همراز

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت همراز به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.

93/8/20, جلسه 7: برگزاری آزمون میان ترم(غیر حذفی)، تدریس نیمی از مبحث تولید مثل

اسلاید

توجه: نظر به حجم زیاد مطالب تدریس شده و پیشنهادات متعدد دانشجویان مبنی بر سنگینی مفاهیم و تعدد اسامی علمی، (از آنجا که عمده ی دانشجویان با رشته پایه های انسانی و معارف، این درس را می گذرا نند) برنامه ی کلی کلاس در جلسات آتی بدین شرح می باشد:

- تکمیل مبحث تولیدمثل در جلسه آینده

- دوره ی مباحث سلول طی 2 الی 3 جلسه

- مبحث غشاء سلول (انواع کانال ها و پمپ ها و ...)

- مبحث بافت و اختصاصا بافت عضله

بنابراین، آزمونی که جلسه ی گذشته برگزار شد، به عنوان آزمون میان ترم محسوب شده، حذفی نمی باشد و 5 نمره ی نهایی پایان ترم را به خود اختصاص می دهد (آزمون پایانی از 15 نمره است )

میانگین نمرات کوییزها به عنوان امتیاز برای نمره ی نیم ترم و پایان ترم محسوب می شود.

این وبلاگ همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و مطالب دوستان است.

93/8/27, جلسه 8:کوئیز، تدریس باقی مبحث تولید مثل

93/9/4، جلسه 9: کوئیز، دوره جزوه تا اسیدهای نوکلئیک

93/9/11 جلسه 10: کوئیز، اتمام دوره ی مباحث مهم جزوه ی سلول

93/9/18 جلسه 11: کوئیز، تدریس مبحث "انتقال مواد از غشاء سلول"/ دانشجویان از مطالب جزوه برداشتند.

93/9/25 جلسه 12: تدریس مبحث پتانسیل غشا از جزوه ی تایپی جدید(8 صفحه حاوی مبحث پتانسیل غشا، انقباض ماهیچه، بافت ها)+ مشاهده ی تصاویر میکروسکپی بافت ها و انیمیشن های دستگاه های بدن

جلسه 13: تدریس مبحث بافت و ماهیچه

20 دی ماه: آزمون پایان ترم زیست شناسی


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,مبحث ,تدریس ,کوئیز، ,جزوه ,دانلود ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,تدریس مبحث ,مبحث بافت ,مبحث پتانسیل
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.

93/8/20, جلسه 7: برگزاری آزمون میان ترم(غیر حذفی)، تدریس نیمی از مبحث تولید مثل

اسلاید

توجه: نظر به حجم زیاد مطالب تدریس شده و پیشنهادات متعدد دانشجویان مبنی بر سنگینی مفاهیم و تعدد اسامی علمی، (از آنجا که عمده ی دانشجویان با رشته پایه های انسانی و معارف، این درس را می گذرا نند) برنامه ی کلی کلاس در جلسات آتی بدین شرح می باشد:

- تکمیل مبحث تولیدمثل در جلسه آینده

- دوره ی مباحث سلول طی 2 الی 3 جلسه

- مبحث غشاء سلول (انواع کانال ها و پمپ ها و ...)

- مبحث بافت و اختصاصا بافت عضله

بنابراین، آزمونی که جلسه ی گذشته برگزار شد، به عنوان آزمون میان ترم محسوب شده، حذفی نمی باشد و 5 نمره ی نهایی پایان ترم را به خود اختصاص می دهد (آزمون پایانی از 15 نمره است )

توجه: در صورت ب نمره 14 و بالاتر در آزمون پایانی(از 15 نمره)، 5 نمره نیم ترم به طور کامل حساب می گردد.

میانگین نمرات کوییزها به عنوان امتیاز برای نمره ی نیم ترم و پایان ترم محسوب می شود.

این وبلاگ همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و مطالب دوستان است.

93/8/27, جلسه 8:کوئیز، تدریس باقی مبحث تولید مثل

93/9/4، جلسه 9: کوئیز، دوره جزوه تا اسیدهای نوکلئیک

93/9/11 جلسه 10: کوئیز، اتمام دوره ی مباحث مهم جزوه ی سلول

93/9/18 جلسه 11: کوئیز، تدریس مبحث "انتقال مواد از غشاء سلول"/ دانشجویان از مطالب جزوه برداشتند.

93/9/25 جلسه 12: تدریس مبحث پتانسیل غشا از جزوه ی تایپی جدید(8 صفحه حاوی مبحث پتانسیل غشا، انقباض ماهیچه، بافت ها)+ مشاهده ی تصاویر میکروسکپی بافت ها و انیمیشن های دستگاه های بدن


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,مبحث ,تدریس ,کوئیز، ,جزوه ,دانلود ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,مبحث پتانسیل ,آزمون پایانی ,تدریس مبحث
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.

93/8/20, جلسه 7: برگزاری آزمون میان ترم(غیر حذفی)، تدریس نیمی از مبحث تولید مثل

اسلاید

توجه: نظر به حجم زیاد مطالب تدریس شده و پیشنهادات متعدد دانشجویان مبنی بر سنگینی مفاهیم و تعدد اسامی علمی، (از آنجا که عمده ی دانشجویان با رشته پایه های انسانی و معارف، این درس را می گذرا نند) برنامه ی کلی کلاس در جلسات آتی بدین شرح می باشد:

- تکمیل مبحث تولیدمثل در جلسه آینده

- دوره ی مباحث سلول طی 2 الی 3 جلسه

- مبحث غشاء سلول (انواع کانال ها و پمپ ها و ...)

- مبحث بافت و اختصاصا بافت عضله

بنابراین، آزمونی که جلسه ی گذشته برگزار شد، به عنوان آزمون میان ترم محسوب شده، حذفی نمی باشد و 5 نمره ی نهایی پایان ترم را به خود اختصاص می دهد (آزمون پایانی از 15 نمره است )

توجه: در صورت ب نمره 14 و بالاتر در آزمون پایانی(از 15 نمره)، 5 نمره نیم ترم به طور کامل حساب می گردد.

میانگین نمرات کوییزها به عنوان امتیاز برای نمره ی نیم ترم و پایان ترم محسوب می شود.

این وبلاگ همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و مطالب دوستان است.

93/8/27, جلسه 8:کوئیز، تدریس باقی مبحث تولید مثل

93/9/4، جلسه 9: کوئیز، دوره جزوه تا اسیدهای نوکلئیک

93/9/11 جلسه 10: کوئیز، اتمام دوره ی مباحث مهم جزوه ی سلول

93/9/18 جلسه 11: کوئیز، تدریس مبحث "انتقال مواد از غشاء سلول"/ دانشجویان از مطالب جزوه برداشتند.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,تدریس ,کوئیز، ,مبحث ,دانلود ,جزوه ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,آزمون پایانی ,غشاء سلول ,مبحث تولید
با عرض سلام خدمت اولیاء محترم
gifs animés ecole 26
روز شنبه 9/8/ آزمون چهارگزینه ای علوم برگزار شد
اولیاء گرامی، از امروز برنامه ی اجرایی و تکالیف جلسات علوم را می توانید در این جا مشاهده بفرمایید. همواره مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستم.
معرفی نرم افزار: نرم افزار phet که شبیه سازی های جالب و مفیدی از مباحث علوم (شیمی، فیزیک، زیست و زمین) را شامل می شود، بستری مناسب و جذاب را جهت فهم بهتر مباحث علوم برای بچه ها فراهم می آورد. (البته مباحث متعدد و در سطوح درسی مختلفی را دارا می باشد از جمله برخی عناوین مربوط به مقطع اول متوسطه). شما عزیزان در صورت تمایل می توانید این نرم افزار را از سایت های مختلف از جمله سایت "شبکه هوشمند سازی مدارس" یا سایت "chistaa.com" و.... نمایید(***هنگام نصب این نرم افزار، نباید نرم افزار جاوا بر روی سیستم شما نصب باشد زیرا جاوا همراه phet نصب خواهد شد)
شنبه 9/15/:
نورا هرا(س): پس از پرسش شفاهی، فصل 5 تا سر ماهیچه تدریس شد. برگه های امتحانی داده شد/ تکلیف: برای دوشنبه علاوه بر مطالعه ی درس، انجام تحقیق صفحه 41 و 44(در دفتر علوم)، نوشتن غلط های برگه ها در دفتر، یک گروه مسوول انجام آزمایش صفحه 40 ، دوگروه مسوول آوردن بال مرغ برای تشریح شدند.
نورالهدی یک: تدریس فصل 6 کامل گردید. نکات مهم درس نیز طی خواندن متن کتاب مشخص شد/ ضمنا برگه های امتحانی داده شد/ تکلیف: دوشنبه آمادگی کامل برای پرسش شفاهی از فصل 5 و 6 +نوشتن غلط های برگه امتحانی در دفتر
نورالهدی دو: پرسش شفاهی/ تدریس فصل 6 کامل گردیدنکات مهم درس نیز طی خواندن متن کتاب مشخص شد. استحکام بتن ها آزمایش شد. تکلیف: دوشنبه آمادگی کامل برای پرسش شفاهی از فصل 5 و 6 +نوشتن غلط های برگه امتحانی در دفتر
gifs animés ecole 22

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: علوم تجربی
 • کلمات کلیدی: علوم ,برگه ,کامل ,افزار ,امتحانی ,پرسش ,پرسش شفاهی ,برای پرسش ,برگه امتحانی ,کامل برای ,آمادگی کامل
با عرض سلام خدمت اولیاء محترم
gifs animés ecole 26
روز شنبه 9/8/ آزمون چهارگزینه ای علوم برگزار شد: پایه هشتم- فصل 3 و 4 / پایه هفتم- فصل 1 تا 5
برای روز دوشنبه 9/10/ دخترای خوبم در پایه ی هشتم، فصل 5 را تا صفحه 41 پیش مطالعه کنند و هر کدام 5 سوال از این صفحات در آورده در یک برگه بنویسند و پاسخ ها را هم در یک برگه ی دیگر وارد کنند.
دخترای گلم در پایه هفتم نیز از کل فصل پنج، 10 سوال درآورده و همراه با پاسخ صحیح مانند آنچه در بالا توضیح داده شد بنویسند.
اولیاء گرامی، از امروز برنامه ی اجرایی و تکالیف جلسات علوم را می توانید در این جا مشاهده بفرمایید. همواره مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستم.
معرفی نرم افزار: نرم افزار phet که شبیه سازی های جالب و مفیدی از مباحث علوم (شیمی، فیزیک، زیست و زمین) را شامل می شود، بستری مناسب و جذاب را جهت فهم بهتر مباحث علوم برای بچه ها فراهم می آورد. (البته مباحث متعدد و در سطوح درسی مختلفی را دارا می باشد از جمله برخی عناوین مربوط به مقطع اول متوسطه). شما عزیزان در صورت تمایل می توانید این نرم افزار را از سایت های مختلف از جمله سایت "شبکه هوشمند سازی مدارس" یا سایت "chistaa.com" و.... نمایید(***هنگام نصب این نرم افزار، نباید نرم افزار جاوا بر روی سیستم شما نصب باشد زیرا جاوا همراه phet نصب خواهد شد)
دوشنبه 9/10/:
نورا هرا(س): فصل 5 تا صفحه 38 (به همراه اسلایدهای آموزشی) تدریس شد/ تکلیف: برای شنبه علاوه بر مطالعه ی درس، انجام تحقیق صفحه 32 و 37 (در دفتر علوم)
نورالهدی یک: صفحه ی آ فصل 5+ فصل 6 تا سر صفحه 52(به همراه اسلاید) تدریس شد/ تکلیف: شنبه آمادگی کامل برای پرسش شفاهی از فصل 5 و 6 + اطلاعات جمع کنید صفحه 48 و 53 (در دفتر)
نورالهدی دو: صفحه ی آ فصل 5+ فصل 6 تا سر صفحه 49(به همراه اسلاید) تدریس شد/ تکلیف: شنبه آمادگی کامل برای پرسش شفاهی از فصل 5 و 6 + اطلاعات جمع کنید صفحه 48 و 53 (در دفتر)
gifs animés ecole 22

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: علوم تجربی
 • کلمات کلیدی: صفحه ,علوم ,پایه ,افزار ,دفتر ,تکلیف ,کامل برای ,برای پرسش ,پرسش شفاهی ,کنید صفحه ,آمادگی کامل ,همراه اسلاید تدریس
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.

93/8/20, جلسه 7: برگزاری آزمون میان ترم(غیر حذفی)، تدریس نیمی از مبحث تولید مثل

اسلاید

توجه: نظر به حجم زیاد مطالب تدریس شده و پیشنهادات متعدد دانشجویان مبنی بر سنگینی مفاهیم و تعدد اسامی علمی، (از آنجا که عمده ی دانشجویان با رشته پایه های انسانی و معارف، این درس را می گذرا نند) برنامه ی کلی کلاس در جلسات آتی بدین شرح می باشد:

- تکمیل مبحث تولیدمثل در جلسه آینده

- دوره ی مباحث سلول طی 2 الی 3 جلسه

- مبحث غشاء سلول (انواع کانال ها و پمپ ها و ...)

- مبحث بافت و اختصاصا بافت عضله

بنابراین، آزمونی که جلسه ی گذشته برگزار شد، به عنوان آزمون میان ترم محسوب شده، حذفی نمی باشد و 5 نمره ی نهایی پایان ترم را به خود اختصاص می دهد (آزمون پایانی از 15 نمره است )

توجه: در صورت ب نمره 14 و بالاتر در آزمون پایانی(از 15 نمره)، 5 نمره نیم ترم به طور کامل حساب می گردد.

میانگین نمرات کوییزها به عنوان امتیاز برای نمره ی نیم ترم و پایان ترم محسوب می شود.

این وبلاگ همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و مطالب دوستان است.

93/8/27, جلسه 8:کوئیز، تدریس باقی مبحث تولید مثل

93/9/4، جلسه 9: کوئیز، دوره جزوه تا اسیدهای نوکلئیک

93/9/11 جلسه 10: کوئیز، اتمام دوره ی مباحث مهم جزوه ی سلول


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,تدریس ,کوئیز، ,دانلود ,مبحث ,جزوه ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,مبحث تولید ,آزمون پایانی ,آزمون میان
با عرض سلام خدمت اولیاء محترم
gifs animés ecole 26
روز شنبه 9/8/ آزمون چهارگزینه ای علوم برگزار شد: پایه هشتم- فصل 3 و 4 / پایه هفتم- فصل 1 تا 5
برای روز دوشنبه 9/10/ دخترای خوبم در پایه ی هشتم، فصل 5 را تا صفحه 41 پیش مطالعه کنند و هر کدام 5 سوال از این صفحات در آورده در یک برگه بنویسند و پاسخ ها را هم در یک برگه ی دیگر وارد کنند.
دخترای گلم در پایه هفتم نیز از کل فصل پنج، 10 سوال درآورده و همراه با پاسخ صحیح مانند آنچه در بالا توضیح داده شد بنویسند.
gifs animés ecole 22

اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: علوم تجربی
 • کلمات کلیدی: پایه ,پایه هفتم
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.

93/8/20, جلسه 7: برگزاری آزمون میان ترم(غیر حذفی)، تدریس نیمی از مبحث تولید مثل

اسلاید

توجه: نظر به حجم زیاد مطالب تدریس شده و پیشنهادات متعدد دانشجویان مبنی بر سنگینی مفاهیم و تعدد اسامی علمی، (از آنجا که عمده ی دانشجویان با رشته پایه های انسانی و معارف، این درس را می گذرا نند) برنامه ی کلی کلاس در جلسات آتی بدین شرح می باشد:

- تکمیل مبحث تولیدمثل در جلسه آینده

- دوره ی مباحث سلول طی 2 الی 3 جلسه

- مبحث غشاء سلول (انواع کانال ها و پمپ ها و ...)

- مبحث بافت و اختصاصا بافت عضله

بنابراین، آزمونی که جلسه ی گذشته برگزار شد، به عنوان آزمون میان ترم محسوب شده، حذفی نمی باشد و 5 نمره ی نهایی پایان ترم را به خود اختصاص می دهد (آزمون پایانی از 12 نمره است و 3 نمره به کوئیزها مربوط می شود)

توجه: در صورت ب نمره 11 و بالاتر در آزمون پایانی(از 12 نمره)، 3 نمره کوئیزها و 5 نمره نیم ترم به طور کامل حساب می گردد.

این وبلاگ همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و مطالب دوستان است.

93/8/27, جلسه 8:کوئیز، تدریس باقی مبحث تولید مثل

93/8/4، جلسه 9: کوئیز، دوره جزوه تا اسیدهای نوکلئیک


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,تدریس ,دانلود ,مبحث ,نمره ,اسلاید ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,مبحث تولید ,آزمون پایانی ,آزمون میان
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.

93/8/20, جلسه 7: برگزاری آزمون میان ترم(غیر حذفی)، تدریس نیمی از مبحث تولید مثل

اسلاید

توجه: نظر به حجم زیاد مطالب تدریس شده و پیشنهادات متعدد دانشجویان مبنی بر سنگینی مفاهیم و تعدد اسامی علمی، (از آنجا که عمده ی دانشجویان با رشته پایه های انسانی و معارف، این درس را می گذرا نند) برنامه ی کلی کلاس در جلسات آتی بدین شرح می باشد:

- تکمیل مبحث تولیدمثل در جلسه آینده

- دوره ی مباحث سلول طی 2 الی 3 جلسه

- مبحث غشاء سلول (انواع کانال ها و پمپ ها و ...)

- مبحث بافت و اختصاصا بافت عضله

بنابراین، آزمونی که جلسه ی گذشته برگزار شد، به عنوان آزمون میان ترم محسوب شده، حذفی نمی باشد و 5 نمره ی نهایی پایان ترم را به خود اختصاص می دهد (آزمون پایانی از 12 نمره است و 3 نمره به کوئیزها مربوط می شود)

توجه: در صورت ب نمره 11 و بالاتر در آزمون پایانی(از 12 نمره)، 3 نمره کوئیزها و 5 نمره نیم ترم به طور کامل حساب می گردد.

این وبلاگ همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و مطالب دوستان است.

93/8/27, جلسه 8: تدریس باقی مبحث تولید مثل


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,دانلود ,تدریس ,مبحث ,نمره ,اسلاید ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,مبحث تولید ,آزمون پایانی ,آزمون میان
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون حذفی از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.

93/8/20, جلسه 7: برگزاری آزمون میان ترم(غیر حذفی)، تدریس نیمی از مبحث تولید مثل

اسلاید

توجه: نظر به حجم زیاد مطالب تدریس شده و پیشنهادات متعدد دانشجویان مبنی بر سنگینی مفاهیم و تعدد اسامی علمی، (از آنجا که عمده ی دانشجویان با رشته پایه های انسانی و معارف، این درس را می گذرا نند) برنامه ی کلی کلاس در جلسات آتی بدین شرح می باشد:

- تکمیل مبحث تولیدمثل در جلسه آینده

- دوره ی مباحث سلول طی 2 الی 3 جلسه

- مبحث غشاء سلول (انواع کانال ها و پمپ ها و ...)

- مبحث بافت و اختصاصا بافت عضله

بنابراین، آزمونی که جلسه ی گذشته برگزار شد، به عنوان آزمون میان ترم محسوب شده، حذفی نمی باشد و 5 نمره ی نهایی پایان ترم را به خود اختصاص می دهد (آزمون پایانی از 12 نمره است و 3 نمره به کوئیزها مربوط می شود)

این وبلاگ همواره پذیرای نظرات، پیشنهادات و مطالب دوستان است.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,دانلود ,تدریس ,اسلاید ,مبحث ,سلول ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,آزمون میان ,اشکال، کوئیز، ,تدریس جزوه
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

7/22/

7/29/

8/6/

اسد/بهاره

2

2

2

1.5

0.5

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

1.75

3

2.25

انصاری/سپیده

1.5

2.75

2.5

2.5

1.75

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

2.75

3

2

خبازی/فاطمه

2

2.5

3

2

2.5

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

2.25

2.5

2

سبوحی/زینب

2.25

3

2.75

2.5

2

مردانی/ساناز

3

2.5

2.75

3

2.75

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

7/22/

7/29/

8/6/

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2.5

3

1.25

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

2.5

2.5

0

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

1.75

1.5

0.75

4

ی/زهرا

1.5

1.5

2

2

0.5

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

3

2.75

3

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

2.5

2.25

0.5

7

برادران/فائزه

1

2.25

2.5

0

0.75

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

2.25

1.5

2

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

2

1.75

1.75

10

حقگو/راضیه

2

0

2.25

3

1

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

2.75

2.75

0

12

حیدری/حدیقه

2

3

3

2

2

13

ازی/سپیده

0.75

2

0

1.25

1.25

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

2.5

2.5

2.75

2.75

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

2.5

2

2

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

1.5

2.75

2.5

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

3

2

1.5

18

علی اکبری/مریم

3

3

2.5

0

1.25

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

3

3

0

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

2.5

3

1.75

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

2.5

1.5

1.5

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

2.75

2.75

3

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

2.5

0

0.25

24

محمدی/سمیه

2

2.25

2.25

2.75

1.25

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

3

2.75

1

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

1.5

2.5

0.5

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

0

2.75

1.5

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

2.5

3

2

29

دمند

0

0

2.25

2.5

1.5

30 یعقوبی/هلیا

0

0

0

2

0.5

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

7/22/

7/29/

8/6/

آدینه/نرگس

0

1.25

3

2.75

3

توکلی/فاطمه

3

1.75

2.75

1.5

2

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

0.5

1

2

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

0

0.5

1

درمنکی/فاطمه

1.5

0

3

0

3

سید/ مونا

1.75

0.5

0

2.5

2.75

صادقی/زهرا

2

2.25

2.75

2.5

3

صادقی/مریم

2.25

3

3

3

2

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

2.75

0

1.25

نائینی/مرضیه

0

0

0

0

0.5

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0

0

2.5

0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه

93/8/6، جلسه 6: کوئیز، تدریس تا پایان جزوه

اسلاید: میتوز میوز

جلسه ی آینده(93/8/20) آزمون حذفی از مبحث بدن انسان و کل سلول برگزار خواهد شد.


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: دانلود ,جلسه ,تدریس ,اسلاید ,کوئیز، ,جزوه ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,اشکال، کوئیز، ,تدریس جزوه ,انتخاب کنید
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

7/22/

7/29/

اسد/بهاره

2

2

2

1.5

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

1.75

3

انصاری/سپیده

1.5

2.75

2.5

2.5

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

2.75

3

خبازی/فاطمه

2

2.5

3

2

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

2.25

2.5

سبوحی/زینب

2.25

3

2.75

2.5

مردانی/ساناز

3

2.5

2.75

3

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

7/22/

7/29/

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2.5

3

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

2.5

2.5

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

1.75

1.5

4

ی/زهرا

1.5

1.5

2

2

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

3

2.75

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

2.5

2.25

7

برادران/فائزه

1

2.25

2.5

0

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

2.25

1.5

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

2

1.75

10

حقگو/راضیه

2

0

2.25

3

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

2.75

2.75

12

حیدری/حدیقه

2

3

3

2

13

ازی/سپیده

0.75

2

0

1.25

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

2.5

2.5

2.75

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

2.5

2

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

1.5

2.75

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

3

2

18

علی اکبری/مریم

3

3

2.5

0

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

3

3

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

2.5

3

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

2.5

1.5

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

2.75

2.75

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

2.5

0

24

محمدی/سمیه

2

2.25

2.25

2.75

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

3

2.75

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

1.5

2.5

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

0

2.75

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

2.5

3

29

دمند

0

0

2.25

2.5

یعقوبی/هلیا

0

0

0

2

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

7/22/

7/29/

آدینه/نرگس

0

1.25

3

2.75

توکلی/فاطمه

3

1.75

2.75

1.5

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

0.5

1

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

0

0.5

درمنکی/فاطمه

1.5

0

3

0

سید/ مونا

1.75

0.5

0

2.5

صادقی/زهرا

2

2.25

2.75

2.5

صادقی/مریم

2.25

3

3

3

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

2.75

0

نائینی/مرضیه

0

0

0

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0

0

2.5


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

7/22/

7/29/

اسد/بهاره

2

2

2

1.5

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

1.75

3

انصاری/سپیده

1.5

2.75

2.5

2.5

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

2.75

3

خبازی/فاطمه

2

2.5

3

2

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

2.25

2.5

سبوحی/زینب

2.25

3

2.75

2.5

مردانی/ساناز

3

2.5

2.75

3

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

7/22/

7/29/

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2.5

3

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

2.5

2.5

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

1.75

1.5

4

ی/زهرا

1.5

1.5

2

2

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

3

2.75

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

2.5

2.25

7

برادران/فائزه

1

2.25

2.5

0

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

2.25

1.5

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

2

1.75

10

حقگو/راضیه

2

0

2.25

3

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

2.75

2.75

12

حیدری/حدیقه

2

3

3

2

13

ازی/سپیده

0.75

2

0

1.25

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

2.5

2.5

2.75

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

2.5

2

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

1.5

2.75

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

3

2

18

علی اکبری/مریم

3

3

2.5

0

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

3

3

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

2.5

3

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

2.5

1.5

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

2.75

2.75

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

2.5

0

24

محمدی/سمیه

2

2.25

2.25

2.75

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

3

2.75

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

1.5

2.5

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

0

2.75

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

2.5

3

29

دمند

0

0

2.25

2.5

یعقوبی/هلیا

0

0

0

2

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

7/22/

7/29/

آدینه/نرگس

0

1.25

3

2.75

توکلی/فاطمه

3

1.75

2.75

1.5

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

0.5

1

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

0

0.5

درمنکی/فاطمه

1.5

0

3

0

سید/ مونا

1.75

0.5

0

2.5

صادقی/زهرا

2

2.25

2.75

2.5

صادقی/مریم

2.25

3

3

3

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

2.75

0

نائینی/مرضیه

0

0

0

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0

0

2.5


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید

93/7/29, جلسه 5: رفع اشکال، کوئیز، دادن برگه ها، تدریس تا سر تولیدمثل سلولی

اسلاید: بیان ژن(1) بیان ژن(2) فشرده شدن دی ان ای انقباض ماهیچه


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,دانلود ,اسلاید ,تدریس ,کوئیز، ,جزوه ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,اشکال، کوئیز، ,تدریس جزوه ,انتخاب کنید
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

7/22/

اسد/بهاره

2

2

2

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

1.75

انصاری/سپیده

1.5

2.75

2.5

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

2.75

خبازی/فاطمه

2

2.5

3

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

2.25

سبوحی/زینب

2.25

3

2.75

مردانی/ساناز

3

2.5

2.75

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

7/22/

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2.5

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

2.5

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

1.75

4

ی/زهرا

1.5

1.5

2

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

3

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

2.5

7

برادران/فائزه

1

2.25

2.5

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

2.25

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

2

10

حقگو/راضیه

2

0

2.25

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

2.75

12

حیدری/حدیقه

2

3

3

13

ازی/سپیده

0.75

2

0

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

2.5

2.5

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

2.5

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

1.5

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

3

18

علی اکبری/مریم

3

3

2.5

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

3

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

2.5

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

2.5

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

2.75

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

2.5

24

محمدی/سمیه

2

2.25

2.25

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

3

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

1.5

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

0

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

2.5

29

دمند

0

0

2.25

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

7/22/

آدینه/نرگس

0

1.25

3

توکلی/فاطمه

3

1.75

2.75

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

0.5

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

0

درمنکی/فاطمه

1.5

0

3

سید/ مونا

1.75

0.5

0

صادقی/زهرا

2

2.25

2.75

صادقی/مریم

2.25

3

3

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

2.75

نائینی/مرضیه

0

0

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0

0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

7/22/

اسد/بهاره

2

2

2

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

1.75

انصاری/سپیده

1.5

2.75

2.5

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

2.75

خبازی/فاطمه

2

2.5

3

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

2.25

سبوحی/زینب

2.25

3

2.75

مردانی/ساناز

3

2.5

2.75

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

7/22/

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2.5

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

2.5

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

1.75

4

ی/زهرا

1.5

1.5

2

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

3

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

2.5

7

برادران/فائزه

1

2.25

2.5

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

2.25

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

2

10

حقگو/راضیه

2

0

2.25

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

2.75

12

حیدری/حدیقه

2

3

3

13

ازی/سپیده

0.75

2

0

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

2.5

2.5

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

2.5

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

1.5

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

3

18

علی اکبری/مریم

3

3

2.5

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

3

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

2.5

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

2.5

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

2.75

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

2.5

24

محمدی/سمیه

2

2.25

2.25

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

3

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

1.5

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

0

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

2.5

29

دمند

0

0

2.25

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

7/22/

آدینه/نرگس

0

1.25

3

توکلی/فاطمه

3

1.75

2.75

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

0.5

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

0

درمنکی/فاطمه

1.5

0

3

سید/ مونا

1.75

0.5

0

صادقی/زهرا

2

2.25

2.75

صادقی/مریم

2.25

3

3

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

2.75

نائینی/مرضیه

0

0

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0

0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

7/22/

اسد/بهاره

2

2

2

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

1.75

انصاری/سپیده

1.5

2.75

2.5

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

2.75

خبازی/فاطمه

2

2.5

3

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

2.25

سبوحی/زینب

2.25

3

2.75

مردانی/ساناز

3

2.5

2.75

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

7/22/

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2.5

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

2.5

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

1.75

4

ی/زهرا

1.5

1.5

2

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

3

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

2.5

7

برادران/فائزه

1

2.25

2.5

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

2.25

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

2

10

حقگو/راضیه

2

0

2.25

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

2.75

12

حیدری/حدیقه

2

3

3

13

ازی/سپیده

0.75

2

0

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

2.5

2.5

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

2.5

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

1.5

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

3

18

علی اکبری/مریم

3

3

2.5

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

3

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

2.5

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

2.5

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

2.75

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

2.5

24

محمدی/سمیه

2

2.25

2.25

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

3

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

1.5

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

0

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

2.5

29

دمند

0

0

2.25

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

7/22/

آدینه/نرگس

0

1.25

3

توکلی/فاطمه

3

1.75

2.75

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

0.5

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

0

درمنکی/فاطمه

1.5

0

3

سید/ مونا

1.75

0.5

0

صادقی/زهرا

2

2.25

2.75

صادقی/مریم

2.25

3

3

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

2.75

نائینی/مرضیه

0

0

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0

0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,دانلود ,جزوه ,اسلاید ,تدریس ,کوئیز، ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,تدریس جزوه ,انتخاب کنید
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)

93/7/22، جلسه 4: رفع اشکال، کوئیز، تدریس تا صفحه 14 جزوه (سر سیستم گوارش سلول)

اسلاید


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,دانلود ,جزوه ,اسلاید ,تدریس ,کوئیز، ,دانلود اسلاید ,کوئیز، تدریس ,تدریس جزوه ,انتخاب کنید
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

اسد/بهاره

2

2

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

انصاری/سپیده

1.5

2.75

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

خبازی/فاطمه

2

2.5

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

سبوحی/زینب

2.25

3

مردانی/ساناز

3

2.5

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

4

ی/زهرا

1.5

1.5

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

7

برادران/فائزه

1

2.25

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

10

حقگو/راضیه

2

0

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

12

حیدری/حدیقه

2

3

13

ازی/سپیده

0.75

2

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

0

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

18

علی اکبری/مریم

3

3

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

24

محمدی/سمیه

2

2.25

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

آدینه/نرگس

0

1.25

توکلی/فاطمه

3

1.75

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

درمنکی/فاطمه

1.5

0

سید/ مونا

1.75

0.5

صادقی/زهرا

2

2.25

صادقی/مریم

2.25

3

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

نائینی/مرضیه

0

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

اسد/بهاره

2

2

افشاری نیکو/الهام

2.25

2.75

انصاری/سپیده

1.5

2.75

بیجارچیان/مطهره

2

2.5

خبازی/فاطمه

2

2.5

رشیدی/عاطفه

2.5

2.25

سبوحی/زینب

2.25

3

مردانی/ساناز

3

2.5

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

1

آقاسی/مائده

1.25

1.75

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

0.75

3

الماسی/فاطمه

1.75

2

4

ی/زهرا

1.5

1.5

5

امجدیان/زهرا

2.25

2.75

6

امینی/فاطمه

1.5

1.75

7

برادران/فائزه

1

2.25

8

بهزادیان/نرگس

1.5

1.75

9

پهلوانی/زهرا

2.25

1.75

10

حقگو/راضیه

2

0

11

حکیمیان/فائزه

2.75

0

12

حیدری/حدیقه

2

3

13

ازی/سپیده

0.75

2

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

0

15

رحمانی/فاطمه

2

1.75

16

رمضانی/محدثه

1.75

2

17

عابدینی/پروین

2.5

2.5

18

علی اکبری/مریم

3

3

19

علی محمدی /زینب

2.5

3

20

قاسمیان/فاطمه

0

3

21

کاشانی دانا /مطهره

1

1.75

22

کریمی شایع/طاهره

0

2.25

23

کلاته/حورا

1.75

1.5

24

محمدی/سمیه

2

2.25

25

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

2.5

26

میری/زهراسادات

0.5

0.75

27

نصیری/فاطمه

1.25

1.24

28

یوسفی/مهدیه

2.5

3

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

آدینه/نرگس

0

1.25

توکلی/فاطمه

3

1.75

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

0

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

0

درمنکی/فاطمه

1.5

0

سید/ مونا

1.75

0.5

صادقی/زهرا

2

2.25

صادقی/مریم

2.25

3

فیض آبادی/فاطمه

3

0.5

نائینی/مرضیه

0

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75

0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید

93/7/15، جلسه 3:رفع اشکال و پاسخ به سوالات, کوئیز، تدریس جزوه تا سر غشاءسلول(ص7)


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: روزنگار کلاس زیست شناسی
 • کلمات کلیدی: جلسه ,دانلود ,جزوه ,تدریس ,download ,اسلاید ,دانلود اسلاید ,تدریس جزوه ,انتخاب کنید ,کوئیز، تدریس
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

اسدی/بهاره

2

افشاری نیکو/الهام

2.25

انصاری/سپیده

1.5

بیجارچیان/مطهره

2

خبازی/فاطمه

2

رشیدی/عاطفه

2.5

سبوحی/زینب

2.25

مردانی/ساناز

3

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

1

آقاسی/مائده

1.25

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

3

الماسی/فاطمه

1.75

4

ی/زهرا

1.5

5

امجدیان/زهرا

2.25

6

امینی/فاطمه

1.5

7

برادران/فائزه

1

8

بهزادیان/نرگس

1.5

9

پهلوانی/زهرا

2.25

10

حقگو/راضیه

2

11

حکیمیان/فائزه

2.75

12

حیدری/حدیقه

2

13

ازی/سپیده

0.75

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

15

رحمانی/فاطمه

2

16

رمضانی/محدثه

1.75

17

عابدینی/پروین

2.5

18

علی اکبری/مریم

3

19

علی محمدی /زینب

2.5

20

قاسمیان/فاطمه

0

21

کاشانی دانا /مطهره

1

22

کلاته/حورا

1.75

23

محمدی/سمیه

2

24

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

25

میری/زهراسادات

0.5

26

نصیری/فاطمه

1.25

27

یوسفی/مهدیه

2.5

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

آدینه/نرگس

0

توکلی/فاطمه

3

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

درمنکی/فاطمه

1.5

سید/ مونا

1.75

صادقی/زهرا

2

صادقی/مریم

2.25

فیض آبادی/فاطمه

3

نائینی/مرضیه

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
( کوئیزها از 3 نمره)

اسامی دانشجویان 12-10

/7/8

/7/15

اسدی/بهاره

2

افشاری نیکو/الهام

2.25

انصاری/سپیده

1.5

بیجارچیان/مطهره

2

خبازی/فاطمه

2

رشیدی/عاطفه

2.5

سبوحی/زینب

2.25

مردانی/ساناز

3

ردیف

اسامی دانشجویان

1-3

/7/8

/7/15

1

آقاسی/مائده

1.25

2

احمدی/عطیه سادات

2.25

3

الماسی/فاطمه

1.75

4

ی/زهرا

1.5

5

امجدیان/زهرا

2.25

6

امینی/فاطمه

1.5

7

برادران/فائزه

1

8

بهزادیان/نرگس

1.5

9

پهلوانی/زهرا

2.25

10

حقگو/راضیه

2

11

حکیمیان/فائزه

2.75

12

حیدری/حدیقه

2

13

ازی/سپیده

0.75

14

ذوالفقاری نژاد /مرضیه

2.25

15

رحمانی/فاطمه

2

16

رمضانی/محدثه

1.75

17

عابدینی/پروین

2.5

18

علی اکبری/مریم

3

19

علی محمدی /زینب

2.5

20

قاسمیان/فاطمه

0

21

کاشانی دانا /مطهره

1

22

کلاته/حورا

1.75

23

محمدی/سمیه

2

24

میرسلطانی /فاطمه سادات

2.75

25

میری/زهراسادات

0.5

26

نصیری/فاطمه

1.25

27

یوسفی/مهدیه

2.5

اسامی دانشجویان

8-10

7/8/

7/15/

آدینه/نرگس

0

توکلی/فاطمه

3

جلالی فراهانی /فاطمه زهرا

0

حشمت الواعظین / محبوبه سادات

0

درمنکی/فاطمه

1.5

سید/ مونا

1.75

صادقی/زهرا

2

صادقی/مریم

2.25

فیض آبادی/فاطمه

3

نائینی/مرضیه

0

نوری کاخکی/فاطمه

2.75


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: نمرات
 • کلمات کلیدی: فاطمه ,زهرا ,سادات ,اسامی ,دانشجویان ,اسامی دانشجویان
برای اسلایدها ابتدا روی عبارت اسلاید کلیک کنید در صفحه ی باز شده، دو کلید و share را کنار هم مشاهده می کنید. را انتخاب کنید. اگر صفحه ای اضافه باز شد ببندید. در تب جدیدی که نهایتا باز می شود، دو کادر مشاهده می شود؛ شما free را انتخاب کنید.

93/7/1، جلسه 1: مبحث مقدمه (آشنایی با بدن انسان) تدریس شد و دانشجویان نت برداری د. جزوه ی فصل اول (سلول) به واحد تکثیر ارائه شد که دانشجویان از این واحد دریافت خواهند کرد. (جلسه ی بعد: کوئیز مبحث بدن انسان)

اسلاید

93/7/8، جلسه 2: کوئیز، تدریس جزوه تا سر کربوهیدرات ها (ص6)

اسلاید


اطلاعات

اسلایدهای فیزیولوژی اعصاب و غدد (شامل تصاویر و چکیده مطالب/ منبع درسی: کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد انتشارات سمت/ حائری):

بدن انسان نوروگلیا هیجان اعصاب مغزی/نخاعی

سلولهای عصبی سیستمهای حسی اعمال عالی عصبی تفاوت نیمکره های مغز

سیناپس سیستمهای حرکتی سیستم عصبی خ ر غدد درون ریز

ایجاد دستگاه عصبی مرکزی


اطلاعات