قآطیـــ پآتیــایـــ فآطیـــــ❤

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت قآطیـــ پآتیــایـــ فآطیـــــ❤ به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

اگهـ یــهـ فرورבیــنــــیــو اذیـــــــــت ڪرבیــــــ

اگهـ بیـ مـפـلــــــــیـ ڪرבیــــ פֿفهـ مونـב

اگهـ בلشــو شـــــڪونـבیــــــ ωـڪوت ڪرב

اگهـ ولـــــش ڪرבیــــ هــیــــچیــــ نگفـــت

ایــن ωـڪوتش یــعنیـــ یــهـ فرصت בوبارهـ واωـهـ تو

ولــیـــ اگهـ تڪرار شهـ مطمئن باش مهــربونیــشو

مـפـبتشو פֿـوبیــاشو میــزارهــــ زیــ اهــاش

و نمیــزارهـ از ایــنیــــ ڪهـ هـــωـتیــــ پررو تر بشیــــ

یــهـ فرورבیــنیــــ ممـڪنهـ בر ظاهــر آروم باشهـــ ولیـــ

اگهـــ اذیــت بشهــ בاغونت میــڪنهــ

بزار راפـت بگم یــهـ فرورבیــنیـــ اروم اروم

جوریـــ ڪهــ פֿـوבتم نمیــفهــمیــــ انتقام

بـבیــهــایــیـــــ ڪهـ بهــش ڪرבیــــ ازت میــگیــرهـــ

چهــــ بـــפֿـوایـــــ چهـ نـــפֿـوایـــــ

پــ๛ قـבر مهــربونیــاش قـבر مـפـبتاش قـבر

اروم بوבنش قــــבر عاشق بوבنش

قـــבرهــمهــــ چیــشو بـבون

مـــطمئن باش اگــهــــ قـבرشو بـבونیـــــ عاشقت میــشهــــ

و واωـهـــ בاشتنتـــ בنیـــــــا رو زیــــرو رو میــڪنهـــــ


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ❤11
 • کلمات کلیدی: یــهـ ,اگهـ ,قـבر ,ڪرבیــــ ,اروم

یه عـِشـق هـَم نَـدآرم :

.

.

.

بـه دَرَک کـه نـدآرم

عَوَضِـش یـه عـآلـَمه دوستـآی هـَم سـِنِ و سآلِ کِـصـآفـَط

بآحآل و دوسـت دآشـْتـَنی

مـِثل شـُمآ عـَوَضیـآی نـِکـْبـَتِ دیوونـه

دآرَم کـه بآ دُنـْیـآ عَوَضِشون نـِمیکـُنـم

مـُرده شـور ریختتونو ببرن که اینقدر واسم عزیزین

دوسْتآم :|

× بَعدا نِوِشْــــت : عـــیدتـون مبآرَکـــ


اطلاعات

بـِهـ بَعـْضیــآم بآیــَـב گـُـ؋ـْـت :

تــפּ لـُقـْمهــ ی בَهــَـن مـَن نـیـــωـتیــــ

اَگـــَرَم اَنـْבآزهــــ ی בَهـَـنـَـم بـآشیــــ هـَـضـْمِـتـــ نـِمیــــڪـُنَم

بـآلــآ میــآرَمــِت ....

بـــَـعدا نـِوِشـــْـت :

یـَنی مـَن عــــــــــــــــآشــِـقِ ایـن کِلیـپــــِ یـِکـ دَقیــقه ای اَم

هــَـر کــی خـــوآسـْتـــ دآنــْـلـود کــُـنـه :


اطلاعات

بِــبین بچه جــون تــویی کــ دآری وآس من شآخ بآزی دَرمیآری

و هیچــی بِتـــ نمیـــگم

فِکـــ نَکـــن میــتَرسَمــــــــآ

نـــه

مَــن به حُقـــوق حِیـــوونـــآ اِحْتــــرآم میـــزآرم

حـــآل ســــ×××ـگی ایـــن روزآی مـن

نتیـــجه گربــــــه صفتـــــی بعضیـــآس


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ❤ 14
 • کلمات کلیدی:

- بــچه هـه شَــبآ بآ اَهل family شب میشینــه فیلــم تَرسْــنآک میبینــه -

+ بَـعْـدش جـرآت نمیکــنه بره دَسشــویی میگه به مآمیش بِبَــرَتــش +

× حآلا اومده وآس مـــآ شآخ شآخـــــــآن شده ×

آخــه کوچـــولو لولو نَخــوره تــو رو

× بَــعدا نِــــــوشــت :

کوچولو برو عـــَمـه بآزیــتو بــکن

خیــلی رآهــه ک بـــِخوآی قآطــــی مآهــــآ شی

bye bye


اطلاعات

آرامـــــــــــــــــش امــــــــروزمــو مــــدیــــــــــــــون تـــوامــــ

از وقـــــتی رفتــــــــــی زندگــــــــــــــــیم پــرفکـــــــــــته


hello my friendssssssssssssss

?? how are youuuuuu

:| im very very happy

الکـــــــــــــــی :)

------------------------------------

یــه چیز باحــــآل آوردم

[ دوس دآرین همــسرتون توی جمع چـــی صدآتون کنه؟ ]

خودمم امتحــآن :|

از 1 تآ 30 یه عدد رو ذهنــی انتــــخآب کنــــین

و توی شمــآره هآی پایین اون عدد رو پیدآ کنینو

روی جعبه جلوش کلیک کنینــو

روحتــــــــــون شآد شـــه و نتیجشو کـــآمنت کن :)))))

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8 . 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

------------------------------------

buy buy


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ❤18
 • کلمات کلیدی:

دِلـــم یــه فَضــآی آرامــِش بــَخش میـــخوآد...تَــنهـــآیـی

تَنهـــآ بودَن ..قَــدَم زَدَن تــوی هَــوای آزاد بــِدون هیــچ سـَروصــِدآیــی

بــِدون هیــچ دِلـــْهره و تَـــرس و اِضــطرآبی

دِرآز کشیدَن رو سبــزه هـآ و نــِگــآ کـَردَن آســِمون آبـــی

حَرکـــَت اَبــْرآ و قــورت دآدن بــغضـــآ یــِکی یــِکی


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ❤19
 • کلمات کلیدی: بــِدون هیــچ

پـــآتــ کـــهـ رو اعــصآبمــ رآهــ رفـــتــ و کــردمــ لبـــ تـــر

همــچیـنـــ میزنـــمتــــ کهـ بگــــیــ عـــرعـــر

بــرو درستـــو بخـــونــــ کــوچولویــ انـتــــر

کــهـ پــرتــ به پــرم گیــــر کنــهـ شــدیـــ پــ ــر

کآمــنتــآتون اینـــجـآ...

اینـــــــــــــم بــرآ تنـــوع

خـــــــوش بــآشینـــــــــ ـ ـ


اطلاعات

 • منبع:
 • مطالب مشابه: ❤20
 • کلمات کلیدی: