هه ورامان / هه یشوور

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت هه ورامان / هه یشوور به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
به نامێ خوایی

سڵام جه گلایه تا

وه شه ویسا دمه و چننه روه توولانیا به بۆنه و او بیه ی سایته و یی هه رمانه که ێما مدرایی بێ

جه خوایی گه وره ی داوا کارنا تاعه توو عێباده تو گیلایه تا قه بوو ڵ بۆ به کۆمه کوو

خواییی ده س که رمێ به هه رمانه که ئیشه لڵاتاموێ هه نگامه ی هه رچن وردیه

هۆ رگیرمێ په ی هه ورامانی

ع ‏‎hosain dal‎‏


اطلاعات

حه یفا ته وێڵه ت هاره ق که رۆ په ی زوانوو بێگانه ی

زوانوو وێت گیان که نێشت که رۆ ده رمان که ری بێگانه ی

داروو زوانیت وشک بیه ن.لاد دان ئاوه و ڕۆخانـــــــــــه ی

وه ڵاتت چۆڵت که رده ن که رده نت قه سره یانه و بێگانه ی

حسه ین خورا ( خیاڵ)

ع ‏‎hosain dal‎‏


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: حه یفا
  • کلمات کلیدی: بێگانه

شه ماڵ زوو بۆ وه هـــــــه واڵیه باره
هه وارم چۆڵا.دڵ وه یـــــــــلان

ده فتــه رم غه مــگین. قه ڵه مم مـاتا
دڵ مه جنوون ئاسا چه مــه رای ڕاتــــا

واچه نه به سیان ته ته و داڵانـــــــی...
هه یشوور وه هار شا پیسه و ساڵانــی

گنۆ ڕا بــه یوه چیگه غـــــــه م وارۆ
پاییز حاکما بــه ی چه رخــــــی فــارۆ

خیاڵ چوون هـاره پێچ مـــــذونه وێش
جه بی وه فایی بــا سۆچۆ پـه ی وێش

خیاڵ


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: شه ماڵ
  • کلمات کلیدی: