یدار چگونه میتواند ا ام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

یدار چگونه میتواند ا ام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟ از وبسایت پایه یک دادگستری دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

یدار چگونه میتواند ا ام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

یدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این ح باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام یدار نشود (بر خلاف تعهد) دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام یدار امضا می کند.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم ا ام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم ا ام به تنظیم سند نخواهد بود:اطلاعات