گروه اقتصاد انرژی

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت گروه اقتصاد انرژی به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
- اقتصاد د در سطح کارشناسی کتابهای محسن نظری، عباس شاکری جلد دوم، 2000 تست تیمور محمدی

و برای اقتصاد د در سطح کارشناسی ارشد کتاب هندرسون کوانت

- اقتصاد کلان در سطح کارشناسی ارشد کتابهای عباس شاکری هر دو جلد و کتاب کلان برانسون

و همچنین کتاب مکاتب اقتصادی خلیلی عراقی

- اقتصاد انرژی جزوه ی میبدی و کتاب اقتصاد نظری در نفت و گاز از مجید احمدیان

- استعداد تحصیلی کتاب استعداد تحصیلی مدرسان شریف از نامی


اطلاعات