" زنگ آغاز بهار "

" زنگ آغاز بهار " از وبسایت علمی آموزشی اوّلی ها (احمدمبارکی) دریافت و به همراه لینک مستقیم مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه مطالب منتشر شده دارای محتوای نامناسب و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

۲۰۱۶۰۵۲۳_۰۸۳۷۵۶.jpg

زنده یاد قیصر امین پور

آفـــــتــاب مـــهـــربــان تاج گـل بر سـر زده

فـصـل تـابـسـتـان گذشـت نـوبت مــهــر آمـده

کــیــفـهــای پــر کــتـاب کـفشهـای بـی قــرار

مـی رسـد از نـوبـه گـوش زنـگ آغــاز بــهــار

خـسـته از خـواب و خـیـال خـستـه از خمـیازه ام

مـی وزد بـــوی بــــــهــار از کـــتـاب تــازه ام

تــــوی بـــاغ مـــدرســـه هـای و هوی دوستی

دســـتــهـــای مـــا پــر از رنگ و بـوی دوستی

آشـــــنــایــی هـــای نـــو دوسـتـی های قـدیم

کیف و کفش من کجاست؟ مـدرسـه ، مـا آمدیم


اطلاعات