راه اثبات خداوندمنان

متن راه اثبات خداوندمنان مابین مطالب و اخبار صدها سایت و وبلاگ معتبر فارسی جستجو و نتایج به دست آمده است. هیچ کدام از اطلاعات منتشر شده توسط وبسایت نوشا ایجاد نگردیده و مطالب از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم-تثلیث- ان قبل از حضرت علیه السلام وبعداز حضرت علیه السلام به کمک خداوندمنان به کمال میرسیدند بودن انکه نیازمند روح خدای باشند- حال اگر حضرت علیه السلام بر برا یانکه به کمال برسد نیازمند روح الهی باشد که عقلا محال است معنای ان این است که خداوند منان نقص دارد واین هم محال استحضرت جبرائیل علیه السلام هم به همین نحو نیازمند روح خدائی نیست حضرت علیه السلام روح انسانی ایشان مخلوق خداوندمنان- پس عبد الهی است وبه همین طریق روح فرشته ایحضرت جبرائل علیه السلام هم مخلوق خداوندمنان است پس عبدالهی است ولی روح های خدائی چناچه وسیله الهی باشند ومطیع خداوندمنان باشند پس مخلوق هستند واستقلال ندارند وچناچه استقلال داشته باشند ودرامر خلقت شریک خداوندمنان باشندپس خداوندمنان ناقص است که این امرهم محال است وچون حضزت علیه السلام وحضرت جبرائیل علیه السلام درخلقت هستی نقشی مستقل ندارندپس خدائی انان هم عبودیت وپرستشی ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در علامه طباطبائی رحمت الله علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست ها مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول د لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در علامه طباطبائی رحمت الله علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست ها مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول د لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در علامه طباطبائی رحمت الله علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست ها مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول د لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در علامه طباطبائی رحمت الله علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست ها مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول د لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله اقای جواد طاهری- که درزمانی-که- دانشجوی فوق لیسانس فلسفه دین در علامه طباطبائی رحمت الله علیه-تز دانشجوئی ایشان ازصفحه57 تا66تبدیل به یک مقاله شده است- که این مقاله به زبان انگلیسی است-که جزوه پاسخ به درخواست ها مذهب است- عنوان مقاله این است که": فکر بعنوان یک واقعیت وحقیقت-برای درک احتمالی ؟؟وجود خداوند باشد- درمبحث گفتمان جدلی برای از شاخه وجود غیر طبیعی وغیرمادی برای اثابت ضرورت-ها-مقدمتا درتاریخ ادیان اثبات شده است علم ازهرنوع بیش از اعجاز مردم رابه سمت خداوندمنان اورده است- درداستان حضرت موسی علیه السلام همه قبطی ها معجزه دیدند ولی فقط سحره یعنی ساحرین چون علم داشتند اعجاز قبول د لذا بقول یک عالم- خداوندمنان اول انسان ضعیف خلق کرد که بریا نجات خوداش به تکاپوی وتلاش دستزندودرضمن به علم برسدتا مسئله راحل کند- ودراین را مشکلات گذاشت که بسیارتفکر وتعقل کند وعقلی به اسناسن داده ...

بسم الله الرحمن الرحیم-ده نقل از حضرت علیه السلام-1- شما بدانید- که من تا ا باشماهستم-2- قلب خودر به مشکلات ومسائلرنجور نسازید- به خداوندمنان اعتماد کنید- به من هم اعتماد کنید—3- من صراط هستم- من حقیقت هستم- ومن حیات بخش هستم- به سمت پدربیاید تنها راه از طریق من است—4- برای چه امری یک فرد میتواند سودزیادبرد- که او تمام ئنیارا بدست اورد-و-در نج ان باشد که روح خودرا از دست داده است-5- دستور جدیدی من به شما میدهم- هر دیگری را دوست داشته باشد- همچنان که من شمارا دوست دارم- بنابراین شما میبایست تک تک افرادرا دوست داشته باشید-6- اجازه دهید فردی که بین شما است وگناه نکرده است اولین فرد باشد که سنگ رامیزند-7- رحمت الهی همگی مهربانی او است- برای ان است که انها مهربانی خودرا نشان دهند—8- همچنان که- پدرمن رادوست داردمن باتاکید شمارا دوست دارم—9- ن به شما میگویم- دشمنان خودرا دوست داشته باشید- وبرای انی باتعصب زشت با شما رفتار میکنند- بنابراین ممک ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در فرق ی- عده ای اهل حدیث هستند- یعنی فقط حدیث قبول دارند- ومعنای حدیث ملاک است به استنباط ایمان ندارند که ممکن است شامال مصداق های دیگر هم بشود یعنی بسط پیدا کندبقول خارجیان- باز- باشد- دونوع مقلد دارد- مقلد اگاه ومقلد نا اگاه- مقلد اگاه تحقیق میکند ومتوجه میشود معنا درست است- مقلدنااگاه به فردفتوا دهنده ایمان دارد هرچه ایشان گفت قبول میکند واین تئوری مردتوجه علمای ی تا امروز بوده است- بعد از اواخباری هستند تاحدی استنباط راقبول دارند ولی دلیل عقلانی نمیخواهد فهم فتوا دهند کافی است- بعداز ان اصولی هستند که بعلاوه عقل است بایدفهم خودرا عقلانی اثبات کند- حال اینمطلب مطرح است که اگرمانص- یعنی مطلبی که مسلما از وحی گرفته شده است داشته باشیم میتوانم از فرق دیگر چه ی چه غیر ی استفاده کنیم یانه- گروهی معتقدهستد نمیشود- وگروه ای معتقدهستندباتوجه به عقل میشود- فرق های زیادی درتمام مذاهب ایجاد ش ...

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای هاشمی از سایت کلمه مد اوم بیان میکند که شفاعت وجودندارد زیرا ایه ای که شفاعت بت ها راردمیکندکافی است اولا بت ها کارهای زیاد ی می د-جناب اقای عمروبن لحمی خزاعی به شام رفت ودیدانها بت پرست هستند دلیل اش را پرسید گفتند اثین بت برای ما باران میاورد وبه ما کمک میکند- ایشان مانند غرب زدگان فرمودند یکی هم به من بدهید بت هبل راکه بشکل یک جنگی بودبرای اوتهیه دکه بسیار باغیرت کهاگر مسئله برای مکه پیش بیاید ایاشن غضبناک شود اشعهای از چشمانش ساطع میشود وانهارا هلاک میکند واعراب ازاوسخت میترسیدند وروی خودرا میپوشاند که خشم اوانهارا اسیبی نرساند منات –خدا ایزد مرگ وسرنوشت وحیات بود وهمچنین دیگر بت ها-در ربوبیت نقش داشتند بچه شرور را رام کنند- برای انها قربانی می د واطعام میدادنددرثانی ان برای ان امده اندکه انسان به خداوندمنان نزدیک کنند خیلی از اقایان عجیب است که چون بتهاهم چنین می دپس اینعمل از اولی ...

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای هاشمی- از سایت کلمه- قر ان بطن اول اش راتاحدودی همه میفهمندهمین بطن اول دربسیاری از جاها باعلم انروزمطابقت نداشه است وگیچ میشدند میبایست انمطلب راب انی قابل فهم اسان کنند مثلا علم انروز باور داشت که ستارگان به فلکی یک مداردایره مانند فیزیکی میخ شدند واین دایره ها به هم میخ شدند که دایره برزگتر فلک وافلاک توسط عاملی میچرخد که بعضی معتقدبودند دردست خداوندمنان است ومابقیه هم میچرخند ولی قران مطلب رابهنحو دیگری گفت که انهاستونی دارند که دیدنی نیستند ودر درک ان مانده بودند ومانند ان- اما قران بطن های دیگری دارد که تخصصی تر است ایا این موضوع اشکال دارد؟ قران یک دایرت المعارفی است که حدندارد وبی همتا است ولی نیاز به معصوم علیه السلام دارد- درایه ای که تفسیر کردید اگر کمی دقت کرده بودید موضوع شیعه حل شده بود- قران فرمودند که ای حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلام من به تو وحی همانطور که به کذ ...

بسم الله الرحمن الرحیم— ی جواهرات در انگلستان به یک شوخی سال میماند-؟؟!!- خداوندمنان- عادل وبخشنده –حکیم- مدیر ومدبر است- مرد نیست فراتراز مرد وزن وهرنوع مخلوق است وخالق مرد وزن است- خیلی عجیب است که یک الیت معتقد است رب النوع اول خدای زن بوده است- .سپس خدای مردساز بوجودامده است چه تصور بچه گانه ای- ولی خداوندمنان را باور نمیکند- مذهبی که مخالف عقل- انصاف- شجاعت مطلوب-عد .صداقت وخلاقیت باشد ولی بخشی از ان مذهب چنین حکم کند- مسلما مذهب الهی نیست- وعقل می ست بادقت زیاد دین واقعی را بیابد- نه انکه شکوه کند ومعترض شود وسکولار گردد- ترسبی جهت از خداوندمنان کفر ومستحق اتش است- حجاب اگربردگی خداوند منان است بوجوداورنده امنیت –کرامت عزت وافتخار است وضد عقل زن وروشنفکری زن هم نیست- اتفاقا حجاب برای ان است که اصل زن برای جسم نیست- روح وعقل وفطرت –زن – نماد روشنفکری زن است- وامروزه ارزش حجاب درغرب بخوبی مشخص میشود- فرهنگ سکولارهمچنانکه ج ...

تو یعنی معادلانه بودن من بودن عشق فرضیه اثبات وجود اثبات زندگی با تو همه چیز شکل واقعی ؛ رنگ و معنا بخودش میگیره ...

تو یعنی معادلانه بودن من بودن عشق فرضیه اثبات وجود اثبات زندگی با تو همه چیز شکل واقعی ؛ رنگ و معنا بخودش میگیره ...

تو یعنی معادلانه بودن من بودن عشق فرضیه اثبات وجود اثبات زندگی با تو همه چیز شکل واقعی ؛ رنگ و معنا بخودش میگیره ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-0باب پنجم مفاتیح جنان-بخشی ا ز زیارت موسی بن جعفر سلام الله علیه-سلام برتو ای مولای من-ای حضرت موسی بن جعفر ورحمته الله علیه-وبرکاته – من شهادت میدهم شما محققا هدایت کننده امت هستید - و –ولی مرشد هستید- بدرستی معدن انچه از وحی به صورت قران وحدیث چه اشکار شده باشد وچه درحجاب باشد میباشید وصاحب تاویلات ان یعنی مفسر تمام ان وحی میباشید وحامل تورات وانجیل به همین سبک میباشید- عالم اعادل وصادق عامل- ای مولی من- من از دشمنان دوری وبیزاری میجویم- وتقرب الهی بواسطه پذیرش ولایت شما از خداوندمنان میطلبم – سپاس خداوندمنان برشما وبر پدران شما –و- بر اجداد شما- و-فرزندان شما- وشیعیان –شما- ومحبین شما-مستدام باشد- وبرکل هم چنین رحمت الهی وبرکات الهی برقرار باد-انشالله ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خدمت جناب اقای خدمتی- عرض کنم –که قران میفرماید درسنت الهی تبدیلی نیست- تغیر نمی کند- ودرجائی دیگر میفرمایدپیتمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسول است وخاتم نبین است- یعنی پس از اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نبی نخواهد امد- چه زمانی این مطلبرا میفرماید که قبل اش دریوم الدار علی علیه السلام بعنوان انتخاب کرده استدرحایکه اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نقش نبی دارد ونبی که نیازمند نیست یعنی ک نه درمدینه نبی بودن حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- تمام میشود وهم رسول است وام است یعنی حکومت دینی بایدایجاد کند پس نبی تمام شد سنت الهی این بوده است یانبی است ویا رسول است ویا است از این سه تانمیتواند خارج باشد نبی که دوره اش تمام شدپس میماند رسول و روسل که فقط حضرت محمد صلواته العلیه واله والسلم است پس باید بیاد و تایوماقیامت باشد وگرنه برخلاف سنت الهی است- چگونه ممکن ...

بسم الله الرحمن الرحیم- لطفا محترم واتیکان درتهران به این سئوالات پاسخ مرحمت کنند- خداوندمنان فقط شادی میخواهد وبکار میبرد – علیه السلام رحمت وگذشت الهی بود-نه یک قربانی؟؟!!-کلیسا اثار الهی را بیشتر ظهور وبروز دهد— میخواهد قلب ماراز نور خالی کند ومانمیتوانیم انرا ازنو رکنیم خداوندمنان میتواند چگونه؟؟ ایا متون انجیل میتوانند راهنمائی کنند؟؟ما باید وحدت بیشتری با کل مردم جهان داشته باشیم وهمه مردم جهانمورد لطف ورحمت الهی هستند –چراقبلا چنین ادعائی نبود؟؟- کلیسا میبایست ازادی بیشتری را ازمتون انجیلی کشف کند –چرا وچگونه؟؟ میخواهدمارا به خونریزی بیشتر وجنایات هولناک تربکشاند- ایا ایات عذاب هستند ویانیستد- نقش ایات عذاب درانجیل چیست وچگونه باید تفسیر شود؟؟-جنگ جهانی سوم بر ای ازادی رخ میدهد- معنای دقیق ان کدام است- ولی این جمله بسیار زیبا است-دوست داشتن مردم فراتراز وحدت بامردم است ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله -اخلاق رئالیستی-که یکی از بنیانگذاران جناب اقای کانت- ومقاله باعنوان فرعی اش – جدال اقای کانت در ایمان اوردن به خداوندمنان است – بسیاری از مردم برای بدست اوردن معرفت واخلاق شایسته به وجود خداوندمنان نیاز دارند- وبا بودن خداوند منان هیچ چیز دیگری مطرح نیست- یعنی هیچ حکمی دیگری مطرح نیست- یکی از فیلسوفانی که- روی اینمطلب زیاد بحث کرده استجناب اقای کانت است- ولی دیدی منفی دارد؟؟- دوکتاب دراین موضوع دارد- یکی – بنام- کاربزرگ دربره معرفت واخلاق متافیزیکی—ودوم- نقد وانتقاد به دلیل عملی –فصلی از موضوع- اتفاق افتادن—درهرحال بسیاردرشناخت معذف واخلاق الهی به غایت به گمراهی رفته است- زیرا دران زمان-انواع معرفت والهی واخلاق ومنش الهی وجودنداشت وهمهچیز سیاه ویاسفیدبود ومعرافت واخلاق الهی مختص به کلیسابود-اما برای انکه خودرا فلیسوف قلمداد کرده است هیچگاه باقاطعیت بحث نمیکند جدل او –فرو ...

"انالله واناالیه راجعون "(بازگشت همه بسوی الله است) مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان سیستان وبلوچستان باتاسف وتاثر فوت پدرگرامی تان را به شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوندمنان برای شما تقاضای صبرجمیل داریم ازطرف کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان سراوان ...

اثبات روح وجود روح به اثبات برخی دانشمندان وجود روح به اشکال مختلف و توسط دانشمندان متعدد اثبات شده است، و دیگر جای هیچ گونه تردید و ابهامی در این زمینه نمانده است. با وجود این [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک نصیحت برادران کنم به بعضی سایت های سکولار ایرانی –غربی اولا لباس خانم ها حداقل برابری کند باوزن لباس اقایان- بقول انگلیسی ها ظاهر یکفرد –باعقل او رابطه مستقیم دارد شادی وپرستیز وکمال درک ا هفت خان رستم راباید طی کرد که خان ا ش کوه هیمالیا است با بال فرشتگان باید پرواز کرد-در ثانی برادران وخواهران کرد ما- دفعه اول نیست درسرمادرچادر هستند قرن هادرشرایط سخت درچادر بودند-فرزند داشتن شرایط را خداوندمنان سهل واسان میکند- خداوندمنان طاقت گریه بچه هاراندارد وعرش میلرزد-گرچه بچه-نمرود – باشد -خانم های امریکائی است که اگر اب پرتقال انها کم وزیادشود صاحب بچه نمیشوند- شناخت اقتصاد کاری پیچیده است- حدیث هم دراین مورد داریمگاهی محوراقتصاد روبه بالا است درحقیقت درحال افول است وزمانی محور اقتصاد روبه پاین است که درحال اوج گیری است- بعنوان مثال ربا اقتصادرا اوج نمیدهد بلکه افول میدهد-بلکه با ...

بسم الله الرحمن الرحیم- شاید عنوان ": تکاپو در شناخت راستین:گ ظاهراش لع شیرین دارد که تلخی ":جدال:"که درباطن اش داردمیپوشاند—ضعیف بودن وبی پناهی تفکر وفلسفه راستین در ذات اش نیست متعلق به انسان دوپا است مانند بی پناهی معصوم علیه السلام مثالی بیاورم ومابقیه باشما- درامریکا تحقیقات نشانداده است که حکومت امریکامخالف مذهب بوده است ولی جمهوری خواهان که ضد مذهب بودند امروز طرفدار مذهب هستند ولی بازمردم امریکابدنبال یک ریس جمهور مذهبی هستند؟؟ اخیرا یکخانم خبرنگار مصری فرموده است برای من اثبات شده استکه اقای اوباما مسلمان متعصب وسوسیالیست است خداوندمنان بخیر کند ودمکرات ها یا کبوتر ها اخیرا ضدمذهب شدند زیرا از اصول گرائی مذهب خوششان نمی اید- قبیله در امریکاهستند کهبه تعدد ازدواج معتقد هستند وبیست وشش سال هم درامریکا به این اصل که معتقدهستند از اصول مهمه وقطعیمسحیت میدادندگنگره قانون تک زنی راتصویب کرد بقول اجل امریکادران ...

بسم الله الرحمن الرحیم- شاید عنوان ": تکاپو در شناخت راستین:گ ظاهراش لع شیرین دارد که تلخی ":جدال:"که درباطن اش داردمیپوشاند—ضعیف بودن وبی پناهی تفکر وفلسفه راستین در ذات اش نیست متعلق به انسان دوپا است مانند بی پناهی معصوم علیه السلام مثالی بیاورم ومابقیه باشما- درامریکا تحقیقات نشانداده است که حکومت امریکامخالف مذهب بوده است ولی جمهوری خواهان که ضد مذهب بودند امروز طرفدار مذهب هستند ولی بازمردم امریکابدنبال یک ریس جمهور مذهبی هستند؟؟ اخیرا یکخانم خبرنگار مصری فرموده است برای من اثبات شده استکه اقای اوباما مسلمان متعصب وسوسیالیست است خداوندمنان بخیر کند ودمکرات ها یا کبوتر ها اخیرا ضدمذهب شدند زیرا از اصول گرائی مذهب خوششان نمی اید- قبیله در امریکاهستند کهبه تعدد ازدواج معتقد هستند وبیست وشش سال هم درامریکا به این اصل که معتقدهستند از اصول مهمه وقطعیمسحیت میدادندگنگره قانون تک زنی راتصویب کرد بقول اجل امریکادران ...

برای مشاهده اثبات کلیلک کنید ...

بسم الله الرحمن الرحیم-از ظاهر به باطن- خداوندمنان وجل وجلاله ا لشریف- بعلت انکه ظاهر نمیشوند واین امر کمی شاخت را مشکل میکند- توجه به عقل وعلوم عقلانیارجی عظیم نهادند- وهم ظاهر اشیارا پیچیده کر دند ولی هرچه به باطن اشیابرویم پیچیده گی بیشتر وعجیبتر میشودتا درک خداوندمنان راحت تر باشد و ان پیپجیده انسانها وموجودات هستند که فرمودند باطن هستی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- وارزشض علم را به حدنهایت با برده اند- در روایت است حضرت ذر سلام الله علیه به خدمت اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدر زیر چادری رسید که جمعی دران بودندبه نظر میردعابدی رحلت کرده بودکه کدامعمل بیشتر ثواب دارد خدمت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم برودویا درکفن ودفن وتشیع ان عابد شرکت کند این سئوال به این نحو مطرح کرد که ای رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم تشیع عابدی ثواب بیشتر دارد یادرمحضر یک عالم باشدباشد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه ...

بسم الله الرحمن الرحیم-از ظاهر به باطن- خداوندمنان وجل وجلاله ا لشریف- بعلت انکه ظاهر نمیشوند واین امر کمی شاخت را مشکل میکند- توجه به عقل وعلوم عقلانیارجی عظیم نهادند- وهم ظاهر اشیارا پیچیده کر دند ولی هرچه به باطن اشیابرویم پیچیده گی بیشتر وعجیبتر میشودتا درک خداوندمنان راحت تر باشد و ان پیپجیده انسانها وموجودات هستند که فرمودند باطن هستی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- وارزشض علم را به حدنهایت با برده اند- در روایت است حضرت ذر سلام الله علیه به خدمت اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدر زیر چادری رسید که جمعی دران بودندبه نظر میردعابدی رحلت کرده بودکه کدامعمل بیشتر ثواب دارد خدمت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم برودویا درکفن ودفن وتشیع ان عابد شرکت کند این سئوال به این نحو مطرح کرد که ای رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم تشیع عابدی ثواب بیشتر دارد یادرمحضر یک عالم باشدباشد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه ...

بسم الله الرحمن الرحیم-از ظاهر به باطن- خداوندمنان وجل وجلاله ا لشریف- بعلت انکه ظاهر نمیشوند واین امر کمی شاخت را مشکل میکند- توجه به عقل وعلوم عقلانیارجی عظیم نهادند- وهم ظاهر اشیارا پیچیده کر دند ولی هرچه به باطن اشیابرویم پیچیده گی بیشتر وعجیبتر میشودتا درک خداوندمنان راحت تر باشد و ان پیپجیده انسانها وموجودات هستند که فرمودند باطن هستی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- وارزشض علم را به حدنهایت با برده اند- در روایت است حضرت ذر سلام الله علیه به خدمت اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدر زیر چادری رسید که جمعی دران بودندبه نظر میردعابدی رحلت کرده بودکه کدامعمل بیشتر ثواب دارد خدمت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم برودویا درکفن ودفن وتشیع ان عابد شرکت کند این سئوال به این نحو مطرح کرد که ای رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم تشیع عابدی ثواب بیشتر دارد یادرمحضر یک عالم باشدباشد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه ...

«اثبات» اثر دیوید اوبرن. یه نمایشنامه ی کوتاه و زیباست. ریاضی دانی که توی سال های آ عمرش دچار جنون میشه. کاترین، دختری که درس و ش رو رها میکنه تا از پدرش مراقبت کنه و البته استعداد ریاضی رو از پدرش به ارث برده. کلر، دختری که توی نیویورک زندگی می کنه و توی این سال ها زندگی خودش رو به دور از دغدعه های پدرش داشته. و هل که شاگرد بوده و بعد از مرگ رابرت، توی دست نوشته هاش دنبال اثبات های به دردبخور می گرده. به نظرم محوریت کتاب بیش از اینکه اون اثبات ریاضی باشه، اثبات صداقت و نبوغ و دیوانه نبودن کاترین به اطرافیانی بود که باورش نداشتن و معتقد بودن جنون پدرش رو به ارث برده. ...

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخیر بحث اززندانهای- ایران است- یکی از عملکرد - سیاست زدائی اقلیت ها است- که مهمترین اشکال همین است- تصور میکنم شاه در سویس بود- بیان کرد ی میخواهد کمونیست باشد اشکال ندارد- ولی حق چالش باما ندارد واگر وارد چالش شد ماهم وارد چالش میشویم- غربیان اینراپذیرفتند- چون به نفع انان بود-حال نمی پذیرنند- زیرا به ضرر انان است-تاکتیک انان این است- که سیاست باطل اگر اکثریت باشد- میگویند حقوق دمکراتیک- واگر اقلیت باشد حقوق اقلیت- ولی دربحرین ویمن بخوبی روشن است برای مسلمانان نه اکثریت قبول دارند ونه حقوق اقلیت ر ا قبلول دارند-؟؟-خداوندمنان بزرگترین وقوی ترین روانشناس وانسان شناس وجامعه شناس وبیش ا ز همه به انسان محبت دارد و ی صلواته الله علیه واله والسلم که تربیت است درهمه ارزش ها دراوج است- مردی سیاه پوست خدمت اکرم صلواته علیه واله والسلم رسید- وگفت من یک زن سیاه خوب ولی زشت دارم زن شما بسیارزیبا وسف ...

بسم الله الرحمن الرحیم- زیارت اربعین- باالهام از فرمایشات حجت حضرت اقای محسن قنبری رحمت الله علیه-حضرت حسن عسگری- صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند یکی از نشانه های ایمان کامل پنجاه ویک رکعت است- ودیگری توبهاست واز همهمهمتر زیارت حسین علیه السلام راربعین است – اگر شرایط را داشته باشد ومورد قبول واقع شود یک تمینی است که دیگر عبادات هم درست انجام میشود وایاپذیرفته شده است ویانه برای ما رجا مشخص میشود ولی زیارت اربعین اداب بهعمل بیاید حتما پذیرفته میشود چون دعای حسین علیه السلام وخواست حسین علیه السلام ازپدراش وجد بزرگواراش برای طلب استغفار وبخش از خداوندمنان حتما پذیرفته میشود- پس کلیه عبادات طبق شرایط انجام شودپذیرفته میشود-( منبع-کامل ا یارات)- خداوندمنان رسول معزز اش را این طور معرفی میکند که عبد من است سپس رسول من است از این مطلب این نکته شناخته میشود این دریای علم که عبودیت رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم بی ...

همیشه می خواستند خدا را برای ما اثبات کنند! با انواع و اقسام برهان ها... دریغ از اینکه روش خود خدا، چیزی جز این ها بود... قرآن در اولین کلام، خدا را اثبات نکرد؛ به ما یاد داد خدا را بفهمیم و بشناسیم و از همه مهمتر درک کنیم؛ الحمد لله رب العالمین... و چه خوب خ است؛ خ که... و این را باید هر خودش بفهمد! اینکه چه خوب خ ست... آن هم به دلیل این خصلت انسان است که دوست دارد حتماً خودش همه چیز را تجربه کند و برایش اثبات شود؛ و خداوند چقدر به ما بنده هایی که می خواهیم با محاسبات دودوتا چهارتای مادی با او مراوده داشته باشیم، از سر لطف و بزرگی و مهربانی؛ می خندد... ...

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث مقام رس العظمی عظیم رسول اکرم صلواته اله علیه واله وکرم-فرمودند- زیان رسانده به خود وبه دیگران ممنوع است—ب فرمودند- زمانی فرا میرسد که امت- من چیزی بهنام= ": بنگ= ) استفاده میکنند—من از ازاین گروه بیزارم وانان از من دورند- همین امروز ترک کن- وجزو حزب ایشان باش-یا علی مدد –انشاالله غالبون- باز فرمودند-: ی که کناه کشیدن –بنگ(بنج) را ناچیز بشمرد- کافر است=- شماسعی کند که ترک کنی ودربهشت بنگ طهورا بکشی—باز فرمودند-صلواته الله علیه واله والسلم خداوندمنان با قاضی است تا ان گاه که –به عمد ستم نکند- باز ان سرورکائنات – مقیم بهشت عدن- باخداوند کمتر از دوکمان فرمودند صلواته الله علیه واله والسلم-:هرکه در رفتار خود به ایشان ستم نکند وبه گاه سخن- دروغ نگوید- ودروعده خود خلاف نیاورد- مردانگی اش کامل وعدا ش اشکار است- امریکا هم ستم میکند- وهم سخن دروغ میگوید- وهم دروعده خود خلاف میکند- نه مردانگی دارد ونه عد دار ...