معنی و مفهوم دشمن دانا

متن معنی و مفهوم دشمن دانا مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

تحول معنایی در واژه­های تاریخ بیهقی زبان مجموعه­ای نظام­مند و به­هم­پیوسته است که در عین یکپارچگی و تشکّل، پیوسته در حال تکامل و دگرگونی و پویایی است. این تکامل و دگرگونی و پویایی و تحوّل در واژگان هر زبان نیز جاری است. به همین سبب است که در مطالعه­ی تاریخی هر زبان در کنار واژه­هایی که از قدیم­الایام تا کنون معنای خود را حفظ کرده­اند، به واژه­هایی برمی­خوریم که در گذشته در معنایی به کار رفته­اند و امروز به معنای دیگری به کار می­روند یا واژه­هایی که اصولاً وجود نداشته و در دوره­های اخیر ساخته شده­اند. همچنین برخی واژه­ها در متون کهن مشاهده می­شوند که در نوشته­های امروزی اثری از آنها نیست و متروک شده­اند. نگارنده این مقاله در صدد است تا تحول معنایی واژه­های زبان فارسی را با تکیه بر تاریخ بیهقی که یکی از کهن­ترین متون نثر فارسی در قرن پنجم هجری است، بررسی کند. در این تحقیق واژه­های این اثر مکتوب فارسی به تفکیک از نظر حفظ مع ...

مقاله بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه را ارهای مناسب بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه را ارهای مناسب )مطالعه موردی شرکت بیمه دانا( چکیده:بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از ی و سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه ید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسـی و شناسـائی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی (فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت) در شرکت بیمه دانا و اولویت بندی این موانع می پردازیم.جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وب ...

1) هم ایستایی = هومئوستازی: این واژه از هومئو به معنی هم یا همان و ستازی به معنی وضعیت ثابت و ایستا ساخته شده و به معنی تمایل به حفظ تعادل و ثبات و پایداری وضعیت طبیعی بدن است. 2) راکیزه = میتوکندری: این واژه از دو جزء راک به معنی رشته و نخ (در برابر «میتو» یونانی) و ایزه، پسوند تصغیر و شباهت ساخته شده است. 3) بَنداره = اسفنکتر: بندار صفت فاعلی از بند آوردن است که با پسوند ه اسم ساز ترکیب شده است، در معنی بندآورنده. 4) لیزابه = موکوز ، تنابه = لنف: در این دو واژه جزء ترکیبی آبه به مایع بودن دل می کند و لیزابه به معنی مایع ج و تنابه به معنی مایع منتشر در سراسر بدن (تَن) است. 5) بسپار = پلیمر، تکپار = مونومر: مِر به معنی و قطعه،پلی به معنی تعدادزیاد و مونو به معنی تکاست. در برابر پلی، بس به معنی بسیار انتخاب شده و با پار صورت کوتاه شدة ، بسپار و تکپار ساخته شده است. این شیوه در مورد تمامی ترکیباتی که با خوشه واژة بسپار مرتبط هستند به کار گرفته شده و ...

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ...

دمیدند : فوت د گفتی: انگار که ، گویا که شب آمد به روز : روز (از شدّت دود )به شب تبدیل گشت شب و روز :تضاد تناسب بیت دارای اغراق است معنی: دویست نفر برای روشن آتش پیش آمدند وآن قدردمیدند که (از شدّت دود) انگار روز به شب تبدیل شد . مفهوم: بیانگر "شدّت دود" &نخستین دمیدن سیه شد زِ دود زَبانه بر آمد پس از دود ، زود دود ؛ زود : جناس ناقص سیه و دود تناسب دود و زبانه زبانه : زبانه ی آتش ، شعله ی آتش معنی : با نخستین دمیدن در هیزم همه ی فضا از دود سیاه شد و پس از آن خیلی زود آتش شعله ور گردید ( زبانه کشید ) . &زمین گشت روشن تر از آسمان جهانی وشان و آتش ، دمان تناسب زمین وآسمان تضاد جهان: مجاز از " مردم". اغراق دارد وشان : فریاد کنان دمان : دمنده ، وشنده، مست و خشمناک (در این بیت شعله رو) فعل "گشت " (بعد از " وشان "و"دمان" ):حذف به قرینه لفظی کلاً بیت دارای اغراق است معنی : (با شعله کشیدن آتش ) زمین از آسمان نیز روشن تر گردید ، مردم فریاد می کشیدند و آتش نیز شعله ور می ...

ساعت 10: 22 دقیقه روز 20/11/64 توسط فرماندهی کل، فرمان حمله با قرائت رمز عملیات صادر شد: «بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و قاتلوهم حتی لا ت فتنه، یا فاطمه ا هرا(س)، یا فاطمه ا هرا(س)، یا فاطمه ا هرا(س)،» پس از عبور موفقیت آمیز غواصان از رود وشان اروند، یگان های نیروی زمینی پاسداران با پشتیبانی آتش تهیه و شلیک هزاران گلوله، تهاجم خود را در محورهای مورد نظر، آغاز و مبادرت به ش تن خط مقدم دشمن د. با توجه به احتمالاتی که در زمینه هوشیاری دشمن مطرح بود، ش تن خط، پا ازی و گرفتن سر پل مناسب در سریع ترین زمان ممکن، ضمن عبور از رود اروند در تضمین موقعیت علمیات، نقش اساسی داشت. در این راستا غواصان ضمن عبور از رود اروند باید معابر را باز می د تا نیروهای قایق سوار بتوانند با عبور از این معابر، به ساحل دشمن وارد و تا فرا رسیدن روشنایی صبح، منطقه را برای استحکام سر پل پا ازی کنند. ع العمل عراقی ها در لحظات اولیه عملیات و ر ...

برای شناخت معنی شناسی باید ابتدا بدانیم مطالعه علمی چیست ؟ زبان شناسان از هر منظری که به زبان بنگرند در این نکته متفق القول اند که مطالعه علمی در این دانش توصیف پدیده های زبانی در چار چوب یک نظام بدون هر پیش انگاری است . این توصیف چنان باید باشد ه بتوان صحت و سقم آن را محک زد. شاخه های معنی شناسی: 1- معنی شناسی فلسفی : بخشی از مطالعه فلسفی زبان را تشکیل میدهد . این گونه معنی شناسی سابقه طولانی دارد و برحسب منابع موجود به قرن 4 ه.ق و آرای افلاطون در رساله های کراتیلوس و لاخس باز میگردد. 2- معنی شناسی منطقی : بخشی از منطق ریاضی است و بر حسب دیدگاه های بو انو- مزگه – تاسکی – گودل – زبان را ابزاری برای صحبت در باره جهاز خارج از زبان در نظر میگیرد و سعی بر ان است با توجه به موقعیت جهان خارج صحت و سقم جملات زبان تعیین شود.( رهیافتی اجاعی ) 3- معنی شناسی زبانی : این د انش زبان شناسی نخستین بار از سوی (برال) معرفی شد . در معنی شناسی زبانی توجه معطوف ...

توضیح برخی از آرایه های ادبی موجود در کتب ـ تشبیه : مانند چیزی به چیز دیگر است با وجود ویژگی یا ویژگی های مشترک . هر تشبیه چهار رکن دارد که عبارتند از : الف : مشبه ( طرف اول ) : چیزی که آن را به چیز دیگری مانند می کنیم . ب : مشبهٌ به ( طرف دوم ) : طرفی که مشبه را به آن مانند می کنیم . پ : وجه شبه : همان ویژگی مشترک بین مشبه و مشبهٌ به است . وجه شبه را معمولاً از مشبهٌ به می گیرند . هرگاه وجه شبه دور از ذهن باشد تشبیه زیباتر و خیال انگیزتر می شود . ت : ادات تشبیه : کلمه هایی هستند که تشبیه را می سازند از قبیل : مانند ، مثل ، شبیه و ... . مانند : « زسم اسب می چرخید بر خاک به سان گوی خون آلود سرها » که در این تشبیه : سرها مشبه ، گوی خون آلود مشبهٌ به ، ادات تشبیه به سان و وجه شبه که برگرفته شده از گوی است ، چرخیدن می باشد . ــ گاهی در تشبیه ممکن است وجه شبه یا ادات تشبیه یا هر دو حذف شوند . اگر در تشبیه وجه شبه و ادات تشبیه حذف شود تشبیه بهتر است . گاهی که این دو ر ...

سوغورلو ( تخت سلیمان) در دامن سبز و وسیع دره "ساروقsaruq " (نک. ساروق) در میان کوههای آتشفشانی "آلاداغaladağ " در جنوب غربی آزربایجان، در شمال شهر "تیکان تپهtikantәpә " (نک. تیکان تپه-تکاب) و در جنوب شرقی دریاچه "اورموurmu " (نک. اورمو-ارومیه) بر بالای تپه "سوغورلوsuğurlu "، محوطه جهانی و مجموعه تاریخی "سوغورلو" واقع شده است که در زبان فارسی موسوم به "تخت سلیمان" می باشد. سوغورلو (تخت سلیمان) و مجموعه آثار باستانی و تاریخی آن یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ و تمدن آزربایجان و یکی از نمادهای باشکوه معماری آزربایجانی محسوب می شود. در این مجموعه تاریخی که دارای ارزش سمبلیک مهمی است، بقایای آثاری از دوران ماقبل تاریخ، ت و تمدن ماننائی (اولین ت آزربایجانی)، تاریخ سامی-عبری- ی، عهد ماد و اشکانی (هر دو با تباری مناقشه دار)، سازه های مربوط به دوره ایرانی-ساسانی-زردشتی و تمدن تورکی-موغولی-ایلخانی موجود است. طراحی آتشکده، قصر و طرح کلی محوطه بر ایجاد ...

گزارش کارآموزی بررسی بیمه دانا گزارش کارآموزی بررسی بیمه دانا در 78 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی گزارش کارآموزی بازدید ها 4 فرمت فایل doc حجم فایل 245 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 78 فروشنده فایل کد کاربری 2102 تمام فایل ها گزارش کارآموزی بررسی بیمه دانا در 78 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: آشنایی با محل کارآموزی............................................................................... 1مقدمه.............................................................................................................................. 1تاریخچه شرکت.............................................................................................................. 2چارت سازمانی................................................................................................................ 3فصل دوم: معرفی انواع بیمه ها......................................................................................... 6بیمه خودرو..................................................................................................................... 6بیمه درمان گروهی.......................................................................................................... 17 ...

بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دی ۱۳۵۶بسم الله الرّحمن الرّحیموالحمدلله ربّ العالمین والصّلاة والسّلام علی سیّدنا القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین و لعنةالله علی اعدائهم اجمعین. خیلی خوش آمدید مردم عزیز قم، برادران و خواهرانی از مردم قم، از حوزه ی علمیّه ی شریفه ی قم؛ به همه ی شما خوشامد عرض میکنم؛ زحمت کشیدید، لطف کردید. یاد این حادثه ی بزرگ و اثرگذار و مستمر در تاریخ را گرامی میدارم. درباره ی نوزدهم دی و مناقب مردم قم زیاد حرف زده ایم. هرچه عرض تکراری است و بارها گفته شده. خلاصه اش همین آیه ی شریفه ای است که این قاری محترم خواندند: لا یَستَوی مِنکُم مَن اَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَ قاتَلَ [اولٰئِکَ اَعظَمُ دَرَجَةً] مِنَ الَّذینَ اَنفَقوا مِن بَعدُ وَ قاتَلوا.(۱) مردم قم قبل از آنکه حرکت بزرگی از ملّت ایران دیده بشود و شروع بشود، قیام د. خب، حرکت مردم قم حرکت بسیار اثرگذاری ...

معنی “لاکچری” چیست + سو رایز لاکچری های تهرانلاکچری,لاکچری سو رایز,لاکچری معنی,لاکچری های تهران,لاکچری تهران,معنی لاکچری چیست,لاکچری به چه معنی است,معنی لاکچری به فارسی,معنی لاکچری در خودرو,لاکچری به معنی,رستوران های لاکچری تهران,خانه های لاکچری تهران,اتو لاکچری تهران,رستوران لاکچری تهران,لاکچری در تهران لاکچری کلمه ای است که این روزها آن را زیاد می شنویم.خیلیها دوست دارند بدانند که لاکچری به چه معناست و ریشه آن چیست.همه ما تا بحال بارها کلمه لو را شنیده ایم و بارها بکار برده ایم و با توجه به اینکه این کلمه لاتین است ولی در زیان فارسی کاملا جا افتاده است.نوعی از زندگی است که فرد در آن دوست دارد وسایل لو ب د و بعبارتی لو زندگی کند که به آن لو گرایی یا لاکشری می گویند(luxury).در ایران این کلمه را لاکچری تلفظ می کنند که بعبارتی لاکچری همان لو بودن و لو زندگی است. انی که سبک زندگیشان لاکچری است دوست دارند بهنرین و با کیفیت ترین مارک ...

معنی “لاکچری” چیست + سو رایز لاکچری های تهرانلاکچری,لاکچری سو رایز,لاکچری معنی,لاکچری های تهران,لاکچری تهران,معنی لاکچری چیست,لاکچری به چه معنی است,معنی لاکچری به فارسی,معنی لاکچری در خودرو,لاکچری به معنی,رستوران های لاکچری تهران,خانه های لاکچری تهران,اتو لاکچری تهران,رستوران لاکچری تهران,لاکچری در تهران لاکچری کلمه ای است که این روزها آن را زیاد می شنویم.خیلیها دوست دارند بدانند که لاکچری به چه معناست و ریشه آن چیست.همه ما تا بحال بارها کلمه لو را شنیده ایم و بارها بکار برده ایم و با توجه به اینکه این کلمه لاتین است ولی در زیان فارسی کاملا جا افتاده است.نوعی از زندگی است که فرد در آن دوست دارد وسایل لو ب د و بعبارتی لو زندگی کند که به آن لو گرایی یا لاکشری می گویند(luxury).در ایران این کلمه را لاکچری تلفظ می کنند که بعبارتی لاکچری همان لو بودن و لو زندگی است. انی که سبک زندگیشان لاکچری است دوست دارند بهنرین و با کیفیت ترین مارک ...

اصل و نسب اشو زرتشت عد اجتماعی جهانشمول • گئوماته، گئوتمه بودا، هومان و ایّوب و لقمان نامها و وجوه متفاوت زرتشت سپیتمان هستند « زرتشت همان گئوماتای مغ، مصلح اجتماعی بزرگ عهد پادشاهان نخستین هخا است» سپیتمه(پدرزرتشت) با آمیتی دا ("دانای آشیانه ") دختر آستیاگ ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب دو پسر گردید که موسوم بودند به سپیتاک ( به معنی لفظی "فردسفید ومقّدس"،همان زرتشت) و مگابرن("دارندهً ثروت بسیار") که بعد از546 سال پیش ازمیلاد از طرف کورش هخا والی ولایات دربیکان در سمت باختر(بلخ) و هیرکانیه (وهرکانه، گرگان) گردیدند. این مطلب حاوی اسنادتاریخیِ بسیار مهّمی است، چه این هر دو ولایت درآن زمان تحتِ نظر ویشتاسپ (گشتاسب، پدر داریوش) ساتراپ ولایت بزرگ پارت اداره می شدند. کورش حّداقّل تا سال546 پیش از میلا د خویشاوند و حامی خویش یعنی ویشتاسپ (گشتاسب) را به حاکمیت ولایات ماد سفلی و ماد کوچک(آذربایجان) برگزیده بود و وی به همراهِ برادرش زریا ...

شرح درس رستم و اشکبوس کیخسرو در اساطیر و حماسه های ایرانی و شاهنامه فردوسی، فرزند سیاوش و فرنگیس و نواده کیکاووس و افراسیاب است. واژه کیخسرو به معنی شاه نیک نام است. کیخسرو در دیانت و شهامت، سرآمد شاهان کیانی و نسبت به کیکاووس خوش نام تر است. زیرا کیکاووس در شاهنامه اعمالی موذیانه انجام می دهد اما کیخسرو به عنوان پادشاهی عادل و شجاع باقی می ماند. در شاهنامه و متون پهلوی کیخسرو نمادی از یک شاهنشاه آرمانی است. شرح درس رستم و اشکبوس کیخسرو در اساطیر و حماسه های ایرانی و شاهنامه فردوسی، فرزند سیاوش و فرنگیس و نواده کیکاووس و افراسیاب است. واژه کیخسرو به معنی شاه نیک نام است. کیخسرو در دیانت و شهامت، سرآمد شاهان کیانی و نسبت به کیکاووس خوش نام تر است. زیرا کیکاووس در شاهنامه اعمالی موذیانه انجام می دهد اما کیخسرو به عنوان پادشاهی عادل و شجاع باقی می ماند. در شاهنامه و متون پهلوی کیخسرو نمادی از یک شاهنشاه آرمانی است. افراسیاب شاه ...

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (69)مجموعه: خواندنیهای دیدنی جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی ع نوشته های زیبا جمل های آموزنده جمل های با معنی جمل های زیبا و خواندنی جمل های زیبا و خواندنی ع نوشته های جذاب ع نوشته های جالب ع نوشته های زیبا و مفهومی ع نوشته های عاشقانه جمل های آموزنده جمل های با معنی جمل های زیبا و خواندنی جمل های زیبا و خواندنی ع نوشته های جذاب گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته ...

برخی از غواص ها در خاطرات خود می گویند: «پس از آنکه وارد رودخانه شدیم، سطح رودخانه را موجی فرا گرفت که موجب شد سرهای ما در میان امواج، از دید دشمن مخفی بماند.»گروه جهاد و مقاومت مشرق - سرتیپ پاسدار «یعقوب زهدی» جانشین فرماندهی توپخانه در عملیات والفجر8 در یادداشت خود به تشریح عملیات والفجر 8 پرداخته است، که در ادامه می خوانید:بعد از عملیات پیروزمند بیت المقدس و آزادسازی مشهر قهرمان و در پی اخذ موافقت حضرت (ره) جهت ورود به خاک عراق، سیاست تعقیب و تنبیه م در دستور کار م عان قرار گرفت.هدف این سیاست تحقق شرایط ایران مبنی بر معرفی م و آغازکننده جنگ - رفع و تامین مرزهای بین المللی، تامین خسارات ایران و اسرا بود.در این راستا عملیات های متعددی از جمله رمضان، مسلم بن عقیل، محرم و سلسله عملیات های والفجر، خیبر و بدر انجام گرفت که ضمن انهدام بخشی از ماشین جنگی دشمن، مناطق دیگری از سرزمین های ی در جدار مرزی آزاد شده و بدین ترتیب جنگ به داخ ...

نویسنده: ی است که آراء و افکار خود را به شکلی هنرمندانه، جذاب و قابل فهم از طریق نگارش بیان می کند.نخستین تعریف زبـان (تعریف منطقیون): وسیله ای است برای بیان تفکر.تعریف جامعه شناختی از زبان (دومین تعریف): وسیله ای است برای برقراری ارتباط.تعریف فردینان دوسوسور از زبان (تعریف زبان شناختی): زبان نهادی است اجتماعی که زندگی گویشوران خود را آسان می سازد.تعریف نهاد اجتماعی: به هر پدیده ای گفته می شود که دارای دو ویژگی همزمان باشد: 1) قراردادی بودن، 2) پذیرفته شدن آن در بین همه افراد جامعه آماری.تقسیم بندی آواها:1 – آواهای با صدا: به آواهایی گفته می شود که از هنگام تولید تا زمان وج به هیچ مانعی برخورد نمی کنید. 2 – آواهای بی صدا: آواهایی هستند که از هنگام تولید تا زمان وج حداقل به یک مانع برخورد می کنند که آواشناسان این آواها را برمبنای مانع موجود نامگذاری می کنند مانند دندانی، لبی و ...تقسیم بندی آواهای باصدا:1 – کوتــاه مانند -َ-ِ-ُ 2 – کشی ...

نویسنده: ی است که آراء و افکار خود را به شکلی هنرمندانه، جذاب و قابل فهم از طریق نگارش بیان می کند.نخستین تعریف زبـان (تعریف منطقیون): وسیله ای است برای بیان تفکر.تعریف جامعه شناختی از زبان (دومین تعریف): وسیله ای است برای برقراری ارتباط.تعریف فردینان دوسوسور از زبان (تعریف زبان شناختی): زبان نهادی است اجتماعی که زندگی گویشوران خود را آسان می سازد.تعریف نهاد اجتماعی: به هر پدیده ای گفته می شود که دارای دو ویژگی همزمان باشد: 1) قراردادی بودن، 2) پذیرفته شدن آن در بین همه افراد جامعه آماری.تقسیم بندی آواها:1 – آواهای با صدا: به آواهایی گفته می شود که از هنگام تولید تا زمان وج به هیچ مانعی برخورد نمی کنید. 2 – آواهای بی صدا: آواهایی هستند که از هنگام تولید تا زمان وج حداقل به یک مانع برخورد می کنند که آواشناسان این آواها را برمبنای مانع موجود نامگذاری می کنند مانند دندانی، لبی و ...تقسیم بندی آواهای باصدا:1 – کوتــاه مانند -َ-ِ-ُ 2 – کشی ...

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 922 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 111 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1)مقدمه 4 2-1) بیان مسئله تحقیق. 5 3-1) چارچوب نظری. 7 4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش.. 8 5-1) اه پژوهش.. 9 1-5-1) اه علمی تحقیق. 9 2-5-1)اه کاربردی تحقیق. 10 6-1 )فرضیه های تحقیق. 10 7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11 فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه 16 2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری. 18 1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فکری. 20 3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری. 21 1-3-2) ادوینسون و مالونه 22 2-3-2)روس و همکارانش.. 23 3-3-2) بونتیس.. 23 4-3-2) بروکینگ... 24 5-3-2) سویبی. ...

آغاز عملیات بیت المقدس در حالی که قوای عراق در منطقه عمومی مشهر تقویت می شد، عملیات بیت المقدس در ساعت 00:55 بامداد 1361/2/10 با قرائت رمز مبارک یا علی ابن طالب (ع) برای آزادسازی مشهر آغاز شد. نیروهای رزمنده - که از ساعت ها قبل در انتظار فرمان حمله بودند - در تمام محورهای عملیات به دشمن حمله ور شدند. در محور قرارگاه قدس، هوشیاری دشمن و وجود استحکامات متعدد، موجب شد نیروها تنها قسمتی از منطقه جنوب رودخانه کرخه کور را به عنوان س ل تصرف کنند. در محور قرارگاه فتح، یگان ها پس از عبور از کارون خود را به جاده اهواز - مشهر رساندند و به ایجاد استحکامات و جلوگیری از نقل و انتقال و تحرک دشمن در این جاده پرداختند. نیروهای قرارگاه نصر نیز اگر چه پیشروی د، اما نتوانستند با نیروهای قرارگاه فتح الحاق کنند. دشمن با درک محورهای عملیات قوای ایران و اه آنان، پس از سازمان دهی نیروهایش، پاتک کرد. اولین پاتک سنگین دشمن در محور قرارگاه قدس و از جنوب رودخانه ک ...

اشکال بنیادی برهان وجودی (آنسلم)اشکال اساسی و بنیادین برهان «آنسلم» اشتباه بین مفهوم و مصداق است. هر که اندک آشنایی با بیانات فلاسفة ی داشته باشد و مخصوصا تفاوت میان حمل اولیذاتی و حمل شایع صناعی را بداند، به راحتی میتواند مغالطة موجود در برهان را بیابد. با این توضیح که:قضایایی را که ما به کار میبریم از یک دیدگاه به دو دسته تقسیم میشوند: گاهی توجه ما تنها به مفهوم موضوعی است که در قضیه به کار رفته است و هیچ توجهی به هستی او در خارج از ذهن نداریم و گاهی نیز برع تمام توجهمان به هستی آن موضوع در خارج از ذهن است و احکامی را که برای آن موضوع در نظر میگیریم با توجه به مصداق خارجی آن است. مثلاً اگر انسان را در نظر بگیریم. اگر گفتیم که تعریف انسان عبارت است از: «حیوان ناطق» و آن را در قالب این قضیه آوردیم که: «انسان حیوان ناطق است». در اینجا توجه ما تنها به معنا و مفهوم ذهنی انسان معطوف است و به مصداق و وجود خارج از ذهن انسان هیچ کاری نداری ...

ایران کشوری با تمدن بسیار قدیمی است و نام کوه های آن هم از زمان باستان بر روی آنها نهاده شده و به مرور زمان دچار تغییراتی شده که آنها را عجیب و بعضا نامفهوم کرده است. در این مطلب وجه تسمیه بعضی کوه های معروف ایران را با هم مرور خواهیم کرد. توچالبه معنی چال آبگیر و دریاچه ی کوچک است. چون قله ی توچال در کنار دریاچه قرار دارد آن را بدین نام خوانده اند.تهران در گذشته و حال. جانستون جانستون مخفف جان ستان است. دشت پای کوه به قدری زیبا است که جان را می ستاند. چپکرو کوه نوردان به دلیل تمایل قله به جهت غرب و سمت چپ نام چپکرو را بر آن نهاده اند. سان از کوه های تخت سلیمان. به مناسبت وجود س های زیاد در این منطقه آن را سان نامیده اند. کتاب کوه ها و غارهای ایران، ص320 سنگ واژه اگر در کلمه های مرکب به صورت پیشوند آید به معنای بزرگ و نتراشیده و ناهموار به کار می رود. سنگ یعنی جایی که در آن سنگ های بزرگ و نتراشیده و ناهموار قرار دارد. فرهنگ معین درفک واژه ...

ویژه نامه آزادسازی مشهر مشهر شهری در آسمان مقدمه و آزاد سازی مشهر در دوره دفاع مقدس، یکی از نقاط عطف جنگ تحمیلی و حتی تاریخ معاصر ایران است. آزاد سازی مشهر از وجود گران بعثی تنها با اتکاء به قدرت خودی، ایمان و رشادت دینی و غیرت ملی- میهنی امکان پذیر شد . مقاومت مردم مشهر و سربازان و رزمندگان ایرانی در مقابل م ی که تقریبا همه قدرتهای مطرح و برتر جهان از آن حمایت می د. بقدری ستودنی بود که پس از گذشت سالیان زا آن، ی حضرت آیت الله العظمی (مدظله العالی) در مقایسه با سقوط اخیر رژیم صدام در مقابل حملات ، فرمودند: بغداد با بیش از 120 هزار نیروی نظامی، 35 روز در برابر هجوم عراقی ها مقاومت د که ملت ایران باید به آن افتخار کنند.مقاومت در برابر هجوم عراق و تلاش برای آزادسازی مشهر، مدیون فرزندانی بود که در دامان انقلاب ی تربیت شده بودند. اینان نه تنها برای دفاع از زاد و بوم خود در برابر م ، بلکه برای اعلام و حفظ اعتبار و اقتدار حیات مجدد می جنگیدن ...

سبب نظم کتاب:گذشته هفت و ده از هفتصد سا هجرت ناگهان در ماه شوالرسولی با هزاران لطف و احسانرسید از خدمت اهل اسانبزرگی کاندر آنجا هست مشهوربه انواع هنر چون چشمه هورجهان را سور و جان را نور اعنی سالکان سید حسینیهمه اهل اسان از که و مهدر این عصر از همه گفتند او بهنبشته نامه ای در باب معنیفرستاده بر ارباب معنیدر آنجا مشکلی چند از عبارتز مشکلهای اصحاب اشارتبه نظم آورده و پرسیده یک یکجهانی معنی اندر لفظ اندکز اهل دانش و ارباب معنیسؤالی دارم اندر باب معنیز اسرار حقیقت مشکلی چندبگویم در حضور هر دمندنخست از فکر خویشم در تحیرچه چیز است آنکه گویندش تفکرچه بود آغاز فکرت را نشانیسرانجام تفکر را چه خوانیکدامین فکر ما را شرط راه استچرا گه طاعت و گاهی گناه استکه باشم من مرا از من خبر کنچه معنی دارد اندر خود سفر کنمسافر چون بود رهرو کدام استکه را گویم که او مرد تمام استکه شد بر سر وحدت واقف آ شناسای چه آمد عارف آ اگر معروف و عارف ذات پاک استچ ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنی شناسی در روانشناسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنی شناسی در روانشناسی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل 152 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 67 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه معنیدرمانی: در شهر وین ، پایتخت اتریش و در قاره اروپا سه مکتب روانشناسی بنیاد گذاشته شده است . مکتب روانکاوی فروید ، مکتب روانشناسی فردی آدلر و مکتب معنا درمانی فرانکل . فرانکل بنیان گذار مکتب معنا درمانی لوگوتراپی در بیست ...

ایهام و ایهام تناسب ایهام = یعنی « ی را به گمان افکندن » اما در ادبیات هنری است که شاعر ، لغتی را که دو معنا دارد در سخن خود آنچنان به کار ببرد که خواننده در نخستین برخورد ، در انتخاب معنی مورد نظر گوینده پی ببرد . اگر ی بگوید « من ، شیر یده ام » بسته به موقعیت خاص گوینده ، تصور شنونده ممکن است « شیر خوردنی ، شیر درنده ، یا شیر آب » باشد و این همان صنعت ایهام است ، زیرا شنونده مجبور است که در خیال خود معنی مورد نظر گوینده را جستجو کند . مثال : هر تیر که در کیش است ، گر بر دل ریش آید ما نیز یکی باشیم از جملة قربانها « سعدی » تیردان ، قربانی ایهام تناسب = آن است که گاهی دو یا چند کلمه در لفظ متناسب به کار می روند اما در معنی مناسبتی با هم ندارند . به عبارت دیگر آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی که یک معنی آن مورد نظر و پذیرفتنی است و معنی دیگر نیز با بعضی از اجزای کلام تناسب دارد . چون شبنم او فتاده بودم پیش آفتاب مهرم به جان رسید و به عیوّق بر ...

واج آرایی ( نغمه ی حروف ) : تکرار یک واج ( صامت یا مصوت ) است در کلمه های یک مصراع یا یک بیت یا عبارت نثر ، به گونه ای که کلام را آهنگین می کند و آفریننده ی موسیقی درونی باشد و بر تاثیر سخن بیافزاید این تکرار آگاهانه ی واج ها را « واج آرایی » گویند . مثال : درین درگه که گه که که وگه که که شودناگه مشو م توجه : در زبان فارسی بیست و نه واج داریم / ( بیست و سه صامت و شش مصوت ) صامت ها همان حروف الفبای فارسی هستند و مصوت ها « ـــَــِــُ » و « ا » ، « ی » ، « و » می باشند . *********************************************************************************************** سجع : آوردن کلماتی در پایان جمله های نثر که در وزن یا حرف یا حرف آ یا هر دو ( وزن و حرف آ ) با هم ی ان باشد . سجع در نثر حکم قافیه در شعر را دارد . نمونه هایی از آثار مسجع : اوّلین با سجع در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری ( قرن پنجم ) به کار گرفته شد و بعدها سعدی در « گلستان » ، جامی در « بهارستان » ، نصرالله در « کلیله و دمنه » آن را به حد ک ...

عدل بشری و عدل الهیما افراد بشر ، فردی از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سوئی ندارد ، به حقوق آنها نمی‏کند ، هیچگونه تبعیضی میان افراد قائل نمی‏گردد ، در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اراده اوست با نهایت بیطرفی به همه به‏ یک چشم نگاه می‏کند ، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر ، طرفدار مظلوم‏ و دشمن ظالم است ، چنین ی را دارای نوعی از کمال می‏دانیم و روش او را قابل " تحسین " می‏شماریم و خود او را " عادل " می‏دانیم .در مقابل ، فردی را که نسبت به حقوق دیگران می‏کند ، در حوزه‏ قدرت و اراده خود میان افراد تبعیض قائل می‏شود ، طرفدار ستمگران و خصم‏ ضعیفان و ناتوانان است ، و یا لااقل در مناقشات و کشمکشهای ستمگران و ستمکشان " بی تفاوت " است ، چنین ی را دارای نوعی نقص به نام " ظلم " و ستمگری می‏دانیم و خود او را " ظالم " می‏خوانیم و روش او را لایق " تقبیح " می‏شماریم .خدای متعال چطور ؟ آیا اولا به همان معنی که در باره بشر ، عد ، کمال است ، و ظلم ، ...

نویسندگان : محمد حاتمی کیا کارشناس ارشد جامعه شناسی مدرس کورش داوری دانشجوی ی جامعه شناسی شیراز چکیده هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش ها و موانع و مشکلات برون سپاری فعالیت های ثبت احوال استان کهگیلویه و بویر احمد و ارایه را ار های مناسب می باشد. این مطالعه به روش پیمایشی و به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. جهت تعیین حجم نمونه به روش آماری تعداد 400 نمونه از افراد بالای 18 سال استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب و به کمک ابزار پرسشنامه ، داده ها جمع آوری و با نرم افزار آماری spss وبه روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی-مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیلی نشان می دهد: بین شاخص های سازمانی و ابعاد آن شامل ( وضعیت نامناسب ساختمان های اداری ، نبود تجهیزات ، عدم ثبت به موقع وقایع چهار گانه ، ناهماهنگی بین بخشی و برون بخشی) با برونسپاری خدمات اداره ثبت احوال رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که سطح معناداری ...

اختصاصی از ژیکو درس پنجم دانایی با و پر سرعت . نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 23 صفحه« بسم الله ارحمن الرحیم » نام درس : ادبیات فارسی موضوع : درس پنجم (دانایی) «درس چهارم» شعر اول شعر دوم معنی لغات خود ارزی دانش های زبانی و ادبی بدان کوش تا زود دانا شوی چو دانا شوی زود والا شوی نه دانا تر آن که والاتر است که والا تر است آن که داناتر است نبینی ز شا هان که بر تخت گاه ز دانندگان باز جویند راه ؟ اگر چه بمانند د یر و د راز به دانا بود شان همیشه نیاز نگهبان گنجی تو از دشمنان و دانش نگهبان تو جا ودان به دانش شود مرد ، پرهیزکار چنین گفت آن ب د هوشیار که دانش ز تنگی پناه آورد چو بیراه گردی به را ه آورد بوشکور بلخی دانایی بدان کوش تا زود دانا شوی / چو دانا شوی زود والا شوی ۱- بدان کوش : تلاش زیادی کن ۲- زود : قید زمان ۳- دانا : صفت فاعلی ( بن مضارع + ا ) نقش دستوری آن مسند است. ۴- شوی : فعل اسنادی ۵- چو : وقتی که ، هنگامی که ، ح ...

اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت درس پنجم دانایی با و پر سرعت . دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پاو وینت : تعداد اسلاید : 23 صفحه« بسم الله ارحمن الرحیم » نام درس : ادبیات فارسی موضوع : درس پنجم (دانایی) «درس چهارم» شعر اول شعر دوم معنی لغات خود ارزی دانش های زبانی و ادبی بدان کوش تا زود دانا شوی چو دانا شوی زود والا شوی نه دانا تر آن که والاتر است که والا تر است آن که داناتر است نبینی ز شا هان که بر تخت گاه ز دانندگان باز جویند راه ؟ اگر چه بمانند د یر و د راز به دانا بود شان همیشه نیاز نگهبان گنجی تو از دشمنان و دانش نگهبان تو جا ودان به دانش شود مرد ، پرهیزکار چنین گفت آن ب د هوشیار که دانش ز تنگی پناه آورد چو بیراه گردی به را ه آورد بوشکور بلخی دانایی بدان کوش تا زود دانا شوی / چو دانا شوی زود والا شوی ۱- بدان کوش : تلاش زیادی کن ۲- زود : قید زمان ۳- دانا : صفت فاعلی ( بن مضارع + ا ) نقش دستوری آن مسند است. ۴- ...