العربیه الحدیثه

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت العربیه الحدیثه به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

ردیف

به نام خدا

یک قالب خالی برای طرح امتحان عربی

امتحان عربی هشتم نوبت دوم داد 1394

بارم

1

واژه

فقط کلمه هایی که در این بیت ها ، زیر آنها خط کشیده شده را به فارسی ترجمه کنید. 5/0

5/0

2

واژه

در جمله «....................» نام هر تصویر را یافته و در زیر آن بنویسید.

5/0

3

واژه

کلمات متضاد یا مترادف را یافته و در جای مناسب بنویسید. (دو کلمه اضافه است.)

5/0

4

واژه

کلمه ناهماهنگ را در هر دسته از کلمات مشخص کنید.

الف: ........................... ب- ...........................

5/0

5

درک و فهم

متن را بخوانید و به پرسش ها پاسخ (کوتاه) دهید.

2

6

ترجمه

ترجمه ناقص را کامل کنید.

5/0

7

ترجمه

کدام بیت با سخن حکیمانه «..............» از نظر مفهوم ، ارتباط دارد؟

5/0

8

ترجمه

ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

5/0

9

ترجمه

در زیر هر یک از ساعت ها ، زمانی که می بینید را به عربی بنویسید.

............................. .................

5/0

10

ترجمه

کدام جمله با کدام تصویر ارتباط دارد؟ شماره جمله را در کنار تصویر بنویسید. (یک تصویر اضافه است.)

5/0

11

ترجمه

با توجّه به جمله ای که ترجمه شده است ، فعل جمله مقابل را ترجمه کنید.

5/0

12

پرسش

با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید. (در یک یا دو کلمه)

1

13

ترجمه

به فارسی ترجمه کنید.

4

14

قواعد

فعل ماضی و مضارع را در متن زیر پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.

5/0

15

قواعد

فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.

5/1

16

درک و فهم

کلمه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

5/0

17

درک و فهم

کدام کلمه از ستون «الف» با کلمه ای از ستون «ب» ارتباط دارد؟ (یک کلمه اضافه است.)

الف

ب

5/0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: قالب طراحی سوال عربی هشتم
 • کلمات کلیدی: ترجمه ,کلمه ,بنویسید ,جمله ,کدام ,واژه ,ترجمه کنید ,ارتباط دارد؟ ,انتخاب کنید ,ترجمه کدام ,ترجمه ترجمه
سرگروههای محترم شهرستان و مناطق ، خداقوت

گروه دینی و عربی استان لرستان در نظر دارد ،به منظور تقویت توانایی همکاران در زمینه طرح سوال استاندارد،مسابقه ای در خصوص طرح سوال ترم دوم در سه درس پیام آسمانی ،عربی و قرآن بین همکاران برگزار نمایید. سهمیه مناطق به پیوست قابل رویت می باشد .

تاریخ ارسال سوالات : 20 اسفند

سوالات در قالب ورد و با فونت عثمان طه تایپ شوند

سوالات در دو سطح جهت مدارس عادی و خاص طراحی شوند

به سه نفر از برگزیدگان لوح تقدیر از سوی اداره تکنولوژی اهدا خواهد شد

بررسی سه نسخه نهایی تایید شده با حضور سر گروههای محترم صورت می گیرد

هر منطقه م م به ارسال سه نمونه سوال در سه درس مذکور می باشد

مناطقی که در طرح سهمیه بندی اسامیشان اعلام نشده است ، لطفا سریعا اعلام امادگی نمایند

در پناه حضرت حق پاینده باشید


اطلاعات

به جای این که بخش های هر سؤال داخل متن قرار بگیرند ، در بخش ردیف آورده شده اند تا هم با متن تلاقی نداشته باشند و هم بتوانیم سؤالات را به ترتیب آسان – سخت آسان در کل آزمون پخش کنیم و نیازی نیست که مثلا کل بخش ترجمه درکنار هم و تحت یک عنوان قرار گیرند.

ردیف

به نام خدا

امتحان عربی هفتم نوبت دوم داد 1394 – نام: شعبه:

بارم

1

واژه

فقط کلمه هایی که در این بیت ها ، زیر آنها خط کشیده شده را به فارسی ترجمه کنید. 5/0

5/0

2

واژه

در جمله «...............................................................» نام هر تصویر را یافته و در زیر آن بنویسید. (در جمله اسم هایی وجود دارد که مربوط به دو تصویر است)

5/0

3

واژه

در بین کلمات ، نام هر تصویر را یافته و در زیر آن بنویسید. (دو تصویر و سه کلمه که یکی اضافی است.)

5/0

4

واژه

کلمات متضاد یا مترادف را یافته و در جای مناسب بنویسید. (دو کلمه اضافه است.)

5/0

5

واژه

کلمه ناهماهنگ را در هر دسته از کلمات مشخص کنید.

الف: ب-

5/0

6

درک و فهم

متن را بخوانید و به پرسش ها پاسخ (کوتاه) دهید. (متن با استفاده از واژه های کل کتاب مخصوصا نوبت دوم)

1

7

ترجمه

ترجمه ناقص را کامل کنید. (دو جمله با ترجمه ناقص)

1

8

ترجمه

کدام بیت با سخن حکیمانه « » از نظر مفهوم ، ارتباط دارد؟ (یک سخن حکیمانه و دو بیت شعر)

5/0

9

ترجمه

ترجمه صحیح را انتخاب کنید. (دو جمله که برای هرکدام دو ترجمه ذکر شده و یکی از آن ها صحیح است. )

مثال: العلم کنز: دانش ، گنج است. دانشمند دارای گنج است.

5/0

10

ترجمه

کدام جمله با کدام تصویر ارتباط دارد؟ شماره جمله را در کنار تصویر بنویسید. (دو جمله با 3 تصویر که یک تصویر اضافه است.)

5/0

11

ترجمه

با توجّه به جمله ای که ترجمه شده است ، فعل جمله مقابل را ترجمه کنید. (مانند مثال)

مثال: الطالب خَرَجَ من الصف. دانش آموز از کلاس خارج شد.

ال جا من الصف. ............

5/0

12

مکالمه

با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید. (در یک یا دو کلمه) (دو تصویر با دو پرسش)

1

13

مکالمه

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (دو جمله پرسشی بنویسید که پاسخش برای همه یکی باشد.)

(مثلا: کم عددُ أیام الأسبوع؟)

1

14

ترجمه

به فارسی ترجمه کنید. (6 جمله)

5/4

15

قواعد

فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. (4 جمله با جای خالی که جلوی هرکدام دو فعل درون پرانتز نوشته شده باشد.)

1

16

درک و فهم

کلمه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید. (دو جمله نوشته شود و برای هریک دو گزینه داشته باشد.)

مثال: مکانٌ لحفظ الکتب. (مکتبة – حَدیقة)

5/0

17

درک و فهم

کدام کلمه از ستون «الف» با کلمه ای از ستون «ب» ارتباط دارد؟ (یک کلمه اضافه است.)

الف

ب

5/0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: قالب سوال عربی هفتم
 • کلمات کلیدی: ترجمه ,جمله ,تصویر ,کلمه ,واژه ,بنویسید ,ارتباط دارد؟ ,ترجمه کنید ,انتخاب کنید ,ترجمه ناقص ,ترجمه کدام

ردیف

به نام خدا

یک قالب خالی برای طرح امتحان عربی نهم که البته بیش از 15 نمره سؤالات متنوع طرح شده است –

بارم

1

واژه

فقط کلمه هایی که در این بیت ها ، زیر آنها خط کشیده شده را به فارسی ترجمه کنید. 5/0

5/0

2

واژه

در جمله «....................» نام هر تصویر را یافته و در زیر آن بنویسید.

5/0

3

واژه

کلمات متضاد یا مترادف را یافته و در جای مناسب بنویسید. (دو کلمه اضافه است.)

5/0

4

واژه

عدهای ترتیبی مناسب را در جای خالی بنویسید.

ساعت 12 بین ساعت ........... و ............ واقع شده است .

علی ساعت ( 12 ) ................ از مدرسه خارج شد .

5/0

5

واژه

کلمه ناهماهنگ را در هر دسته از کلمات مشخص کنید.

الف: ........................... ب- ...........................

5/0

6

درک و فهم

کلمه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید. (یک متن توضیحی و دو کلمه که انتخاب کند.)

5/0

7

درک و فهم

کدام کلمه از ستون «الف» با کلمه ای از ستون «ب» ارتباط دارد؟ (یک کلمه اضافه است.)

الف

ب

5/0

8

درک و فهم

جمله های در هم ریخته عربی را مرتب کنید.

1

9

درک و فهم

متن را بخوانید و به پرسش ها پاسخ (کوتاه) دهید.

2

10

ترجمه

ترجمه ناقص را کامل کنید.

5/0

11

ترجمه

هر جمله به کدام ترجمه مرتبط می باشد؟

75/

12

ترجمه

به فارسی ترجمه کنید.

4

13

ترجمه

کدام بیت با سخن حکیمانه «..............» از نظر مفهوم ، ارتباط دارد؟

5/0

14

ترجمه

ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

5/0

15

ترجمه

در زیر هر یک از ساعت ها ، زمانی که می بینید را به عربی بنویسید.

............................. .................

5/0

16

ترجمه

کدام جمله با کدام تصویر ارتباط دارد؟ شماره جمله را در کنار تصویر بنویسید. (یک تصویر اضافه است.)

5/0

17

ترجمه

با توجّه به جمله ای که ترجمه شده است ، فعل جمله مقابل را ترجمه کنید.

5/0

18

پرسش

با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید. (در یک یا دو کلمه)

1

19

قواعد

فعل ماضی و مضارع را در متن زیر پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.

5/0

20 قواعد

با توجه به شکل ها ، فعل امر یا نهی مناسب را انتخاب کنید.

75/0

21

قواعد

فعل امر یا نهی مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.

75/0


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: قالب سوال عربی نهم
 • کلمات کلیدی: ترجمه ,کلمه ,بنویسید ,جمله ,کدام ,واژه ,انتخاب کنید ,ارتباط دارد؟ ,ترجمه کنید ,ترجمه کدام ,ترجمه ترجمه
همکاران عزیز

پایگاه کیفیت بخشی درس عربی مستقر در شیراز در نظر دارد جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و غیر الکترونیکی را به مدد شما همکاران برگزار نمایید

لذا از متقاضیان شرکت در جشنواره درخواست می گردد آثار خود را تا تاریخ 1/12/94 به گروه تکنولوژی استان ارسال فرمایند

جهت ب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه مراجعه فرمایید


اطلاعات

ده نکته در خصوص درس پژوهی که نباید فراموش کرد :

درس پژوهی اقدامی برگرفته از سنن و عادات فرهنگی است .

درس پژوهی اقدامی فرهنگی - اخلاقی است .

درس پژوهی اقدامی گروهی و فرد در آن بخشی از گروه است.

درس پژوهی در مدیریت کلاس درس معلمان تاثیر گذار است.

دست آوردهای درس پژوهی مهم تر از اقدامات اجرایی آن است .

درس پژوهی حرکت به سمت کلاس شیشه ای است .

درس پژوهی ،جشنواره محور ومبتنی بر سناریونویسی از پیش تعیین شده نیست .

فرآیند درس پژوهی ،زمانبر و طولانی مدت است و صبوری ،از عناصر اصلی در موفقیت آن است .

درس پژوهی با اقدام پژوهی تفاوت های ماهوی دارد .

در درس پژوهی مشکلی انتخاب و به مساله تبدیل می شود .


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: 10نکته
 • کلمات کلیدی: پژوهی , درس ,اقدامی , درس پژوهی ,پژوهی اقدامی , درس پژوهی اقدامی