گذری بر پارسیان

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت گذری بر پارسیان به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

تعرفه های تلفنهای ثابت بعد از طرح همکدسازی

1- برای تماسهای ثابت داخل استان برای هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 5/. (نیم ریال )

نرخ هر دقیقه : ریال 30= 5/. ×60

2- برای تماسهای ثابت به ثابت بین استانی برای هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 5/5 ریال

ریال 330=5/5 ×60

3- برای تماسهای ثابت به همراه ( همراه اول و سایر اپراتورها) هر ثانیه یک پالس و نرخ هر پالس 4167/10 ریال

ریال 625=4167/10×60

علاوه بر این مبالغ به ازای هر خط ماهیانه مبلغی تحت عنوان آبونمان تلفن ثابت دریافت گردد که نحوه محاسبه آن طبق ج ذیل می باشد :

شرح

شهر

روستا

آبونمان ثابت

2100

1000

آبونمان متغییر

کارکرد تا 10.000 ریال

1900

0

کارکرد از 10.000 تا 100.000 ریال

2900

0

کارکرد بالای 100.000 ریال

4900

0

مکالمات خارجه بر اساس نرخ مصوب هر کشور و سایر خدمات برابر نوع سرویس می باشد به همه خدمات مخابراتی 9% (بر اساس مصوبه مجلس شورای ی ) به عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم ت اضافه می گردد .


اطلاعات