عاشقانه

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت عاشقانه به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.شهر من اینجا نیست !
اینجا…
آدم که نه!
آدمک هایش , همه ناجور رنگِ بی رنگی اند!
و جالب تر !
اینجا هر ی
هفتاد رنگ بازی میکند
تا میزبان سیاهی دیگری باشد!
شهر من اینجا نیست!
اینجا…
همه قار قار چهلمین کلاغ را
دوست می دارند!
و آبرو چون پنیری یده خواهد شد!
شهر من اینجا نیست!
اینجا…
سبدهاشان پر است از
تخم های تهمتی که غالبا “دو زرده” اند!
من به دنبال دیارم هستم,

شهر من اینجا نیست…شهر من گم شده است...


اطلاعات

دختــــــــــر کــه بـاشــی
هـــزار بــار هــم کــه بگـویــد :
دوستـــــــــــــــــــــت دارد !
بـازهــم خواهــی پـرســـی :
دوستــــــــــــــــم داری ؟
و تـه دلـــــــــت همیشــه خواهــد لــرزیـد !
دختــر کــه بـاشــی هــرچقــدرهــم کـه زیبــــا بـاشــی
نگــران زیبـــاترهایــی میشــوی کـه شایــد عاشــقش شوند !
هــر وقت کــه صدایت میکنــد :
خوشــــ♥ـــــگلم
... خــدا را شکــر میکنــی کــه درچشمــان او زیبایــی !
دســـــــت خـودت نیسـت
دختــــــــــر کــه بـاشــی
همـــه ی دیوانــــــــگی هــای عالــم را بـــــــــلدی . ..


اطلاعات

عجیب است "دریا"...

همین که غرقش می شوی، ترا پس می زند...

درست مثل آدم ها!

زخم هایم با طعنه میگویند:

چقدر دوستانت بانمک اند!!!

دسـتـانـم شـایـد

اما دلم نمی رود به نوشتن!

این کلمات به هم دوخته شده کجا ،

احساسات من کجا . . .

ایـن بـار . . .

نـخـوانـده مـرا بـفـهـم . . .


اطلاعات

دلم تنگ است

دلم اندازه ی حجم قفس تنگ است

سکوت از کوچه لبریز است

صدایم خیس و بارانی است

نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانی است...


اطلاعات