نگاه ای بر ایران؟؟!!

نگاه ای بر ایران؟؟!! از وبسایت عرفان عاشورا دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در مقاله ای – نگاه بر ایران- بیان میکند که ایران یک حکومت-ی- دینامیکی است – لذا بر اطلاعات ایران توجه کرد وهدف ایرانیان را درک کرد- وایران اشتیاق جهانی شدن دارد-لذا میبایست منطقه به سمت دینامیکی درجهت خاصی حرکت کند که از ایران -عقب نماند- بعد نظامی – وبعد انرژی اتمی سخت مورد توجه واقع شده است- تا چهره ایران را یک چهره نظامی داده شود – واین دوچهره و وجه راهم میخواهند در منطقه بوجود اورند- ایران اهل را گفتگو میدادند ولی خط قرمز ایران- قابل گفتگو نمیدانند—توطئه ای که مطرح است این است- باوجودانکه انها انرژی اتمی در اولیت قرارداده بودند حال اظهار نظر میکنند که ایرانیان این نقش رابازی د- وما مسئله موشک های بالستیک بعنوان اولیت اول انتخاب کرده بودیم-که خط قرمز انان است- وایرانیان بیان می د که چون ملت پذیرفت دراین مورد گفتگو وچالش انجام شود وعلت ان این بوده است- که یک موضوع حاد منطقه ای است- درحالیکه موشکهای بالا ستیک یک مسئله با ابرقدرت های جهانی است-اقای ترامپ ایران متهم به بد رفتاری به علل- خصوصیات مذهبی نژادی وهم چنین از مردم جهان خواسته است که درمقابل بد رفتاری وتبعیض به علل مختلف هم بستگی خودر ا اعلام کنند—درحالیکهزمردم جهان به همین علت بر علیه ایشان اقدام میکنند وایشان دارد نعل وارونه میزند- اخیرابه اعلام کرده است که خانه سازی صلح را در مشکلات ومخاطرات قرار میدهد-شما که هر به شما انتقد میکند برجسب کودن بی شعور ونادان ومغرض میدانید ومداوم خودرا تبرئئه میکنید وبه الیتها ونخبگان خود برجسب میزنید- وبه اصطلاح میخواهید پوست ید- ایشان بسشیار زرنگ تشریف دارند وتصور میکنند که حفه های معاویه ای همیشه جواب میدهد-همه کشورها فعالیت عراق وایران رابرعلیه راستس ازمائی وانرا تمجید د وایشان هم تاحدی کرده است- حال میفرماید ت عراق وایران بر علیه امریکادرعراقیک طرح توطئه درحال بوجود اوردن –است- حداقل اجازه از سازمان ملل متحدندارد وخودرام ع مردم عراق قلمداد میکند- و ت عراق را فرقه گرا میداند ودرحقیقت دلسوز مردم عراق امریکا است و عراق برای همین موضوع درعراق هستند؟؟-ادامه دارد


اطلاعات

  • منبع:
  • مطالب مشابه: نگاه ای بر ایران؟؟!!
  • کلمات کلیدی: عراق ,کرده ,مردم ,میکنند ,گفتگو ,وایران ,مردم عراق ,عراق وایران ,انرژی اتمی