هفتمیااااا

آخرین مطالب و اطلاعات دریافت شده از وب سایت هفتمیااااا به همراه لینک مستقیم مطالب در سایت مرجع نمایش داده شده است.

هوالحق

سوالات قرانی هفتم از سه درس اول

در آبان ماه 93

نام ونام خانوادگی: شعبه : دبیرستان:

دانش آموزان عزیز با توکل بر خداوند بلند مرتبه شروع نمایید.

1

معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید:

توکل کن – پدران – عبادت کنید – امید است

اُعبُدوا...... لعلَّ....... توکَّل......... اباء ........

1

5/.

معنای کدام گزینه درست می باشد:

الف- ملَّة : آیین ۝ ب- اَخ :خواهر۝

ج- قال: می گوید ۝ د- لَیلَ: روز۝

2

5/.

معنای کدام گزینه ناصحیح می باشد.

الف- اله: معبود ۝ ب- امر: فرمان۝

ج- قدیر: توانا ۝ د- علی: به سوی۝

3

5/.

معنی این آیه کدام گزینه می باشد:« انّا انزلناهُ قراءاناً عربیّاً»

الف- خداوند قران را به عربی فرستاد.۝

ب- قطعاً قران را به عربی فرستادیم.۝

ج- توکل کن به قرانی که به عربی نازل شده.۝

د- به قران فروفرستاده شده به عربی عمل کنید.۝

4

75/.

ترکیب ها را مانند نمونه کامل ومعنا کنید:

به سوی او

به سویش

الیه:

الی + هِ

.......

........

.....

الی +کُم

5

1

ستون الف را به ستون ب وصل نمایید:

الف ب

لکِّنَّ وعده

وعد پاداش

اجر ولی

عن از

6

5/.

75/.

5/.

ترکیبهای زیر را معنا کنید:

.......................................

الف- عمّا تعملون.

....................................

ب- علینا و علی الناس

..................................

ج- اَخاهُم هوداً

7

1

25/1

1

75/.

آیات و عبارات قرانی زیر را ترجمه بفارسی کنید:

الف- ولکنَّ اَکثَرَ الناس لایشکُرونَ.

..........................................

ب- اَلا اِنَّ وعد الله حقٌ.

.........................................

ج- وَما خَلَقَ اللهُ فی السموات والارض.

و آنچه ...... ........در .... .......

د- اِنَّ الله لایظلِمُ الناسَ شئاً.

... ..... ظلم نمی کند به ........ هیچ مقدار.

- علیزاده وفق من الله.

8


اطلاعات

هوالحق

نمونه سوالات ترم اول قرانی هفتم درسال

93

نام ونام خانوادگی: شعبه : دبیرستان:

1

معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید:

راه – بسیار آمرزنده – کشت – فرزند - بندگان

عباد:.... ذریة:...... زَرَعَ:...... غفور:.......

1

1

معنای کدام گزینه درست و کدام نادرست می باشد:

الف- ولکن اکثر الناس لایشکرون. ولی بیشتر مردم شکر می کنند.

ب- اَلااِنَّ وعدَاللهِ حقٌّ. آگاه باشید قطعاً وعده خدا درست است.

2

2

معنای ترکیبات وعبارات قرانی را از داخل شکل بی د و شماره هریک را مقابل آنها بنویسید:

1-قطعا درآن نشانه ای است.

2-وای بر افراد بی ایمان

3-آیین پدرانم.

4-تاشما شه کنید.

الف- مِلَّةَ ءاباءی.(....)

ب- لَعلَّکُم تَعقلون.(......)

ج-اِنَّ فی ذلکَ لَایَةً. (.....)

د- ویلٌ للکفرین.(......)

3

1

ترجمه ی صحیح عبارات و ترکیبات قرانی را علامت بزنید:

الف- وهو علی کُلِّ شَیءٍ قدیر.

- واو برهمه چیز تواناست о واو برهمه چیز آگاه است о

ب- عمَّا تَملون.

- از آنچه می دانید о از آنچه عمل می کنید. о

4

1

ترکیب ها را کامل کنید:

الف- اَءِنَّکَ لَاَنتَ یُوسُفُ. آیا .... همان یوسف هستی؟

ب-مُقیم الصلاة . ....... .

ج- فی جَنتٍ وعُیونٍ. در بهشتها و......

د- اَوحی ربکَ. ........... پروردگارت.

5

1

مُحسنینَ:..... ترکیبات را کامل کنید:

text box: + ینَمُحسن ........

صادقینَ: ...... صادق......

6

1

1

1

10

آیات و عبارات قرانی زیر را ترجمه بفارسی کنید:

الف- خَلَقَ السموات والارضَ بالحقِّ.

..........................................

ب- ولِلهِ غَیبُ السموات والارض.

.........................................

ج- قالَ یَقومِ اعبُدُوا اللهَ.

......................................

وفق من الله. فرح علیزاده

7


اطلاعات

سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی

تاریخ امتحان:27/2/93

مدت امتحان:45

تعدادصفحه:2

به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

سوالات درس قران

نام و نام خانوادگی:

نام آموزشگاه:

پایه تحصیلی: هفتم

نوبت امتحان: داد ماه 1393

دانش آموزان عزیز ، با توکل برخدا شروع کنید.

5/.

یا غلط بودن هریک از عبارتهای زیر را مشخص کنید:

کلمه( اُعبُد) به معنی (عبادت کن ) می باشد.

ص ⃝ غ ⃝

کلمه (غفور) به معنی(توانا) می باشد.

ص ⃝ غ ⃝

1

2

معنای کلمات زیر را بنویسید.

انزلنا..... ناس....... ضلال...... رازق......

2

5/.

معنای کلمه ی (قل، سَجَدوا) به ترتیب کدامست؟

الف- گفت،سجده کرد ⃝ ب- بگو،سجده کرد ⃝

ج- گفتند،سجده کنید ⃝ د- هیچ کدام ⃝

3

1

ستون الف را به ستون ب وصل نمایید:

الف ب

نادی پرنعمت

نعیم س رست

مولی صدازد

راحمین مهربان

4

1

معنای کدامیک از گزینه ها نادرست است؟

1)الف- کُنتُ: هستم ⃝ ب- سَبِّح: تسبیح گوی ⃝

ج- لِسان: گوش ⃝⃝ د- اَحَد:یک ⃝

بقیه سوال 5

2) الف-نجّجینا:نجات دادیم ⃝⃝⃝ ب- عالم:دانا ⃝

ج- یومئذٍ: آن روز ⃝⃝ د- نصیر: س رست ⃝

5

6

ترکیبات قرانی را معنا کنید:

الف-اِنَّ المتقین(1) ب- یُبَشِرُ المُومنینَ(1)

ج- مِنَ الظلمات(1) د- عَمَلاً صالحاً(1)

خ- عذابٌ مهینٌ(1) م- اَقیموا الصلاة(1)

6

4

معنای آیات زیر را کامل کنید:

الف-وَالنجُومُ مُس اتٌ بِاَمرهِ . ← و.........رام شده.......هستند(1)

ب- خلقَ السَّمَوات وَالارض بالحق. ← ........و....... را به.............(1)

ج- رَبَنا و تَقَبلُ دُعاءِ . ↔ ................وبپذیر.......را (1)

د- وَلَهُ اختِلافُ اللّیلِ والنَّهارِ اَفَلا تعقِلُون.(1)↘

واز اوست آمد و شد...... .و....... پس........

7

1

ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید:

1) اِعتَدنا لَهُم عذاباً الیماً.(5/.)

الف- آماده کردیم برای آنها عذ دردناک ⃝

ب- آماده شد برای شما عذ دردناک. ⃝

2) رُبُکَ الغَفُور ذو الرحمة.(5/.)

الف- پروردگارتان بسیار آمرزنده صاحب رحمت است. ⃝

ب- پروردگارت بسیار آمرزنده ،صاحب رحمت است. ⃝

8

2

شماره معنای آیات مربوطه را بنویسید:

1) اَنَّما الهُکُم الهٌ واحدٌ. ⃝ قطعا او مهربان است برای شما(5/.)

2)لاقوةَ اِلّا بِاللهِ. ⃝ همانا انی که ایمان نمی آورند به آ ت(5/.)

3) اِنَّهُ کانَ بکُم رحیماً ⃝ پروردگار شما فقط خدای یکتا است.(5/.)

4)وَاَنَّ الذینَ لا یومنونَ بالا ة ⃝ نیست هیچ توان و قدرتی مگر خدا(5/.)

9

2

کلمات داده شده را درجای خالی قرار دهید

(می گویند-گمان کرد- ای وای برما – س رست)

الف- فَاصبِر علی ما یقولونَ: پس صبور باش بر آنچه مردم...............(5/.)

ب- قالوا یویلنا اِنَّا کُنا ظلمینَ: گفتند .......... قطعاً ماستمکار بودیم.(5/.)

ج- فَظَنّ اَن لَن نَقدرَ عَلَیهِ.:» پس.....که مابراو سخت نمی گیریم.(5/.)

د- وَاعتَصَموا بالله هُوَ مَولکُم:» وتمسک بجویید بخدا،او........ شماست.(5/.)

10

طراح:گروه دینی و عربی دبیرستان .....- موفق باشید


اطلاعات


وقت امتحان :45دقیقه

نام ونام خانوادگی:

سؤالات درس قرآن پایه هفتم

نام پدر: تاریخ امتحان:7/10/92

نام دبیر: سید مظفر نسب

نوبت اول


ردیف

شرح سؤالات

بارم

1

ج زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید:

اجازه-عبادت کن-شب- بسیار آمرزنده –

توانا-فکر می کنند-شنوا-پدیدآورد

کلمه

معنا

کلمه

معنا

کلمه

معنا

کلمه

معنا

اُعبُد

یَتَفَکَّرونَ

لیل

ذَراَ

قدیر

سمیع

غفور

إذن

2

2

ترکیب های قرآنی زیر را معنا کنید:

1-هوالّذی

2- هَل عَلِمتُم

-مُقیمُ الصّلاة

... ... است که ...............

3-اَکثَر النّاس ........

4-مِن الظُّلُمات ............

6- اِنَّ المُتَّقینَ .........

.

3

3

ج زیر را مانند نمونه کامل کنید:

جنّة

بهشت، باغ

جنّات

بهشت ها، باغ ها

صالحة

کارخوب

5/0

4

ترکیب زیر را مانند نمونه کامل وترجمه کنید:

خالق= آفریننده + ونَ

خالقونَ = آفرینندگان

کافر= کافر +ونَ

...........=.............

5/0

5

ترجمه این آیات وعبارات قرآنی را کامل کنید

1-وَکُلَّ شیءٍ عِندهُ بِمقدارٍ

و... ... نزد ... به اندازه است.

2-قال اَنَا یوسُفُ وهذا اخی

.... من ......هستم و... ... من است.

3-ولا نُضیعُ اَجرَ المحسنینَ

وازبین نمی بریم ... نیکوکاران را.

.4-اِلی اللهِ مرجِعُکُم

.... ...است بازگشت ....

5-ولکنّ النّاسَ انفُسَهم یظلِمونَ

و.... ..... (به) خودشان ظلم می کنند

6-وماخلقَ اللهُ فی السّموات والارض

وآنچه ..... خدا در......و........

4

نمره شفاهی :

جمع نمره:

نمره کتبی: امضا


اطلاعات

ا عرض سلام خدمت تمامی شما عزیزان

پس از چاپ کتاب جدید و با توجه به درخواست های مکرر از سوی دانش آموزان و بازدید کنندگان وبلاگ بر آن شدم تا همچون سنوات گذشته جزوه ای کامل و جامع به صورت پرسش و پاسخ از متن کتاب درسی تهیه کنم که در آن به تمامی نکات مهم کتاب اشاره شده باشد .

نظر به اینکه این کتاب بسیار دیرتر از موعد منتشر شد و آماده سازی جزوه از تهیه و تنظیم مطلب گرفته تا تایپ به زمان نیاز دارد ، نمی توانم جزوه را به یکباره برای قرار دهم و بنابراین فصل به فصل این کار را خواهم کرد .


اطلاعات

ا عرض سلام خدمت تمامی شما عزیزان

پس از چاپ کتاب جدید و با توجه به درخواست های مکرر از سوی دانش آموزان و بازدید کنندگان وبلاگ بر آن شدم تا همچون سنوات گذشته جزوه ای کامل و جامع به صورت پرسش و پاسخ از متن کتاب درسی تهیه کنم که در آن به تمامی نکات مهم کتاب اشاره شده باشد .

نظر به اینکه این کتاب بسیار دیرتر از موعد منتشر شد و آماده سازی جزوه از تهیه و تنظیم مطلب گرفته تا تایپ به زمان نیاز دارد ، نمی توانم جزوه را به یکباره برای قرار دهم و بنابراین فصل به فصل این کار را خواهم کرد .


اطلاعات

نمونه سوالات نوبت دوم عربی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم پیام های آسمان پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات اجتمایی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم قرآن پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم انشای فارسی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم املای فارسی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هفتم


اطلاعات

نمونه سوالات نوبت دوم عربی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم پیام های آسمان پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات اجتمایی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم قرآن پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم انشای فارسی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم املای فارسی پایه هفتم

نمونه سوالات نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هفتم


اطلاعات

سوالات تستی فصل 13 و 14 علوم هفتم

1) بزرگترین غده بدن کدام است؟

الف) کبد ب) لوزالمعده ج) هیپوفیز د) تیروئید

2) مهمترین عضو دستگاه گوارش از نظر هضم و جذب که همه مواد مغذی از آن جذب می شوند کدام است؟

الف) معده ب) لوزالمعده ج) روده ی کوچک

.......


اطلاعات

سوالات تستی فصل 13 و 14 علوم هفتم

1) بزرگترین غده بدن کدام است؟

الف) کبد ب) لوزالمعده ج) هیپوفیز د) تیروئید

2) مهمترین عضو دستگاه گوارش از نظر هضم و جذب که همه مواد مغذی از آن جذب می شوند کدام است؟

الف) معده ب) لوزالمعده ج) روده ی کوچک

.......


اطلاعات

نقاله کاغذینقاله برای اندازه گیری و یا ایجاد زاویه استفاده می شود . شایع ترین زاویه سنج (نقاله) معمولا از 0 تا 180 درجه است . در این مقاله سعی می کنیم نحوه ی ساخت یک نقاله کاغذی را در 7 مرحله شرح دهیم . این تجربه سر گرم کننده را از دست ندهید !

وسایل مورد نیاز :

  • یک ورقه کاغذ
  • یک پرگار
  • یک خط کش (ترجیحا دو تا)
  • یک تکه کاغذ مربع شکل
  • یک مداد
  • قیچیriazi7.ir


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: ساخت نقاله کاغذی
  • کلمات کلیدی: نقاله ,کاغذ ,زاویه ,ساخت ,نقاله کاغذی ,ساخت نقاله

اطلاعات

هفتمی ها

ادبیات

چندنمونه سوالات ادبیات هفتم

ترم دوم 92-93

هر روز صبح که از خواب بر می خیزید ، بگویید :

« امروز همه چیز برای داشتن یک روز خوب مهیاست . »

و سپس تمام روز را برای یافتن آن تلاش کنید .

یک ع ، طلوع زیبای خورشید و ...

می تواند همان چیزی باشد که در جستجوی آن بودید ...


اطلاعات