خانم نقشه بردار

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت خانم نقشه بردار به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

در حال حاضر در ایران اغلب اراضی فاقد نقشه های دقیق و تایید شده از نظر فنی می باشند اما تمام قیمت گذاری ها در معاملات ارضی بر اساس همین مساحت های غیر دقیق ذکر شده در اسناد اربعه انجام می شود که با توجه به افرایش روز افزون ارزش هر متر مربع زمین در تهران، تفاوت مساحت واقعی زمین با مساحت ذکر شده غیر دقیق و حدودی در اسناد موجود می تواند یدار یا فروشنده را متحمل ضرر گرداند. در حالی که با اختصاص هزینه ای بسیار کمتر از ضرر احتمالی در هر ید و فروش جهت نقشه برادری کامل از زمین می توان معامله ای بر اساس مساحت واقعی و در نتیجه ارزش حقیقی زمین تدوین نمود که با آگاهی کامل و رضایت تام هر دو سوی معامله همراه خواهد بود.


اطلاعات

یک نقشه برداری مقتضی و مناسب مرزهای دقیق زمین را تعیین کرده و نشان میدهد خط مرزی بین زمین شما و زمین همسایه ها در همه جهات دقیقا در کجا قرار دارد و پیاده سازی خط فنس بین زمین شما و زمین همسایه در همه جهات مقدور می گردد.به این ترتیب حتی در مرز بین دو قطعه زمین مجاور، درختهای متعلق به هر قطعه مشخص می گردد.

محاسبه مساحت دقیق زمین برای سهولت در تصمیم گیری هایی همچون توسعه زمین و انجام ساخت و سازهای جدید تنها در حیطه تخصصی یک نقشه برداری دقیق قرار دارد. چراکه محاسبه مساحت مجاز جهت انجام ساخت و ساز جدید در هر ملکی و یا افزایش سطح زیربنای ساختمان کنونی تنها با دانستن مساحت دقیق ملک امکان پذیر است.

یک نقشه برداری کامل شامل اندازه گیری و تعیین دقیق حدود و لاینهای اصلی ملک (مرزها و محدوده ها)، توپوگرافی گویا، محل تاسیسات، بناها و سازه های اضافی مانند گاراژ و آلونک، چاه ها، دیوارهای سنگی، درختان بزرگ و عوارض طبیعی مانند ص ه و تپه و خاکریز می شود.


اطلاعات

در صورتی که سند کنونی ملک شما از نوع سندهای دفترچه ای قدیمی معروف به اسناد اربعه می باشد، اینگونه اسناد به دلیل مشخص نبودن حدود دقیق زمین و در نتیجه نامعلوم بودن مساحت دقیق قطعه، از ارزش پایینی برخوردار بوده و شما در صورت انجام هرگونه اقدامی از قبیل معامله ملک، ساخت و ساز، تغییر کاربری و... موظف به تهیه نقشه دقیق از ملک در سیستم مختصات utm می باشید. همچنین با توجه به تصویب کلیات طرح جامع کاداستر کشور در مجلس شورای ی مورخ چهارشنبه 21 داد سال 1393 ، مالکین موظف به نقشه برداری و ثبت ملک خود در این سیستم با ابعاد و حدود اربعه دقیق می باشند.

لذا با توجه به اینکه عمدتاً ابعاد درج شده زمین در اسناد اربعه قدیمی با ابعاد واقعی قطعه ملک بر روی زمین تفاوت دارد، مالکی برنده است که زودتر از مالکین همسایه اقدام به رسمی نمودن ابعاد و مساحت زمین خود نماید. چراکه با فرض بزرگتر بودن مساحت قطعه بر روی زمین و با توجه به مرزهای تعین شده روی زمین از مساحت تقریبی درج شده در سند اربعه، مالک موفق به ثبت رسمی مرزها و ابعاد قطعه در این سیستم با اندازه ای بزرگتر از عدد درج شده در سند قدیمی می گردد و هیچ یک از مالکین هم مرز با این قطعه پس از ثبت این قطعه در سیستم utm و تایید آن از طرف نقشه بردار رسمی سازمان نظام ی ساختمان، حق هیچ گونه تعرض و ادعایی نسبت به مرز و مساحت این ملک را نخواهند داشت.

در حالی که بنا به تجربه و به کرات دیده شده است قطعه زمینی که دیرتر از املاک هم مرز خود در قطعه مادر اقدام به نقشه برداری و تعیین مرز و مساحت می نماید، مجبور به پذیرش تمام خطاهای مساحتی و مرزی موجود در اسناد قدیمی غیردقیق قطعات مجاور و بعضاً ثبت مساحت ملک خود حتی با اندازه ای کوچکتر از واقعیت توافق و نوشته شده در سند قدیمی موقع تفکیک ملک مادر می گردد.


اطلاعات

بطورکلی همانگونه که ا م این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیه می باشد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشد. عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیان مختلف برای انجام این موارد به اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیل به تفکیک اعلام میگردد و درخاتمه برای آشنائی با چگونگی انجام کارها در این اداره فرمهای درخواست تعدادی از اموری که درشرح وظایف ثبت اسناد واملاک بوده و مورد نیاز متقاضان می باشد جهت راهنمایی اعلام میگردد.

عمده اموری که انجام آن درعهده اداره ثبت بشرح ذیل می باشد:

 1. صدوراسناد ملکی
 2. تعویض اسناد مالکیت که به دلائل مختلف ازانتفاع ساقط گردیده است مانند: ریختن جوهرروی مندرجات سند، آب ریختگی روی سند و...
 3. صدور متمم الصاقی سند مالکیت بدلیل پرشدن ستونها
 4. درخواست نقشه ثبتی
 5. درخواست اجرای ماده 45 (در مواردیکه دراثرتعریض گذر، متراژ ملک تغیر میابد، متراژ مندرج در سند نیز میبایستی تغییر یابد) این ماده قانونی ناظر بر مطلب فوق میباشد
 6. درخواست اصلاح حدود اربعه (در مواردیکه ملک مجاور بدلیل طرحهای شهری تبدیل به گذر میگردد، مندرجات حدود اربعه میبایستی تغییر یابد)
 7. اجرای ماده 147 و148 (درموارد بخصوص، سند مالکیت رسمی برای مبایعه نامه های قبل از سال 1370 خورشیدی صادر میگردد) بدیهی است برای اعمال این قانون شرایط ویژه ومختلفی میبایستی رعایت گردد.
 8. اجرای ماده 149 (اجرای این ماده زمانی مورد نیاز میباشد که مندرجات سند مالکیت بهر دلیل با وضـع موجود تطبیق نمی نماید )
 9. انجام افراز املاک مشاع
 10. نصب مجدد سرب پلمب روی جلد سند مالکیت
 11. انجام ثبت املاک با هر نوع کاربری
 12. آگهی تحدید حدود اختصاصی
 13. انجام صدور سند ملکیت
 14. تبدیل سند مالکیت افراد متوفی به نام وراث قانونی (صدور سند مالکیت وراث قانونی)
 15. انجام صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که پایانکار ساختمان برای آنها صادر گردیده است
 16. صدور سند مالکیت براساس تنظیم تقسیم نامه
 17. تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند

برای انجام کارهای فوق میبایستی فرمهای درخواست مربوطه را تکمیل نمود در ادامه مطلب نمونه فرمهای درخواست ،جهت سهولت کاربران ایران فایل مکتوب وارائه میگردد تا شما عزیزان در زمان مراجعه به اداره ثبت در زمان انجام امور صرفه جویی نمائید.


اطلاعات

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه پلاک ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و یا از یکی از مشاورین املاک قدیمی در محل ملک، درخواست گردد.

همانطور که در پست قبلی توضیح داده شد، یکی از مواردی که متقاضیان می توانند از اداره ثبت اسناد درخواست نمایند، نقشه پلاک ثبتی می باشد. بدین صورت که مالک و یا ی از مالک یا مالکین وک رسمی دارد، با در دست داشتن اصل سند به شعبه مربوطه اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نموده و درخواست خود را با پر فرم درخواست نقشه پلاک ثبتی به شرح ذیل ارائه می دهد :

 • درخواست نقشه ثبتی
  ریاست محترم اداره ثبت ....
  احتراما نظر به اینکه اینجانب .... مالک پلاک .... نیاز به نقشه ثبتی دارم علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق مقررات نسبت به ارائه نقشه ثبتی اقدام فرمائید.

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری ملک یا زمین جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات utm یو تی ام و تایید آن به عنوان کارشناس رسمی سازمان نظام ی ساختمان می نماید.

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات utm یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی سازمان نظام ی ساختمان تایید گردیده است و حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد.


اطلاعات

انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری معدن در استان تهران با تایید کارشناس نقشه برداری معدن پذیرفته می شود:

 1. پیاده سازی موقعیت معدن در سیستم مختصات
 2. utm بر روی زمین تهیه نقشه توپوگرافی اولیه
 3. هدایت و کنترل شیب خاکبرداری و حفاری
 4. تهیه نقشه توپوگرافی ثانویه و براورد حجم عملیات خاکی
 5. پیاده سازی محل دقیق میله گذاری

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: انجام نقشه برداری معدن
 • کلمات کلیدی: نقشه ,برداری ,نقشه برداری ,برداری معدن ,نقشه توپوگرافی ,پیاده سازی ,تهیه نقشه
 • عدم امکان دریافت یک سری تسهیلات از جمله وام برای مالکان
 • جوابگو نبودن شهرداری در قبال درخواست صدور مجوز قانونی و پایان کارو در نتیجه ظهور ساخت وسازهای فاقد مجوز و غیررسمی به دلیل نداشتن سند مالکیت
 • عدم اطلاع از مساحت دقیق ملک و بالطبع عدم اطلاع از قیمت واقعی قطعه، در نتیجه ضرر فروشنده و یا یدار در معاملات ملکی
 • عدم امکان سرمایه گذاری امن برای ساخت و ساز و یا راه اندازی هرگونه فعالیت اقتصادی

اطلاعات

با ابلاغ ماده 147 و وم نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام (utm)، بسیاری از نقشه برداران وارد این عرصه شدند که برخی حتی به قواعد اولیه این حرفه هم آشنا نبودند و متاسفانه عمده مالکینی که قدرت تشخیص نقشه برداران آماتور را از نقشه بردار ذی صلاح ندارند، ملاک انتخابشان قیمت های ارائه شده از طرف این افراد بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه ممکن است متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام (utm) با تفاوت قیمت های قابل توجهی از طرف نقشه برداران روبرو شوند، بر خود لازم دیدم مالکین متقاضی نقشه یو تی ام (utm) در جهت انتخاب نقشه بردار دارای صلاحیت تهیه نقشه یو تی ام (utm) را در حد امکان راهنمایی نمایم.

اولاً از نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها افراد ذیل صلاحیت تهیه نقشه را داشتند :

- ین مشاور نقشه برداری

- ین نقشه برداری دارای پروانه نظام ی

- کارشناسان رسمی دادگستری

و ثانیاٌ نقشه یو تی ام (utm) با دقت و فرمت مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای م ومات و ویژگیهای است که تنها توسط افراد دارای صلاحیت و با قیمت مشخص کارشناسی شده قابل انجام است و معمولاً تفاوت قیمتها در یک رنج معقول و منطقی ارائه می گردد.

بنابراین با توجه به اینکه نقشه یو تی ام (utm) می تواند بسته به دقت و روش تهیه، قیمتهای مختلفی داشته باشد، انتخاب نقشه بردار بر اساس قیمت ارائه شده به هیچ وجه منطقی نمی باشد. چراکه در صورت وجود خطای نقشه برداری "پرونده باطل خواهد شد و مالک از طریق مراجع قانونی میتواند پیگیری کند". اما حتی اگر نقشه بردار م م به پرداخت هزینه دریافتی گردد، آیا توقف روند صدور سند، صرف وقت، انرژی و دوباره کاری مراحل تهیه نقشه به دلیل عدم انتخاب آگاهانه نقشه بردار ذی صلاح و تنها به دلیل پایین بودن قیمت ارائه خدمات منطقی است؟؟؟؟

پس اولا تنها از نقشه بردار دارای مهر کارشناس رسمی درخواست خدمات کنید که نقشه تهیه شده را مهر مینماید که نوعی تضمین دقت و صحت نقشه است و ثانیا کیفیت بالا را در قیمت پایین جستجو ننمایید.


اطلاعات