پروژه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

پروژه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی از وبسایت فروشگاه دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

 پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

پروژه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

designing a residential complex with an approach to promoting social interactions

دسته: رساله معماری

پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

این رساله معماری برای فوق لیسانس و یا ارشد آرشیتکتی آماده گردیده است با موضوع «طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (با فرمت ورد آفیس word همراه با ویرایش متن و… می باشد)

پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

این پایان نامه بوسیله گروه معماری تلار آماده گردیده است. از این نوع و تیپ پروژه معماری شبیه به هم در هیچ سایتی گذاشته نشده است . پروژه پایانی که رساله ورد این فایل به تعداد صفحات ۱۵۷ صفحه آماده گردیده است . و شامل ۷۷ منبع می باشد. متن مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و به منظور ارائه رساله کارشناسی ارشد معماری مناسب هست.
این فایل همچنین دارای امکان ویرایش می باشد رساله به صورت ورد آفیس بوده با فهرست کامل مطالب، جداول، ع ها ،… می باشد.

چکیده:

تجدد و به تبع آن مهاجرت و شهرنشینی، مشکلات عدیده ای را برای محیط های مس ی فراهم آورد و بافت های شهری را تبدیل به محیط های خشک، پرمصرف، فاقد حریم و حس تعلق مکان و همسایگی و… کرده است. در این فضاها انسان ها در جوار هم، همدیگر را نمی شناسند و اصولاً این آشنایی را مهم نمی دانند. حریم و عرصه های انسانی و فضایی در مسکن امروزی از بین رفته است حتی خانواده ها از مسایل مختلف دیگری مثل محل بازی بچه ها، حریم محله، سایه اندازی و اشرافیت بصری و… اظهار ن یتی می کنند.

بافت جدید با ترکیب جمعیتی اغلب مهاجر از روستاها اطراف با ده فرهنگ های متفاوت و گاه متضاد، طی نیم قرن گذشته به شدت در معرض تحولات کالبدی و فضایی ناشی از ناآگاهی مردم و مسئولان بوده است، در همین راستا برای بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت فضاهای شهری به خصوص مس ی و تغییر نگرش مردم به مسکن، یکی از راهبردهای اساسی برای رفع این مهم، طراحی بر اساس اصول و معیارهای اجتماعی و فرهنگی از جمله همسایگی است.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با آسیب شناسی وضع موجود بافت، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی عوامل مؤثر در طراحی و رضایت مندی نین مجتمع های مس ی(با نگاه ویژه به عرصه های عمومی و نیمه عمومی مجموعه های مس ی)، مشخص کرده و به عنوان را اری برای طراحی فضاهای مس ی ارائه نماید.

فهرست مطالب:

فصل یک: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع. ۵

۱-۴- اه طرح.. ۶

۱-۵- پیشینه موضوع. ۷

۱-۶- روش انجام تحقیق.. ۹

فصل دو: مبانی نظری.. ۱۰

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- تعریف خانه. ۱۲

۲-۲-۱- کارکردهای خانه. ۱۳

۲-۲-۲- اصول خانه ایرانی.. ۱۷

۲-۲-۳- مفهوم خلوت و ازدحام در خانه. ۲۱

۲-۲-۳-۱- خلوت در خانه های سنتی ایران. ۲۴

۲-۲-۳-۲- خلوت در خانه های معاصر ایران. ۲۶

۲-۳- س ت و مسکن.. ۲۸

۲-۳-۱- مفهوم س ت… ۲۸

۲-۳-۲- تعریف مسکن.. ۲۹

۲-۳-۳- اهمیت مسکن.. ۳۱

۲-۳-۴- مسکن مطلوب… ۳۲

۲-۳-۵- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن.. ۳۴

۲-۴- مجتمع های مس ی.. ۳۶

۲-۴-۱- محیط مس ی.. ۳۶

۲-۴-۲- مجموعه مس ی.. ۳۷

۲-۵- تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری.. ۴۱

۲-۵-۱- تعریف روابط اجتماعى.. ۴۲

۲-۵-۲- پیشینه نظریات مرتبط با تعاملات اجتماعی.. ۴۴

۲-۵-۳- تبیین معیارهای موثر در تعاملات اجتماعی.. ۴۵

۲-۵-۴- محیط های ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی.. ۴۸

فصل سه: نمونه های مشابه. ۵۲

۳-۱- مقدمه. ۵۳

۳-۲- نمونه های داخلی.. ۵۴

۳-۲-۱- مجتمع مس ی زیتون اصفهان. ۵۴

۳-۲-۲- ساختمان مس ی نیاوران. ۶۱

۳-۲-۲-۱- تحلیل پلان ها۶۷

۳-۳- نمونه های خارجی.. ۶۹

۳-۳-۱- مجتمع مس ی هالن.. ۶۹

۳-۳-۱- مجتمع مس ی دانی بروک… ۷۴

۳-۳-۱-۱- مصالح و نما۷۶

۳-۳-۱-۲- دسترسی و ورودی ها۷۷

۳-۳-۲- طراحی مجتمع مس ی مینتون. ۷۹

فصل چهار: مبانی طراحی و ویژگی های معماری.. ۸۳

۴-۱- مقدمه. ۸۴

۴-۲- الگوی فضایی-اجتماعی مسکن.. ۸۵

۴-۲-۱- سازماندهی فضا در خانه ایرانی.. ۸۵

۴-۲-۲- فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی.. ۸۶

۴-۲-۲-۱- امنیت و فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی.. ۸۸

۴-۲-۳- فضاهای باز مس ی.. ۸۹

۴-۲-۳-۱- فعالیتهای مرتبط با فضای باز. ۹۱

۴-۳- تعاملات اجتماعی در مجموعه مس ی.. ۹۴

۴-۳-۱- روابط خانه و مجتمع های زیستی.. ۹۴

۴-۳-۲- فعالیت هاى جمعى در فضاهاى عمومى یک مجتمع مس ى.. ۹۵

۴-۳-۳- فضاهای باز و القاء تعاملات… ۹۶

۴-۴- عوامل موثر بر تقویت تعامل نین مجتمع های مس ی.. ۹۹

۴-۴-۱- محیط های اجتماع پذیر. ۱۰۰

۴-۴-۱-۱- سرزندگی و نشاط.. ۱۰۰

۴-۴-۱-۲- خوانایی و نمایانی.. ۱۰۱

۴-۴-۱-۳- امنیت… ۱۰۱

۴-۴-۱-۴- تناسبات انسانی.. ۱۰۲

۴-۴-۱-۵- حس تعلق و روح حاکم بر فضا۱۰۳

۴-۴-۱-۶- ویژگی های کالبدی.. ۱۰۳

۴-۴-۱-۷- عوامل معماری و محیطی.. ۱۰۴

۴-۴-۱-۸- طبیعت و فضای سبز. ۱۰۵

۴-۵- جمع بندی.. ۱۰۸

فصل پنج:استاندارهای طراحی و اصول فنی- اجرایی.. ۱۱۰

۵-۱- مقدمه. ۱۱۱

۵-۲- ابعاد و استاندارهای طراحی.. ۱۱۲

۵-۲-۱- مکان ی .. ۱۱۲

۵-۲-۱-۱- معیارهای مکانی مجموعه های مس ی.. ۱۱۴

۵-۲-۲- گونه های مس ی.. ۱۱۶

۵-۲-۳- ضوابط طراحی فضاهای عمومی مس ی.. ۱۱۷

۵-۲-۳-۱- حیاط و فضای باز. ۱۱۸

۵-۲-۳-۲- پله فرار و آسانسور. ۱۱۹

۵-۲-۳-۳- پیش آمدگی ساختمانی.. ۱۱۹

۵-۲-۳-۴- پارکینگ…. ۱۲۰

۵-۲-۳-۵- ورودی.. ۱۲۱

۵-۲-۴- ابعاد داخلی واحدهای مس ی.. ۱۲۱

۵-۲-۴-۱- آشپزخانه. ۱۲۲

۵-۲-۴-۲- نشیمن.. ۱۲۵

۵-۲-۴-۳-عرصه زندگی خصوصی.. ۱۲۷

۵-۲-۵- ملاحضات پ ندغیرعامل.. ۱۲۸

۵-۲-۶- ملاحظات اقلیمی مسکن.. ۱۳۱

۵-۲-۶-۱- وزش باد. ۱۳۱

۵-۲-۶-۲- رطوبت و بارندگی.. ۱۳۲

۵-۲-۶-۳- جهت تابش خورشید. ۱۳۲

۵-۳- تاسیسات و ویژگی های فنی.. ۱۳۴

۵-۳-۱- تهویه مطبوع و تاسیسات مکانیکی مجتمع های مس ی.. ۱۳۵

۵-۴- جمع بندی و ارائه را ارها۱۳۷

۵-۴-۱- را ارهای کلی.. ۱۳۷

۵-۴-۲- راه کارهای پیشنهادی جهت طراحی ریز فضاها۱۳۷

۵-۴-۲-۱- اتاق ها۱۳۷

۵-۴-۲-۲- طراحی آشپزخانه. ۱۳۸

۵-۴-۲-۳- راه روها۱۳۹

۵-۴-۲-۴- فضای باز. ۱۳۹

۵-۴-۲-۵-فضاهای جمعی.. ۱۴۰

منابع:۱۴۱

نمونه تصویر مربوط این رساله پایانی در قسمت زیر :
رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش)

پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

توجه:

مسئولیت فایل معماری آرشیتکتی درباره پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه مس ی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی و متن ها و… در قسمت بالای همین صفحه بر عهده منبع و یا سایت اصلی که لینک داده شده است که در قسمت زیر پست موجود می باشد. و این سایت هیچ مسئولیتی در مورد ید فروش این فایل عهده دار نمی باشد. و ممکن است متن ها به صورت جزیی در صفحه مقابل تغیر داده شده باشند پس در سایت اصلی متن و توضیحات پروژه معماری را دوباره بخوانید و بعد اقدام به ید نمایید.

با تشکر


اطلاعات

آخرین مطالب