی 223- شناسایی عوامل در صفحه ی 236 - ذکر نمونه 180
6- اشعار : درصفحات 41 ، 48 ، 51
7- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است .
8- پاورقی ها

تذکر3 : حفظ عین آیات وروایات به جز مواردی که درکتاب تعلیمات دینی وقرآن (3 ) مشخص شده است ضروری نیست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. برای مثال ، نباید از دانش آموزان خواسته شود که آیه یا حدیثی درباره توبه بنویسند . بلکه باید آیه یا حدیث مطرح شود و دانش آموزان پیام ها ونکاتی را که از آیه یا حدیث به دست می آید ، بنویسند.

تذکر4 : آیاتی که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نباید ترجمة این آیه ها درارزشی ها مورد سؤال قرار گیرد. هم چنین نباید از کلمات ولغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود.


بارم بندی درس تعلیمات دینی ( ویژه اقلیت های
دینی )

1- کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق (10نمره)

ارزشی مستمرو پایانی هر کدام 20 نمره
( نوبت اول ، دوم و شهریِور):

الف - اقلیت های کلیمی ، زردشتی وآشوری

2- کتاب اختصاصی هریک از اقلیت های مذکور (10نمره)

به علت نداشتن کتاب اختصاصی ، تمام 20 نمره ارزشی مستمر و20 نمره ارزشی پایانی به کتاب مشترک تعلیمات ادیان واخلاق اختصاص دارد.

ب- اقلیت ارمنی

بارم بندی جدید دین و زندگی پیش ی

بارم

نوبت اول

5 نمره

درس 1و2و3

2 نمره

درس 4

2 نمره

درس5

3 نمره

درس6

8 نمره

روخوانی قرآن

۲۰نمره

مجموع

بارم

نوبت دوم

5 نمره

درس 1تا6

4.5 نمره

درس7

6 نمره

درس8و9

4.5 نمره

درس10

20 نمره

مجموع


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: بارم بندی دروس دین و زندگی 2 و 3 و پیش ی
 • کلمات کلیدی: نمره ,آيات ,قرائت ,آموزان ,دانش ,ارزشيابي ,دانش آموزان ,قرائت قرآن ,كتاب درسي ,قرآن كريم ,ارزشيابي مستمر ,هنري» اضافه مي‌گردد ,آوري اطلاعات، تف

بارم بندی درس فلسفه و منطق سال سوم نظری رشته های علوم انسانی و علوم و معارف ی سال تحصیلی ۹۱-۹۲

عنوان درس

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور، بزرگسالان و دی ماه

فلسفه

فلسفه چیست ۱

۲

۵/۰

فلسفه چیست ۲

۵/۱

۱

فلسفه چیست ۳

۵/۱

۱

آغاز فلسفه

۲

۱

شهید راه حکمت

۲

۵/۱

گوهرهای اصیل و جاودانه

-

۲

علت های چهارگانه

-

۲

منطق

انسان وتفکّر

۷۵/۰

۱

چگونه تعریف می کنیم

۵/۱

رابطه ی میان دو مفهوم

۲

۱

اقسام ذاتی و عرضی

۵/۱

۷۵/۰

اقسام تعریف

۲

۷۵/۰

جایگاه قضیه در استدلال

۱

۱

اقسام قضایای حملی و شرطی

۲۵/۲

احکام قضایای حملی

-

۵/۱

استدلال( ترکیب قانونمند قضایا)

-

۵/۰

اقسام قیاس

-

۲

ارزش قیاس

-

۵/۰

محتوی استدلال( ماده)

-

۱

مغالطه

-

۱

جمع

۲۰

۲۰


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: بارم بندی فلسفه و منطق
 • کلمات کلیدی: فلسفه ,اقسام ,استدلال ,چیست ,منطق ,فلسفه چیست ,قضایای حملی ,پاياني نوبت ,بارم بندی
معمولاً اوصاف خداوند را به دو بخش تقسیم مى کنند:

«صفات ذات» و «صفات فعل».

صفات ذات را نیز به دو بخش تقسیم کرده اند: «صفات جمال» و «صفات جلال».

منظور از «صفات جمال» صفاتى است که براى خداوند ثابت است، مانند «علم» و «قدرت» و «ازلیت» و «ابدیت» و لذا آن را «صفات ثبوتیه» مى نامند. و منظور از «صفات جلال» صفاتى است که از خدا نفى مى شود، مانند «جهل» و «عجز» و «جسمانیت» و مانند آن، و لذا آن را «صفات سلبیه» مى نامند، و این هر دو «صفات ذات» او است و قطع نظر از افعال او قابل درک است.

و منظور از «صفات فعل» صفاتى است که به افعال خداوند بستگى دارد، یعنى قبل از آنکه آن فعل از او صادر شود آن وصف بر او اطلاق نمى گردد، و بعد از صدور آن فعل توصیف به آن وصف مى شود، مانند «خالق» و «رازق» و «محیى» و «ممیت» (آفریننده، روزى دهنده، زنده کننده و میراننده).

و مجدداً تأکید مى کنیم که «صفات ذات» و «صفات فعل او» نامتناهى است، زیرا نه کمالاتش پایانى دارد و نه افعال و مصنوعاتش، ولى با این حال بخشى از این صفات ریشه بقیه محسوب مى شود، و آنها شاخه هائى براى اینها است، و با توجه به این نکته مى توان گفت اوصاف پنجگانه زیر ریشه اصلى همه اسماء و صفات مقدس او را تشکیل مى دهد و بقیه فروع این اصول پربارند:

وحدانیت، علم، قدرت، ازلیت و ابدیت.(1)


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: صفات جمال و جلال خداوند کدامند ؟
 • کلمات کلیدی: «صفات ,خداوند ,صفات ,مى شود، ,افعال ,است، ,«صفات ذات» ,مى شود، مانند ,«صفات جلال» ,«صفات جمال» ,«صفات فعل»

بارها شنیده ایم که دانش آموز یا دانشجویی می گوید :(( دیگرحال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم ))یا ((آنقدرازاین کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نیست))ویا ((هرچقدرمیخوانم مثل اینکه کمتر یاد می گیریم))ویا ((10 بار خواندم و تکرار ولی بازهم یاد نگرفتم))به راستی مشکل چیست ؟ آیا برای یادگیری درس واقعا" باید 10 بار کتاب را خواند ؟ آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرورکرد؟وآیا بایددهها بار درس راتکرارکردتا یادگرفت ؟ مطمئنا" اگر چنین باشد ، مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا است . اما واقعیت چیزی دیگر است . واقعیت آن است که این گروه از فراگیران ، روش صحیح مطالعه را نمی دانند و متاسفانه در مدرسه و هم چیزی راجع به چگونه درس خواندن نمی آموزند . یادگیری و مطالعه ، رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند، تا جایی که می توان این دو را لازم و م وم یکدیگر دانست. برای اینکه میزان یادگیری افزایش یابد باید قبل از هرچیز مطالعه ای فعال و پویا داشت .

شیوه صحیح مطالعه ،چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد:

1- زمان مطالعه را کاهش میدهد.

2- میزان یادگیری را افزایش میدهد .

3-مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی تر می کند.

4- بخاطر سپاری اطلاعات را آسانتر می سازد.

برای داشتن مطالعه ای فعال و پویا نوشتن نکات مهم درحین خواندن ضروری است تابرای مرور مطالب،دوباره کتاب رانخوانده و در زمانی کوتاه ازروی یادداشتهای خود مطالب را مرور کرد .یادداشت برداری ، بخشی مهم و حساس از مطالعه است که باید به آن توجهی خاص داشت . چون موفقیت شما را تا حدودی زیاد تضمین خواهد کرد و مدت زمان لازم برای یادگیری را کاهش خواهد داد. خواندن بدون یادداشت برداری یک علت مهم فراموشی است.

شش روش مطالعه : دز ادامه ی مطلب


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روش های صحیح مطالعه
 • کلمات کلیدی: مطالعه ,يادگيري ,كتاب ,بايد ,خواندن ,يادداشت برداري ,ميزان يادگيري ,صحيح مطالعه ,براي يادگيري