محمد ازوجی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت محمد ازوجی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

تعریف و تقسیم بندی پسماند

تعریف مواد زاید جامد:

به کلیه موادی گفته میشود که در اثر فعالیتهای روزمره انسان تولید و وارد محیط زیست می گردد یا به عبارت دیگر به موادی گفته میشود که توسط فعالیتهای انسان در بخشهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و شهری تولید میشود.

تقسیم بندی زباله:

الف) زباله های معمولی

ب) زباله های صنعتی

ج) زباله های ویژه


اطلاعات

آتش سوزی جنگل یک نوع آتش سوزی کنترل ناپذیر است که در منطقه ای با گیاهان اشتعال پذیر در نواحی روستایی یا در طبیعت وحش روی می دهد(1) آتش سوزی جنگل با دیگر انواع آتش سوزی ها از نظر گستردگی، سرعت گسترش از منشاء، پتانسیل تغییر جهت ناگهانی و توانایی جهیدن از میان فضاهای خالی مانند جاده ها، رودخانه ها و دیگر نقاط اشتعال ناپذیر تفاوت دارد. آتش سوزی جنگل از نظر علت آتش سوزی، ویژگی های فیزیکی آن مانند سرعت پراکندگی، وجود مواد اشتعال پذیر و تاثیر آب و هوا بر آتش توصیف می شوند(2)


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: آتش سوزی جنگل
  • کلمات کلیدی: جنگل ,اشتعال ,آتش‌سوزی ,سوزی جنگل ,اشتعال پذیر ,آتش‌سوزی جنگل